Научне политике и истраживачки ентитети у историјској ауторефлексији: Етнографски институт САНУ

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1801011L УДК 39::001.89:061.22(497.11)

Сажетак

Разматрање научне институције и њених протагониста кроз време подразумева и
нивое (само)преипстивања – ретроспекцију, интроспекцију и екстроспекцију, што
умногоме указује на превирања, слојевитости, контрадикторности или
противуречности научних темпоралних стратегија. У овом раду тумачим процесе
успостављања нормативних стратегија, институционалних политика, конструкција
колективитета и индивидуалних тежњи на примеру Етнографског института САНУ од
1947. године до данас. Историјска ауторефлексивност обухвата пет начина
обликовања и сучељавања научних субјективитета и објективитета: 1. Рутинизација
смислених поредака и клизајућа индивидуална инвентивност; 2. Ефикасна
учинковитост институционалног поретка и ефектност у постизању научничких
циљева; 3. Детерминисан поредак и индивидуална агилност у зони предузимљивог и
спретног активизма; 4. Конзистентност научног поретка и стална динамичност у
зонама јавне видљивости; 5. Проверљивост у складу са институционалним
стандардима и координирани рад на нивоу колегијалности.Кључне речи: научне политике, истраживачки ентитети, историја, колективитети,
индивидуализам

Reference

Alaida, Asman. 2011. Druga senka prošlosti. Kultura sećanja i politika povesti.
Beograd: Biblioteka XX vek.
Bandić, Dušan. 2010. Narodno pravoslavlje. Beograd: Biblioteka XX vek.
Bauzinger, Herman. 2002. Etnologija. Beograd: Biblioteka XX vek.
Bibliografija izdanja Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti
1947–2003. 2003. Glasnik Etnografskog instituta SANU knj. L–LI:171–
237.
Bourideu, Pierre. 1987. Distincion: A social critique of the Judgement of Taste.
Cambridge, Massachchusetts: Harvard University Press.
Bošković, Aleksandar. 2017. „Individualizam u antropologiji‟. U Individualizam,
ur. Aleksandar Bošković i Suzana Ignjatović, 4–26. Beograd: Institut
društvenih nauka.
Drobnjaković, Borivoje. 1958. „Na početku druge decenije rada Etnografskog
instituta.‟ Glasnik Etnografskog instituta SANU 7: 1–3.
Gavrilović, Ljiljana, ur. 2017. Mali leksikon srpske kulture. Etnologija i
antropologija. Beograd: Službeni glasnik – Etnografski institut SANU.
Godišnjak SAN LIV. 1947. Beograd : Srpska akademija nauka.
Gudac, Ž. i Đorđević, M. 2000. Poltička istorija XIX i XX veka, svetska i
nacionalna. Beograd: Fakultet političkih nauka.
Gulin Zrnić, Valentina. 2005. „Domestic, One’s own and personal: auto-cultural
defamiliarisation.‟ Narodna umjetnost 42/1: 161–181.
Ivanović-Barišić, Milina, ur. 2012. Terenska istraživanja – poetika susreta. Zbornik
27. Beograd: Etnografski institut SANU.
Kovačević, Ivan. 2009. „Modernizam i strukturalizam, Srpska
etnologija/antropologija u poslednjoj četvrtini dvadesetog veka.” U
Strukturalna antropologija danas. Tematski zbornik u čast Kloda Levi-
Strosa, 8–32. Beograd: Srpski geneološki centar, Odeljenje za etnologiju i
antropologiju Filozofskog fakulteta.
Lukić Krstanović, Miroslava. 2012. „Ethnology of Socialism: New and Old
Paradigms of Institute of Ethnography SASA.‟ Ethnologia Slovaca Et
Slavica vol. 35: 7–20.
Lukić Krstanović, Miroslava i Prelić Mladena. 2016. „Jovan Cvijić,
antropogeografska škola i naučne politike Etnografskog instituta SANU u
periodu 1947–1990.“ U Jovan Cvijić i srpska etnologija, ur. Miloš Matić,
Mladena Prelić, Marko Pišev, 149-184. Beograd: Etnografski muzej u
Beogradu, Etnografski institut SANU, Odelјenje za etnologiju i
antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Podunavac, Milan. 1993. „Hegemonija.‟ U Enciklopedija političke kulture, 252–
359. Beograd: Savremena administracija.
Pregled istorije Saveza komunista Jugoslavije. 1963. Beograd: Institut za
izučavаnje radničkog pokreta.
Prica, Ines. 2001. Mala europska etnologija. Zagreb: Golden marketing.
Prošić-Dvornić, Mirjana. 2008. „Serbian Village Culture: The Meeting Point of
American Anthropology and Serbian Ethnology.‟ In Studuing Peoples in
the People's Democracies I. Socialist Era Anthropology in South-East
Europe, ed. Mihăilescu, V., Iliev, I. & Naumović. S, 353-381. Berlin: LIT
Verlag - Dr.W.Hopf.
Radojičić, Dragana, ur. 2005. Etnologija i antropologija: stanje i perspektive.
Zbornik Etnografskog instituta SANU, 21. Beograd: Etnografski institut
SANU.
Radojičić, Dragana. 2007. „Naučnoistraživačka delatnost Etnografskog instituta
Srpske akademije nauka i umetnosti.‟ Glasnik Etnografskog instituta
SANU LV (2): 9–16.
Radovanović, Vojislav. 1952. „Etnografski institut SAN i njegov Glasnik.“ Glasnik
Etnografskog instituta SAN I (1 ̶ 2): XIII ̶ XV.
Rihtman Auguštin, Dunja i Aleksandra Muraj. 1998. „Prvih pedeset godina
etnološke misli u Institutu.‟ Narodna umjetnost 35(2): 103–124.
Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008. „Institucije in produkcija etnološkega znanja.‟ U
Slike kulture nekad i sad, ur. Zorica Divac, 65–79, Zbornik 24. Beograd:
Etnografski institut SANU.
Urošević, Atanasije. 1973. „Razvoj i rad Etnografskog instituta Srpske akademije
nauka i umetnosti (1947–1972).‟ Glasnik Etnografskog instituta XXI: 5–
20.
Zečević, Darinka. 1952. „Letopis Etnografskog instituta SAN (1947 ̶1950).“
Glasnik Etnografskog instituta SAN I (1–2): 577–580.

Извори

Arhiva Etnografskog instituta SANU, 1947–1980.
Arhiva Etnografskog instituta SANU, 1997, 1998, 1999.
Arhiva Etnografskog instituta SANU, 2002–2005.
http://www.etno-institut.co.rs/cir/konf_okruglisto.php
Примљено / Received: 05. 02. 2018.
Прихваћено / Accepted: 11. 04. 2018.
Објављено
30.05.2018.
Како цитирати
LUKIĆ KRSTANOVIĆ (SERBIA), Miroslava. Научне политике и истраживачки ентитети у историјској ауторефлексији: Етнографски институт САНУ. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 11-32, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/266>.
Датум приступа: 26 may 2024