Приликом подношења рукописа аутори гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да није већ објављен, да се не разматра за објављивање код другог издавача или у оквиру неке друге публикације, да је објављивање одобрено од стране свих коаутора, уколико их има, као и, прећутно или експлицитно, од стране надлежних тела у установи у којој је извршено истраживање.

Аутори сносе сву одговорност за садржај поднесених рукописа, као и валидност резултата и морају да прибаве дозволу за објављивање података од свих страна укључених у истраживање.

Аутори који желе да у рад укључе слике или делове текста који су већ негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских права и да приликом подношења рада доставе доказе да је таква сагласност дата. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора.

Аутори гарантују да су као аутори наведена само она лица која су значајно допринела садржају рукописа, односно да су сва лица која су значајно допринела садржају рукописа наведена као аутори.

Текстови се достављају секретару Редакције у електронском формату (као Word документ), на електронску адресу: glasnik@ei.sanu.ac.rs. Позив је отворен током целе године.

Након пријема, рукописи пролазе кроз прелиминарну проверу у редакцији како би се проверило да ли испуњавају основне критеријуме и стандарде. Поред тога, проверава се да ли су рад или његови делови плагирани.

Аутори ће о пријему рукописа бити обавештени електронском поштом. Само они рукописи који су у складу са датим упутствима биће послати на рецензију. У супротном, рукопис ће, са примедбама и коментарима, бити враћен ауторима.

Рецензија и објављивање радова су бесплатни. Ауторима ће PDF датотека која садржи њихов прихваћени рад бити послата бесплатно, електронском поштом. Штампана верзија свеске у којој се налази прихваћени рад бесплатно ће бити достављена аутору за кореспонденцију. Електронска верзија рада биће доступна на интернет страници часописа, http://www.ei.sanu.ac.rs, и може се користити у складу са условима лиценце Creative Commons              Autorstvo-Nekomercijalno-Bez        prerada           3.0       Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/)

 

Упутство за припрему рукописа

Аутори су дужни да се придржавају упутства за припрему радова. Рукописи у којима ова упутства нису поштована биће одбијени без рецензије.

За обраду текста треба користити Word програм. Рукописе треба слати у doc или docx формату. Рукописи се шаљу у А4 формату. Текстове треба посебно форматирати по моделу који предвиђају правила Гласника ЕИ САНУ (Times New Roman, 12, 1.5). Уз рукопис се предају и сви потребни прилози (илустрације, табеле...) у изворном формату. Посебно треба дати списак илустрација, потписе испод њих, те име и презиме аутора прилога.

Уколико аутор има потребе да користи писма са специфичним словним знацима, обавезно треба да достави и фонтове које је користио.

У категорији оригиналних и прегледних научних радова, обим приложеног текста може бити између 30 000 и 50 000 знакова са проредом, укључујући и напомене и друге прилоге. Научне критике, полемике и прикази могу бити дуги до 10 000 карактера. Врста и обим научних библиографија одређују се у договору са редакцијом и библиотекарима библиотеке Етнографског института САНУ. Редакција задржава право одлуке у погледу флексибилности ових захтева у одређеним случајевима.

Рукопис треба да садржи: наслов, имена аутора и називе институција у којима они раде, електронске адресе свих аутора рукописа, апстракт, кључне речи, текст захвалности, референце, списак табела, списак илустрација. Позиције слика и табела треба обележити у тексту (слике и табеле не треба инкорпорирати у датотеку која садржи рукопис; оне се достављају као посебне датотеке у одговарајућим форматима).

Апстракт, не би требало да буде дужи од 200 речи и требало би да садржи кратак преглед метода и најважније резултате рада, тако да се може користити приликом индексирања у референтним периодичним публикацијама и базама података. У апстракту не треба наводити референце. Апстракт треба доставити на српском и енглеском језику.

Кључне речи (појмови, географске локације, резултати и тд.) наводе се у посебном реду иза апстракта. Кључне речи морају бити релевантне за тему и садржај рада. Добар избор кључних речи предуслов је за исправно индексирање рада у референтним периодичним публикацијама и базама података. Кључне речи навести на српском и енглеском језику, највише пет.

Цитати и искази испитаника: краћи цитати (до два реда) остају интегрални део текста и одвајају се наводницима. Дужи директни цитати, као и изјаве испитаника у директном говору (и када су краће од 2 реда) одвајају се у посебном пасусу, повученом у лево, у фонту 11 са проредом 1.

