„Миле против транзиције“: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије

DOI: 10.2298/GEI1402141T УДК: 7.097:330.34(497.11)

Сажетак

У овом раду полазимо од констатације да постсоцијалистичка трансформација не подразумева само политичке и економске промене које погађају одређено друштво у овом процесу, већ да са собом носи и низ нових социјалних феномена, које дато друштво интерпретира на одговарајући начин. Такве нове појаве се често препознају и на посебан начин обрађују у творевинама популарне културе које су намењене и обраћају се широкој популацији. Имајући то у виду, одлучиле смо да испитамо начине на које су нове друштвене појаве нашле одраз у једној специфичној домаћој серији, која се показала посебно популарном у друштву Србије током почетне фазе тзв. друге транзиције.


Кључне речи: ТВ серије, транзиција, популарна култура, медији.

Reference

Извори:
AGB Nielsen Media Research: http://agbnmr.com/whereweare/dynPage.asp?lang=lo
cal&id=354&country=Serbia
A. A. “Šta nam znači EU”. Politika, Decembar 27, 2009.
Lazić, Jasmina. “Intervju – Zoran Cvijanović: Espreso bato”. Vreme, 734, January
27, 2005. Retrieved August 20, 2011 from http://www.vreme.com/cms/view.
php?id=404318
Pančić, Teofil. “Mile sa Čubure u Vladi”. Vreme, 680, Januar 15, 2004. Retrieved
August 20, 2011 from http://www.vreme.com/cms/view.php?id=364193
Pančić, Teofil. “Mile protiv tranzicije – koplje u trnje: Nacionalna klasa”. Vreme, 734,
Januar 27, 2005. Retrieved August 20, 2011 from http://www.vreme.com/cms/
view.php?id=404318
http://forum.cdm.me/showthread.php?614-Citati-(biseri)-domacih-filmova!
http://www.smedia.rs/zabava/vest/16199/Smesno-Replike-Domaci-Filmovi-NikolaSimic-Milan-Gutovic-Bora-Todorovic-Kultne-replike-iz-domacih-filmovaVIDEOFOTO.html

Литература:
Antropologija televizijskih serija. 2013. Ivan Kovačević, Marija Brujić (ur.). Nova
srpska antropologija. kolo 1, knj. 10.
Backes, Uwe. Patrick Moreau. 2008. Communist and Post-Communist Parties in
Europe. Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht.
Cawelti, John G. 1969. The Concept of Formula in the Study of Popular Culture.
Journal of Popular Culture, Vol. 3, No. 3, 381–390.
Đurković, Miša. 2005. Prva Petoletka: Domaće televizijske serije i transformacija
sistema vrednosti u tranziciji. Sociološki pregled, Vol.XXXIX, No.4, Institut
za evropske studije, 357–381.
Fiske, John. 2001. Television Culture. Taylor & Francis e-Library.
Jordan, Marion. 1981. Realism and Convention. U: R. Dyer, C. Geraghty, M. Jordan,
T. Lovell, R. Paterson and J. Stewart (eds.), Coronation Street. London: British
Film Institute, 27–39.
Kopecky, P. Cas Mudde. 2002. The Two Sides of Euroscepticism Party Positions on
European Integration in East Central Europe. European Union Politics, Vol. 3.
London: Sage Publications. 297–326.
Lazić, Mladen. 2000. Elite u postsocijalističkoj transformaciji srpskog društva. U:
Lazić Mladen (ur.), Račji hod - Srbija u transformacijskim procesima. Beograd:
Filip Višnjić.
Lazić, Mladen. SlobodanCvejić. 2004. Promene društvene strukture u Srbiji: slučaj
blokirane post-socijalističke transformacije. U: Anđelka Milić (ur.), Društvena
transformacija i strategije društvenih grupa: svakodnevica Srbije na početku
trećeg milenijuma.Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog
fakulteta, 39–70.
Lohof, Bruce A. 1972. Popular Culture: The Journal and the State of the Study. Journal
of Popular Culture, Vol. 6, No. 3, 453–462.
McLuhan, Marshall. 1994. Understanding Media: The Extensions of Man. Boston:
The MIT Press, MA (Reprint Edition).
Milosavljević, Dragan. 2005. Mile, tranzicija. Manipulacija: Kriva ogledala Teofila
Pančića. Nova srpska politička misao. No. 106. Retrieved August 20, 2011
from http://www.starisajt.nspm.rs/komentari2005/2005_dm_mile_1.htm
Mihailović, Srećko. 2010. Priča o tranziciji ili naracija o našim beskrajnim menama.
U: Kako građani Srbije vide tranziciju. Istraživanje javnog mnenja tranzicije.
Službeni glasnik. 7 – 29.
Ristić, Irena. 2008. The Socialist Party of Serbia. Uwe Backes and Patrick Moreau
(eds.) Communist and Post-Communist Parties in Europe. Gottingen:
Vandenhoeck and Ruprecht. 343–371.
Spitulnik, Debra. 1993. Anthropology and Mass Media. Annual Review of
Anthropology, Vol. 22, 293–315.
Taggart, Paul and Aleks Szczerbiak. 2002. The Party Politics of Euroscepticism in
EU Member and Candidate States. SEI Working Paper No 51 (also Opposing
Europe Research Network Working Paper No 6) Sussex: Sussex European
Institute.
Verdery, Katherine. 1998. Transnationalism, Nationalism, Citizenship, and Property:
Eastern Europe Since 1989. American Ethnologist. Vol. 25, No. 2. Blackwell
Publishing. 291- 306
Živkovic, Marko. 2007. Mile vs Transition – a Perfect Informant in the Slushy Swamp
of Serbian Politics. Social Identities, Vol. 13, No. 5. Routledge, 597–610.
Žikić, Bojan. 2010. Antropološko proučavanje popularne culture. Etnoantropološki
problemi, Vol. 5, No. 2, 17–39.
Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Vesna Trifunović; (SERBIA), Jovana Diković. „Миле против транзиције“: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 141-152, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/313>.
Датум приступа: 29 may 2024