Утицај чешких текстилаца на развој текстилне индустрије у Србији од почетка до друге половине XX века

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1702321M УДК 677(=437.3)(497.11)

Сажетак

У средишту интересовања аутора је утицај чешких држављана, у првом реду као
имиграната, са капиталом уложеним у производњу текстила и предмета од текстила,
или са стручним знањем и пословношћу, којим су доприносили да југословенска и
српска текстилна индустрија у току свог међуратног развоја поприме својеврсне
особености. У периоду између два светска рата су се појавила прва индустријска
предузећа за израду конфекције и трикотаже, захваљујући понуди домаћих тканина и
плетенине, која је израђивана претежно од увозног предива. За њихово оснивање, пре
свега, као и за каснији развој, кључне су биле иностране инвестиције и досељена радна
снага, уз сарадњу са занатским радњама и задругама, у области дораде и израде
готових производа. Осим, у структури преовлађујућег, страног капитала из Аустрије,
односно Беча, знатан је био удео капитала из Чешке, а затим из Енглеске и Италије, уз
значајно учешће Јевреја, пореклом из више европских држава. Притом, највећи удео
квалификоване радне снаге из иностранства стигао је из Чешке, било да се радило о
етничким Немцима или o Чесима.Kључне речи: југословенска и српска текстилна индустрија, чешка текстилна
индустрија, развој моде.

Reference

Karamijalković, Nenad. 2013.Česi u Srbiji i Crnoj Gori i Česi u Šumadiji.
Kragujevac: Centar za kreativni razvoj „Prsti“.
Kostić, Vasilije. 1999. АЈ-17 Fond Ministarstva industrije FNRJ : 1944–1948.
Beograd: Arhiv Jugoslavije.
Menković, Mirjana. 2016. Razvoj zanatstva i uticaj krojačkog zanata na promene u
odevanju seoskog stanovništva u opštini Smederevo u 20. veku.
Smederevski zbornik 5 : 187–205.
Mertová, Petra. 2015. Textilní tvorba brnĕnských firem. Strážnice: Národní ústav
lidové kultury.
Popović, Bojana. 2000. Moda u Beogradu 1918–1941: [katalog izložbe]. Beograd,
Muzej primenjene umetnosti.
Popović, Bojana. 2007. „Odevanje i moda u Srbiji u prvoj polovini 20. veka“. U
Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, priredio Milan Ristović.
Beograd: Clio.
Prošić-Dvornić, Mirjana. 2006. Odevanje u Beogradu u XIX i početkom XX veka.
Beograd: Stubovi kulture.
Timotijević, Miloš. 2007. „Grad u unutrašnjosti : oblici, prostori i granice privatnog
i javnog u 20. veku“. U Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, priredio
Milan Ristović. 579–611. Београд: Clio.
Uchalová, Eva, ed. 2011. Pražské módní salony, Prague Fashion Houses : 1900–
1948. Praha: Umĕleckoprůmislové muzeum v Praze, Arbor vitae.
Urošević, Snežana, Cvijanović, Janko. M., Đorđević, Dejan. 2008. „Unapređenje
obrazovnog nivoa zaposlenih u tekstilnoj industriji Srbije.“ Industrija 36 (3):
88–91.

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 08. 2017.
Објављено
20.12.2017.
Како цитирати
MENKOVIĆ (SERBIA), Mirjana. Утицај чешких текстилаца на развој текстилне индустрије у Србији од почетка до друге половине XX века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 2, p. 321-334, dec. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/168>.
Датум приступа: 28 feb. 2024