Слике, цртежи и друге илустрације треба да буду  доброг  квалитета.  Графички  прилози могу се доставити у електронском облику и то за цртеже обавезно као Line art у резолуцији од 600 dpi, а фотографије у резолуцији до 300 dpi. Ако аутор угради графички прилог у свој Word документ, обавезно мора доставити исти тај графички материјал и као посебне документе у формату tif, pdf ili jpg.

Молимо вас немојте:

  • достављати илустрације оптимизоване за коришћење на екрану (нпр. GIF, BMP, Pict, WPG); оне обично имају ниску резолуцију и мали распон боја;
  • достављати илустрације које имају резолуције мање од горенаведених;
  • достављати илустрације несразмерно великих димензија у односу на формат рукописа.

Цитирање

Редакција издања Етнографског института САНУ определила се за коришћење Чикаго стила библиографског цитирања, који има две варијанте: notes and bibliography и author-date. У друштвеним и хуманистичким наукама у нашој средини последњих година се, због рационалности и прегледности, све више користи варијанта author-date. Из тог разлога је она изабрана као начин цитирања и у Гласнику Етнографског института САНУ. У даљем тексту дати су примери за најчешће коришћене врсте референци. За више примера и детаљнија упутства могуће је консултовати штампано односно online издање The Chicago Manual of Style: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html. У примерима који се овде дају најпре је наведен начин на који референцу треба наводити у списку литературе на крају текста (Реф), а затим начин навођења у самом тексту рада (Т).

Референце на крају текста, као и навођење аутора у тексту у загради, треба да буду наведени латиничним писмом. Када су референце у оригиналу ћириличне, треба их пребацити на наше латинично писмо, а за транслитерацију са нпр. бугарског, руског и сл. користити стандард ISO 09

Број странице у цитату је обавезан, осим у изузетним случајевима када је важно да се реферира на тему читаве књиге или текста у целини, односно када се користи електронски извор који нема број страна.

 

 Књигa 

Један аутор

(Реф): Prošić-Dvornić, Mirjana. 2006. Odevanje u Beogradu u XIX i početkom XX veka. Beograd: Stubovi kulture.

(Т): (Prošić-Dvornić 2006, 101–103)

Два или три аутора

(Реф): Kulišić, Špiro, Petar Petrović & Nikola Pantelić. 1998. Srpski mitološki rečnik. Drugo dopunjeno izdanje. Beograd: Etnografski institut SANU – Interprint.

(T): (Kulišić, Petrović & Pantelić 1998, 78)

Четири или више аутора

(Реф): Навести све ауторе у списку литературе (Презиме Име, Име Презиме, Име Презиме & Име Презиме).

За цитирање у тексту: навести само првог аутора, а у наставку ставити и др. односно et al.

(T): (Milić et al. 2004)

Приређивач или уредник монографије (аутор није наведен)

(Реф): Papić, Žarana & Lydia Sklevicky, prir. 1983. Antropologija žene. Beograd: Prosveta.

(Т): (Papić & Sklevicky 1983, 183–186)

Приређивач или преводилац монографије уз аутора

(Реф): Abeles, Mark. 2001. Antropologija države. Prev. Ana A. Jovanović. Zemun–Beograd: Biblioteka XX vek – Čigoja štampa.

(Т): (Abeles 2001, 322)

Поглавље или део књиге

(Реф): Rubin, Gejl. 1983. „Trgovina ženama – beleške o ʻpolitičkoj ekonomiji’ polnosti.“ U

Antropologija žene, prir. Žarana Papić & Lydia Sklevicky, 91–151. Beograd: Prosveta.

(Т): (Rubin 1983, 101)

Поглавље прештампано из другог (примарног) извора

(Реф): Filipović, Milenko S. 1991. „Eksoprik, miraščija ili priorac kroz vekove: prilog poznavanja života na selu kod Južnih Slovena.“ U Čovek među ljudima. Prir. Đurđica Petrović, 241–255. Beograd: Srpska književna zadruga. Preštampano iz Radovi Naučnog društva SR BiH, XX (Sarajevo 1963).

