Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе

DOI: 10.2298/GEI1102209T UDK: 398.4(497.11) ID: 187977228

Сажетак

У раду се износе резултати нових етнолошких истраживања спроведених у Александровачкој жупи и околним областима. Нагласак је, на овом месту, стављен на представе о митским бићима, односно о алама и змајевима, које у контексту прикупљене грађе заузимају једно од најистакнутијих места, представљајући специфичност разматране микро-регионалне целине, али и симбол локалног идентитета. Наиме, забележене су изузетно бројне и занимљиве варијанте предања и представа о жељинској али, која – као убедљиво најекспониранији митски ентитет – свакако представља оригиналну особеност Жупе.


Кључне речи: народна митологија, нова етнолошка истраживања, Александровачка жупа и околне области, представе о митским бићима, але и змајеви, жељинска ала, особени садржаји, идентитет

Reference

Bandić, Dušan. 1997. Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. Beograd: XX vek.
Бандић, Душан. 2004. Народна религија Срба у 100 појмова. Београд: Нолит.
Будимир, Милан. 1969. Са балканских источника. Београд: Српска књижевна
задруга.
Гура, Александар. 2005. Симболика животиња у словенској народној
традицији. Београд: Бримо, Логос, Александрија.
Елијаде, Мирча. 1999. Слике и симболи. Сремски Карловци, Нови Сад:
Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Елијаде, Мирча. 2003. Свето и профано. Сремски Карловци, Нови Сад:
Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Зечевић, Слободан. 2008. Српска етномитологија. Београд: Службени
гласник.
Костић, Здравко. 1994. Легенде винородне Жупе. Александровац: Металограф.
Krstić, Branislav. 1984. Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena.
Beograd: SANU – posebna izdanja knj. DLV, Odeljenje jezika i
književnosti knj. 36.
Кулишић Ш., Петровић П. Ж., и Н. Пантелић. 1998. Српски митолошки
речник. Београд: Етнографски институт САНУ, Интерпринт.
Лутовац, Милисав В. 1980. Жупа Александровачка – Антропогеографска
испитивања. Београд: Српски етнографски зборник 93, Одељење
друштвених наука САНУ.
Лутовац, Милисав В. 1976. „Жупски Александровац“. Гласник Српског
географског друштва, свеска 56, бр. 2, 3–12.
Марић, Марија. 2006. „Археолошки локалитети на територији Жупе
александровачке“. Жупски зборник 1, 27–44.
Марковић, Милош. 2002. „Топоними у Жупи везани за Лазара, Милицу и
Милоша“. Митолошки зборник 5, 229–249.
Милетић, Томислав. 2004. „Мрмош село Милоша Обилића“. Крушевац:
Историјски архив – Крушевац.
Милинчић, Мирољуб и други. 2007. „Општина Александровац – доминантне
насеобинско-популационе карактеристике“. Жупски зборник 2, 45–64.
Милинчић, Мирољуб и Дејан Сандић. 2006. „Општина Александровац –
положај, основна обележја и однос према окружењу“. Жупски зборник
1: 9–26.
Милинчић, Мирољуб и други. 2010. „Речна мрежа општине Александровац“.
Жупски зборник 5, 17–27.
Павловић, Радослав Љ. 1941. Подибар и Гокчаница.. Београд: Српска
краљевска акдемија, Српски етнографски зборник књ. LVI, Насеља и
порекло становништва књ. 30.
Пантелић, Никола.1998а. „Аждаја“. У Српски митолошки речник, уредници
Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, 5–6.
Београд: Етнографски институт САНУ, Интерпринт.
Пантелић, Никола. 1998б. „Змај“. У Српски митолошки речник, уредници
Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, 200–203.
Београд: Етнографски институт САНУ, Интерпринт.
Петровић, Петар Ж. 1998. „Ала“. У Српски митолошки речник, уредници
Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, 6–7.
Београд: Етнографски институт САНУ, Интерпринт.
Петровић, Сретен. 2000. Систем српске митологије. Ниш: Просвета.
Prop, Vladimir. 1990. Historijski korijeni bajke. Svjetlost: Sarajevo.
Раденковић, Љубинко. 2001а. „Хала“. У: Словенска митологија.
Енциклопедијски речник, уредници Светлана М. Толстој и Љубинко
Раденковић, 559–561. Beograd: Zepter Book World.
Раденковић, Љубинко. 2001б. „Змај“. У: Словенска митологија.
Енциклоедијски речник, уредници Светлана М. Толстој и Љубинко
Раденковић, 206–211. Beograd: Zepter Book World.
Раденковић, Љубинко. 2001в. „Митолошки господари градоносних облака.
Словенске паралеле“. Зборник Етнографског музеја у Београду 1901–
2001, 445–453.
Стојанчевић, Видосава. 1972. „Становништво и обичаји крушевачког краја у
19. веку“. У Крушевац кроз векове, уредник Адам Стошић, 143–166.
Крушевац: Народни музеј.
Тодоровић, Ивица. 1997. „Риба у обичајима и веровањима становништва
источне Србије“. Етно-културолошки зборник III, 233–238.
Тодоровић, Ивица. 2004а. „Феноменологија воде – општи митско-обредни
контекст“. Бдење 7, 165–195.
Тодоровић, Ивица. 2004б. „Прилог реконструкцији базичног митолошког кода
српске народне религије – Митска бића Тамнаве“. Гласник
Етнографског института САНУ LII, 205–225.
Тодоровић, Ивица. 2005. Ритуал ума – значење и структура литијског
опхода. Београд: Етнографски институт САНУ – посебна издања књ.
53.
Тодоровић, Ивица. 2009. Света структура – Трагање за јединственом
основом културних феномена. Београд: Етнографски институт САНУ
– посебна издања књ. 71.
Тошић, Гордана и Дејан Булић. 2006. „Нови прилози проучавању манастира
Дренча“. Жупски зборник 1, 45–64.
Чајкановић, Веселин. 1994. Стара српска религија и митологија. Београд:
Група издавача.
Објављено
28.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivica Todorović. Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 207-218, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/439>.
Датум приступа: 25 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови