(Serbia), I. 2018 Jul 28. Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 59:2