Зашто се први мачићи у воду бацају? – иконичност лексема мачка и кот (II)

УДК: 811.163.41'373.6 ; 811.16'373.6 ; 821.16.09:398 DOI:10.2298/GEI1002128B

Сажетак

У раду се испитује порекло изреке Први мачићи се у воду бацају паралелно са улогом мачке у словенској митологији и иконичношћу лексема мачка и кот.


Кључне речи: мачка, кот, Мара, словенска митологија, лексичка иконичност, фразеологија, жртвовање прворођенчади.

Reference

БАРТМИНЬСКИЙ 2005: Ежи Бартминьский, Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике,
Москва 2005.
БАШИЋ 2010: Ивана Башић, Зашто се први мачићи у воду бацају? – Иконичност лексема
мачка и кот (I), Гласник Етнографског института САНУ LVIII /1, Београд
2010.
БРИЛ 1993, Жак Брил, Лилит или мрачна мајка, Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
Сремски Карловци–Нови Сад, 2003.
ВРАЖИНОВСКИ 2000: Танас Вражиновски, Речник на народната митологија на Македонците,
Матица македонскa, Скопје 2000.
ВУК 1985 : Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, Просвета–Нолит, Београд 1985.
ВУК 19851
: Вук Стефановић Караџић, Српске народне пословице, Просвета–Нолит, Београд
1985.
ВУК 1964 : Вукови записи (приредио Војислав Ђурић), Српска књижевна задруга, Београд
1964.
ЕЛИЈАДЕ 1999: Мирча Елијаде, Слике и симболи, Оглед о магијско-религијској симболици,
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци–Нови Сад
1999.
ЕПШТЕЈН 2009: Михаил Наумович Епштејн, Филозофија тела, Геопоетика, Београд
2009.
ЭССЯ 1984: Этимологический словарь славянских язиков, Выспук 11, Издательство
„Наука“, Москва 1984.
ИВАНОВ 1986/7: Вјачеслав В. Иванов, Змај или крилата змија, Градац, Чачак, 1986/87,
83–86.
ИВИЋ 2003 : Павле Ивић, Марен, Balcanica XXXII-XXXIII, Beograd 2003, 99–95.
КАРАНОВИЋ 2008: Зоја Карановић, Песма о овчару чије су срце изјеле вештице, текст
и обредно-митски контекст песме, Зборник Матице српске за славистику 73,
Нови Сад, 2008, 153–165
КЕРЕЊИ 1994; Карољ Керењи, Кћери сунца, Градац, Чачак, 1994.
КЛЕБЕР 1986/87: Жан Пол Клебер, Из речника анималне симболике, О зверима и људима,
Градац, Чачак, 1986/87, 37–61.
МАХОВ А.Е. Hostis antiquus: Категории и образы средневековой христианской демонологии.
Опыт словаря. - М.: Интрада, 2006, с. 228–230.
МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ 2008: Драгана Мршевић-Радовић, Фразеологија и национална култура,
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2008.
РСАНУ 1978 : Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига X, Српска
академија наука и уметности, Институт за српскохрватски језик, Београд 1978.
РСАНУ 1984: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига X, Српска
академија наука и уметности, Институт за српскохрватски језик, Београд 1984.
СИКИМИЋ, 1997: Биљана Сикимић, Појела маца, Кодови словенских култура 2, Клио,
Београд 1997 129–137.
СИКИМИЋ 1998: Биљана Сикимић, Неука млада, Кодови словенских кутлура 3, Клио,
Београд 1998, 163–186.
СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ 2002: Славянская мифология, энциклопедический словар а-я,
Российская академия наук, Институт Славяноведения, Москва 2002.
СМ 2001: Словенска митологија, енциклопедијски речник, Светлана М. Толстој, Љубинко
Раденковић (ред.), Zepter Book World, Београд 2001.
СТАНИШИЋ 2003 : Вања Станишић, О табуизацији назива миша на централном Балкану,
Balcanica XXXII-XXXIII, Beograd 2003, 155–175.
ТОЛСТОЙ 1995: Н. И. Толстой, Яазык и народная культура, Очерки по славянской мифологии
и этнолингвистике, „Индрик“, Москва 1995.
ТОДОРОВИЋ 2004: Ивица Тодоровић, Прилог реконструкцији базичног митолошког
кôда српске народне религије – митска бића Тамнаве, Гласник Етнографског института
САНУ LII, Београд 2004, 205–225.
ТОПОРОВ 1992: В.Н.Топоров Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. Т. 2, М.,
1992.
ФРЕЗЕР 1992, Џемс Џ. Фрезер, Златна грана, проучавање магије и религије, Алфа/Драганић,
Земун, 1992.
ТРУБАЧЕВ 1960: О. Н. Трубачев, Происхождение названий домашних животных в славянских
языках (Этимолошческие исследования), Издательство Академии наук
ССР, Москва 1960.
BELAJ 2007: Vitomir Belaj, Hod kroz godinu, Pokušaj rekonstrukcije prahrvatskog mitskoga
svejtonazora, Golden marketing–Tehnička knjiga, Zagreb 2007.
BUCK 1965: Carl Darling Buck, A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal IndoEuropean
Languages, The University of Chicago Press 1965.
CHEVALIER/GHEERBRANT 1983: J. Chevalier/A. Gheerbrant, Rječnik simbola, Nakladni zavod
MH, Zagreb 1983.
ENGLESKO-SRPSKI FRAZEOLOSKI REČNIK 2001: Margot Vilijams-Milosavljevic/Bosko Milosavljevic,
Englesko-srpski frazeoloski recnik, Istočnik, Beograd: 2001.
JUNG 2005: Karl Gustav Jung, Simboli preobražaja, Analiza predigre za shizofreniju, Atos,
Beograd 2005.
KATIČIĆ 2008: Radoslav Katičić, Božanski boj : Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske
starine, Ibis grafika, Zagreb 2008.
MALLORY/ADAMS 1997: J. P. Mallory and D.Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European
culture, Fitzroy Deaborn, Chicago 1997.
SKOK II 1972: Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1972.
MORIN 2005: Edgar Morin, Čovjek i smrt, Scarabeus-naklada, Zagreb 2005.
VASUNG 2009: Ana Vasung, Frazemi sa sastavnicama pas i mačka u bugarskom i hrvatskom
jeziku (semantička analiza), Philological Studies (2009
VLAJIĆ-POPOVIĆ 2009: Jasna Vlajić-Popović, Proto-Slavic *koty,-ъve ‘anchor’, ‘cat’ or
something else?, Studia etymologica Brunensisa 6, Praha 2009, 376–388.
Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivana Bašić. Зашто се први мачићи у воду бацају? – иконичност лексема мачка и кот (II). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 131-145, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/471>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови