(Serbia), I. 2018 Oct 9. Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 56:1