„Омотач” и „Целина” Иконичност лексема тело и пут

DOI: 10.2298/GEI1301075B УДК: 811.163.41'367.62'37 316.7:130.2

Сажетак

У раду се испитује иконичност лексема тело и пут и долази се до закључка да је првобитна иконичност лексеме тело (<*tel- „равно дно, даска”) била представа уобличавања аморфне, неуобличене супстанце неком врстом притиска, сабијања, згушњавања или издвајања (резања/тесања). Пут/плот (<ие. *pelH- „покривати, кожа”) подразумева субјективни доживљај тела које може да осећа захваљујући сопственом сензибилном омотачу, у коме се јавља чулна жеља и које, скупа са другим телом, зачиње ново, живо и сензибилно тело-пут. Метафоре тела функционишу као метафоре односа узајамности делова и целине – људско тело на симболичком плану представља део друштвеног и космичког организма, па је метаморфоза телесног у сродничко и социјално, као и телесног, сродничког и социјалног у космичко, видљива на многим плановима, од концепта народа као проширене породице, преко концепта религијске заједнице која се успоставља једењем тела и испијањем крви божанства, па све до митолошких мотива настанка космоса распарчавањем божанског тела или природних катастрофа проузрокованих сагрешењем појединих чланова друштва.


Кључне речи: лексичка иконичност, концепти тела, српска култура, тело, пут.

Reference

Бјелетић, Марта. 1999. „Кост кости (делови тела као ознаке сродства)“. Кодови
словенских култура 4: 48–67.
Лома, Александар. 2002. Пракосово. Словенски и индоевропски корени српске
епике. Београд: Српска академија наука и уметности, Балканолошки
институт САНУ.
Мос, Марсел. 1998. Социологија и антропологија 1. Београд: Библиотека XX век.
Срдић, Анђа. 2008. „Тело и телесност у антрополошкој перспективи“. Гласник
Етнографског музеја у Београду 72: 93–105.
Daglas, Meri. 2001. Čisto i opsano. Analiza pojmova prljavštine i tabua. Beograd:
Biblioteka XX vek.
Đorđević, Mirko. 2003. „Srpska organicistička misao, izvori i značenja“. U Srpska
konzervativna misao. prir. Mirko Đorđević. Beograd: Helsinški odbor za
ljudska prava.
Fuko, Mišel 1982. Istorija seksualnosti, volja za znanjem. Beograd: Prosveta,.
Deutscher, Guy. Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other
Languages, превод према: http://www.pescanik.net/content/view/5567/1109/ )
(преузето 16. aприла 2012) .
Godelije, Мoris i Mišel Panof. 2002. „Stvaranje tela“. Kultura: Antropologija tela
105/106. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka: 27–43.
Jhonson, Mark. 1987. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning,
Imagination, and Reason. Chicago Press.
Kasirer, Ernest. 1985. Filozofija simboličkih oblika I-III. Novi Sad: NIŠRO „Dnevnik“,
Književna zajednica Novog Sada.
Strathern, Endrju. 2002. „Čuvati telo u duhu“. Kultura: Antropologija tela 105/106.
Zavod za proučavanje kulturnog razvitk: 44–59.

Речници и енциклопедије

Стефановић Караџић, Вук. [1818] 1985. Српски рјечник. Београд: Просвета–
Нолит.
РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика X. 1981. Београд:
Српска академија наука и уметности, Институт за српскохрватски језик.
РСЈ: Николић, Мирослав (ред.). 2007. Речник српскога језика. Нови Сад: Матица
српска.
Толстој, Светлана и Љубинко Раденковић (ред.). 2001. Словенска митологија,
енциклопедијски речник. Београд: Zepter Book World.
Фасмер, Макс. 1987. Етимологический словарь руссккого языка. Москва: Прогрес.
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 2002. Praha: Academie věd
České Republiky.
Chevalier, J. i A. Gheerbrant. 1983. Rječnik simbola. Zagreb: Nakladni zavod MH.
Skok, Petar. 1973. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika III. Zagreb:
Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti.

Извори

Бећковић, Матија. 2000. Косово је најскупља српска реч. Београд: Јанус.
http://www.scribd.com/doc/2843634/Matija-Beckovic-Kosovo-najskupljasrpska-rec
(преузето 8. новембра 2012.) Доступно и у штампаном облику.
Велимировић, Николај. 1935. Национализам св. Саве, предавање на КНУ 1935.
http://www.scribd.com/doc/2884610/Vladika-Nikolaj-Velimirovic-NacionalizamSvetog-Save
(преузето 6. фебруара 2012.) Доступно и у штампаном
облику.
Љотић, Димитрије. 2001. Закони живота. Србиње–Нови Сад: Добрица књига.
http://www.scribd.com/doc/21194535/Dimitrije-Ljotic-Zakoni-Zivota (преузето 6.
фебруара 2012.) Доступно и у штампаном облику.
Настасијевић, Момчило. 1991. „За матерњу мелодију”. У Есеји (прир. Новица
Петковић). Горњи Милановац: Дечје новине.
Obradović, Dositej.[1783–1788]1964. Život i priključenija Dimitrija Obradovića .
Beograd: Rad.

Стари текстови

Библија или Свето писмо старога и новог завета. s.a. (превели Ђуро Даничић и
Вук Стефановић Караџић). Ljubljana: ČGP Delo.
Arist. De anima: Aristotel.O duši. Nagovor na filozofiju. 1996. Zagreb: Naprijed.
Popol Vuh: Popol Vuh , Sveta knjiga Maja. 1998. Beograd: Rad.
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivana Bašić. „Омотач” и „Целина” Иконичност лексема тело и пут. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 75-89, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/380>.
Датум приступа: 27 june 2022
Секција
Varia