(T): (Filipović 1991, 251)

Уводник, предговор, поговор

(Реф): Petrović, Đurđica. 1991. Predgovor u Čovek među ljudima, Milenko S. Filipović, vii–

  • Beograd: Srpska književna

(T): (Petrović 1991, ix–x)

Електронска књига

За књиге доступне у више формата (штампани, online) цитирати онај формат који је коришћен. За књиге које су консултоване online навести назив сајта или адресу сајта. Ако нема пагинације, може се навести број поглавља или број одељка који стоји у електронском издању.

(Реф): Trifunović, Vesna. 2009. Likovi domaćih viceva: socijalni tipovi lude u savremenim vicevima. Beograd: Srpski genealoški centar. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Publications/EB-41_VTpregledano.pdf  Dostupno i u štampanom obliku.

(Т): (Trifunović 2009, 43)

Важно је навести формат електронске књиге који се користи (Pdf, Kindle..) зато што нумерација зависи од формата.

(Реф): Braidotti, Rosi. 2013. The Posthuman. Cambridge, Malden: Polity Press. Kindle

(Т): (Braidotti 2013, 79)

 

 Чланак у научном часопису 

Чланак у штампаном часопису

(Реф): Miloradović, Sofija. 2009. „Muzički žargon mladih (I) – Ledilo svirka u Beogradu i gnat veseluhu u Moskvi.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 57 (1): 27–50.

(T): (Miloradović 2009, 31–32)

Чланак доступан online

Укључите DOI број уколико постоји. DOI број је стални идентификациони број који када се укуца на адресу http://dx.doi.org/ води директно до чланка. Ако нема DOI броја наведите само адресу сајта (URL).

(Реф): Pospišilova, Jana. 2010. “Ethnological Research of the City Brno: Stability and Metamorphosis of Moravian Metropolis.ˮ Glasnik Etnografskog instituta SANU 58 (2): 83–90. http://www.etno-institut.co.rs/GEI/GEI_VLIII_2/pospisilova%20LVIII_2.pdf DOI:10.2298/GEI1002080P.

(Т): (Pospišilova 2010, 85)

Чланак у новинама или популарном часопису (штампаном или online)

Новински чланак се може навести унутар самог текста, без посебног навођења у списку литературе (нпр. „Као што пише С. Димитријевић у чланку ʻИстраживачи на рубу егзистенцијеʼ, објављеном у Политици од 3. јуна 2002...“). Уколико аутор жели да наведе чланак у литератури, то може да уради на следећи начин:

(Реф): Dimitrijević, Sandra. 2002. „Istraživači na rubu egzistencije.“ Politika,  3. Jun.

(T): (Dimitrijević 2002, 9)

Уколико је наведен onlinе извор, наводи се адреса сајта:

(Реф): Đorđević, M. 2011. „Srpska umetnost u Regensburgu.“ Politika,  1. novembar 2011. http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/196225.sr.html

(T): (Đorđević 2011)

Ако није потписан аутор, цитира се наслов чланка:

(Реф): „Italijanski film u Kinoteci.“ 2011. Politika.  23. novembar. http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/196291.sr.html

(T): („Italijanski film u Kinoteci.“ 2011)

 Приказ књиге

(Реф): Еrdei, Ildiko. 2008. “Fashion, Difference, and Identity in Serbian Socialism.ˮ Review of Aleksandar Joksinović. Moda i identitet, by Danijela Velimirović. Etnoantropološki problemi, 3 (3), 253–256.

(T): (Erdei 2008, 253–254)

 Необјављена магистарска теза и докторска дисертација

(Реф): Bogdanović, Bojana B. 2011. „Politika upotrebe prostora u socijalističkom periodu na primeru Titovog Užica.“ Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

(T): (Bogdanović 2011, 64)

 Рад представљен на научном скупу или конференцији

(Реф): Slavec Gradišnik, Ingrid. 2011. „Kultura i granice: zastareli, korisni ili suštinski koncepti?“ Rad predstavljen na Međunarodnom naučnom skupu Etnografskog instituta SANU Kulture i granice, Vršac, 6–8. oktobra.

(T): (Slavec Gradišnik 2011)

 Навођење више извора на истом месту

Ако се наводи више извора на истом месту, раздвајају се тачком и зарезом. Редослед може бити по значају, или хронолошки.

