Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова

DOI: 10.2298/GEI1202089Z УДК: 392.5(=163.41)(497.115) ; 391.2(497.115) ID: 193778700

Сажетак

Рад се заснива на теренском истраживању српске заједнице југоисточног Косова и представља исечак из знатно обимније студије односа етницитета и других облика колективних идентификација у ситуацији дубоко измењеног контекста од 1999. године и увођења међународног протектората на Косову, а чија израда је у току. Фокус је на субјективној димензији живота под протекторатом и на локалном знању. У овом раду разматрају се идентитетски дискурси који прате свадбу, парадигматичaн догађај у култури српског становништва југоисточног Косова, и употребу традиционалног женског костима.


Кључне речи: свадба, традиционални костим, породица, идентитет, етницитет, локални идентитет, родни идентитет, дискурс, протекторат, Срби, Косово, Косовско Поморавље

Reference

Duijzings, Gеr. 2000. Religion and the Politics of Identity in Kosovo. London: Hurst & Company.
Đekić, Mirjana. 1989. Srpska narodna nošnja Kosova – Gnjilane. Zagreb:
Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske.
Erlich, Vera St. 1971. Jugoslavenska porodica u transformaciji. Zagreb: Liber.
Златановић, Сања. 2003. Свадба – прича о идентитету: Врање и околина.
Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања 47.
Златановић, Сања. 2004. "Шопови" у Косовском Поморављу. У: Скривене
мањине на Балкану, ур. Биљана Сикимић, 83–93. Београд:
Балканолошки институт САНУ, Посебна издања 82.
Златановић, Сања. 2005. Свакодневица у енклави, Гласник Етнографског
института САНУ LIII: 83–92. (Београд)
Златановић, Сања. 2007. Свадба и конструисање идентитета. У: Култура у
трансформацији, ур. Драгана Радоjичић, 35–45. Београд: Етнографски
институт САНУ, Зборник радова 23.
Zlatanović, Sanja. 2008. Power of Categorization: Natives and Incomers in Southeastern
Kosovo. Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LVI/2:
133–147. (Belgrade)
Zlatanović, Sanja. 2008a. Starosedeoci i doseljenici: međugrupne percepcije u
posleratnom diskursu. U: Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji, ur.
Saša Nedeljković, 109–126. Kruševac: Baštinik.
Златановић, Сања. 2011. Дискурзивно обликовање "других": српска заједница
југоисточног Косова у послератном контексту. Гласник Етнографског
института САНУ LIX/2: 79–99. (Београд)
Zlatanović, Sanja. 2012. Family in the Post-War Context: The Serbian Community
of Southeast Kosovo. Ethnologia Balkanica 15 (u štampi).
Kaser, Karl. [1995] 2002. Porodica i srodstvo na Balkanu: Analiza jedne kulture
koja nestaje. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju.
Максимовић, Зоран. 2011. Бошче Косовског Поморавља – белег традиције,
Београд: "Наша Србија".
Малешевић, Мирослава. 1986. Ритуализација социјалног развоја жене –
традиционално село западне Србије, Београд: Етнографски институт
САНУ, Зборник радова 19: 9–118.
Малешевић, Мирослава. 1995. Однос свекрве и снахе у свадбеном ритуалу.
Сврљиг: Етнокултуролошки зборник I: 177–184.
Marcus, George E. 1995. Ethnography in/on the World System: The Emergence of
Multi-Sited Ethnography. Annual Reviw of Anthropology 24: 95–117.
Прелић, Младена. 2008. (Н)и овде, (н)и тамо: етнички идентитет Срба у
Мађарској на крају XX века. Београд: Етнографски институт САНУ,
Посебна издања 64.
Урошевић, Атанасије. 1935. Горња Морава и Изморник. Београд: Српска
краљевска академија. Насеља и порекло становништва, књ. 28, Српски
етнографски зборник LI, 3–242.
Hannerz, Ulf. 2003. Several Sites in One. In: Globalisation: Studies in
Anthropology, edited by Thomas Hylland Eriksen, 18–38. London-Sterling,
Virginia: Pluto Press.
Hannerz, Ulf. 2003a. Being there… and there… and there! Reflections on multi-site
ethnography. Ethnography 4, 2: 201–216.
Hercfeld, Majkl. [1997] 2004. Kulturna intimnost: Socijalna poetika u nacionalnoj
državi. Beograd: Biblioteka XX vek.
Cannadine, David. [1983] 1995. The Context, Performance and Meaning of Ritual:
The British Monarchy and Invention of Tradition, c. 1820–1977. In: The
Invention of Tradition, edited by Eric Hobsbawm and Terence Ranger,
101–164. Cambridge University Press.
Coates, Jennifer. 1986. Women, Men, and Language: A sociolinguistic Account of
Sex Differences in Language. London-New York: Longman.
Škaljić, Abdulah. [1965] 1979. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo:
Svjetlost.
Објављено
14.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Sanja Zlatanović. Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 2, p. 89-105, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/400>.
Датум приступа: 01 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научни радови