Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек

УДК: 398.3/.4(=163.41) 2-853(=163.41)

Сажетак

Током претходног периода спровођена су континуирана истраживања народне религије и традиционалне духовне културе Срба, пре свега у оквиру проучавања односа традиционалног и модерног у савременом културном и друштвеном контексту. Основна намера је била да се непосредним теренским истраживањима обухвати више различитих културних зона и области – у циљу сагледавања образаца промене, карактеристичних за савремени друштвени тренутак. У овом раду се, у крајње сажетом облику, представља синтеза резултата наведених, савремених истраживања народних религијских схватања Срба, са нагласком на односу хришћанских и нехришћанских садржаја.


Кључне речи: народна религијска схватања, традиционална духовна култура, континуирана теренска истраживања, традиционално и модерно, савремени контекст, обрасци промене, хришћански и нехришћански садржаји

Објављено
09.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivica Todorović. Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 56, n. 1, p. 53-70, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/597>.
Датум приступа: 23 july 2024
Број часописа
Секција
Научни радови