(Т): (Đorđević 1997, 129; Prošić-Dvornić 2006, 101–103)

 Поновљено навођење из истог извора

Уколико се исти извор у тексту наводи више пута заредом, референца се наводи након сваког цитирања.

(T): Појам насиља често се везује за појам агресивности, али се аутори не слажу око тога каква је природа њихове везе (Nedeljković 2011a, 68). Могуће је направити више типологија агресивности (Nedeljković 2011a, 69). Ерих Фром, на пример, у функционалном смислу разликује два типа агресије својствене готово свим животињским врстама: одбрамбену и грабежљиву агресију (Nedeljković 2011a, 78).

Web site

Приликом навођења вебсајта могуће је назив сајта интегрисати у текст („Како се наводи на сајту Музеја града Београда, 1. aприла 2022. године...). Други начин је да се  у загради текста наведу аутор и страница, уколико текст стоји у формату који има странице. У случајевима када странице не постоје, наводе се аутор и датум.  Када није наведен аутор текста, у загради се наводе назив сајта и датум објаве текста, а ако датум не постоји, ставља се n.d.

У списку литературe је потребно, с обзиром на то да се садржина сајтова мења, навести датум преузимања или датум последњег уређивања сајта (ако постоји). Ти датуми се онда, у недостатку других, узимају као основа за навођење цитата.

 (Реф): Norman, Philip. 2023. “Rock biographer Philip Norman: ‘It took me years to understand the paradox of George Harrison’.ˮ The Guardian. Poslednja promena 29. oktobar 2023. https://www.theguardian.com/music/2023/oct/29/philip-norman-george-harrison-the-reluctant-beatle-interview

(T): (Philip 2023)

Уколико није наведен аутор, наводи се назив сајта и датум објављивања:

(Реф): British Museum. 2011. “Lord Elgin and the Parthenon Sculptures.ˮ Pristupljeno 21. novembra 2011. http:// www. britishmuseum.org/ explore/highlights/ article_index/l/lord_elgin_and the_parthenon.aspx.

(T): (British Museum 2011)

 (Реф): Etnološko-antropološko društvo Srbije. 2017. „Izložba Kafa – uzbudljiva priča o dobrom ukusu”. Poslednja promena 4. februara 2017. http://www.eads.org.rs/izlozba-kafa-uzbudljiva-prica-o-dobrom-ukusu/.

(T): (Etnološko-antropološko društvo Srbije 2017)

Ако на сајту не стоји датум објављивања или последње промене, у загради се ставља н.д. (непознат датум), а у листи референци датум приступа сајту:

(Реф): Etnografski muzej. n.d. „Čitanje boja.” Pristupljeno 23. septembra 2023. https://etnografskimuzej.rs/izlozba/citanje-boja/.

(T): (Etnografski muzej, n.d.)

 

 Блог текст и блог коментар

Текстови блогова или коментари на блогове могу да се наводе у тексту („У коментару који се налази на блогу Небојше Миленковића на сајту Блог Б92 од 18. новембра 2011, ...“) и обично се не наводе у референтној листи. Ако има потребе да се наводе у референтној листи, у случају коментара, наводи се само блог, а у тексту се помене да је у питању коментар. Датум на који се реферише је датум постављања блога.

(Реф): Milenković, Nebojša. 2011. „Elementarno telo Marine Abramović.“ Blog B92. Poslednja izmena 18. novembra 2011.  http://blog.b92.net/text/19160/Elementarno-telo-Marine-Abramovic/

(T): (Milenković 2011)

 

Електронска или текстуална порука

Уобичајено је да се електронске или текстуалне поруке наводе у самом тексту (нпр. „У писаној поруци аутору од 1. октобра 2011. године...“), и оне се само изузетно наводе у списку литературе. Ако je неопходно да се наведу, треба навести име и презиме пошиљаоца, врсту поруке и датум. У скраћеном навођењу у тексту, користи се термин

„персонална комуникација“.

(Реф): (Petar Petrović, elektronska poruka autoru, 29. februara 2008).

(T): (Petar Petrović, pers. kom.)

 Комерцијалне базе података

Уколико је неки цитирани текст преузет из комерцијалне базе података, могуће је уз уобичајено навођење библиографске јединице навести назив базе података, као и референтни број текста (уколико постоји).

(Реф): Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.ˮ PhD diss., University of Chicago. ProQuest (AAT 3300426).