Улога личности у преношењу културних форми. Пример носиоца регионалних традиција у централној Моравској (етнографска област Хана)

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1702273V UDC 39:316.734(437.32)

  • Miroslav Válka (Czech Republic) Department of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
    valka@phil.muni.cz

Сажетак

Етнографска регија Хана у централној Моравској (Чешка Република) је међу
најкарактеристичнијим етнографским регијама још од 16. века. Иако су
традиционалне регионалне форме временом нестајале као последица модернизације
сеоског живота, вратиле су се у новим улогама, у вези са националном свешћу са краја
19. века. Интелигенција – већином учитељи, свештеници, лекари и уметници – је била
та која је допринела ширењу ових форми. Активност појединаца није престала чак ни
у 20. веку. Учитељица Мари Пахтова (рођ. 1932) један је такав пример (у студији
Мирослава Валке). Она није само водила дечији фолклорни ансамбл, уређивала
програме за презентацију фолклора и радила као лектор, већ покушава и да укључи старије фолклорне традиције Хане у културни календар града у којем живи. Између


осталог, имала је кључну улогу у очувању производње ускршњих јаја их Хане,
украшених сламом. Сличну пажњу посветила је празничном пециву. Посматрајући
овај пример, може се доказати трансформација регионалног културног израза у
савремени друштвени живот као механизам стварања нове традиције.Кључне речи: нематеријално културно наслеђе, Чешка Република, регија Хана, Мари
Пахтова.

Reference

Bečák, Jan Rudolf. 1941. Lidové umění na Hané. Lidová kultura hmotná [Folk Art
in Haná. Tangible Folk Culture]. Velký Týnec u Olomouce: nákladem
vlastním.
Blahůšek, Jan. 2003. “Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva.“
[Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity]. Národopisná
revue 13 (1): 61-62.
Blahůšek, Jan, ed. 2006. Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury
v České republice [Identification and Documentation of the Phenomena of
Traditional Folk Culture in the Czech Republic]. Strážnice: Národní ústav
lidové kultury.
Bogataj, Janez et al. 2005. Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Doušek, Roman and Daniel Drápala, ed. 2016. Časové a prostorové souvislosti
tradiční lidové kultury na Moravě [Folk Culture in Moravia: Time and
Space]. Brno: Masarykova univerzita.
Jančář, Josef. 2004. “Proměny péče o lidová řemesla v České republice.“ [Transformation
in the Care for Folk Crafts in the Czech Republic] Národopisný
věstník 21 (63): 22-39.
Janeček, Petr. 2015. “Evropská etnologie a koncept nehmotného kulturního
dědictví“ [European Ethnology and the Concept of Intangible Cultural Heritage].
Národopisná revue 25 (3): 273-282.
Kyseľ, Vladimír, ed. 2008. Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru/To
the Draft Concept of Care of Traditional Folk Culture. 2008. Bratislava:
Národné osvetové centrum.
Koncepce. 2003. Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. [Conception
of the Enhanced Care for Traditional Folk Culture]. Praha: Ministerstvo
kultury ČR.
Koudelka, Oldřich, ed. 2007. “Vyprávění jubilantky Marie Pachtové“ [Commemorative
Narrations of Marie Pachtová] Folklor 18 (11): 14-15.
Krist, Jan Miloslav, Karel Pavlištík and Jitka Matuszková. 2005. “O verbuňku –
jeho současnosti a budoucnosti.“ [About Verbuňk – Its Present and Future]
Národopisná revue 15 (4): 225-232.
Křížová, Alena, Martina Pavlicová and Miroslav Válka. 2015. Lidové tradice jako
součást kulturního dědictví [Folk Traditions as Part of Cultural Heritage].
Brno: Masarykova univerzita.
Kunej, Rebeka. 2015. “Tanec a klobása – hmotná forma nehmotného kulturního
dědictví, nebo naopak (slovinské zkušenosti)“ [Dance and Sausage – a
Tangible Form of Intangible Cultural Heritage, or Vice Versa (Slovenian
experience)]. Národopisná revue 25 (3): 283-290.
Kyseľ, Vladimír, ed. 2008. Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
[Conception of the Care for Traditional Folk Culture]. Bratislava: Národné
osvetové centrum.
Mátlová-Uhrová, Ludmila. 1954. Hanácké tance z Tovačovska [Haná Dances from
the Tovačov Area ]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a
umění.
Meer, Nasar, Tariq Modood and Ricard Zapata-Barrero, eds. 2016. Multiculturalism
and Interculturalism. Debating the Dividing Lines. Edinburgh: University
Press.
Mináč, Vladimír. 1958. Tíha folkloru [The Burden of Folklore]. Literární noviny 7
(12): 1.
Pachtová, Marie. 1985-1994. Hanáckým dětem I-III [For the Children from Haná].
Prostějov: Okresní kulturní středisko.
Pachtová, Marie. 1993. “Zalikování svatby na Vyškovsku dříve a nyní“ [Stoppping
the Wedding Parade in the Vyškov Area Before and Now]. In Lidová kultura
na Hané, ed. Pavla Nachtmannová,130-134, Olomouc: Okresní úřad.
Pachtová, Marie. 1994. “Lidová výroba a děti“ [Folk Craft and Children]. In Lidová
kultura na Hané, ed. Pavla Nachtmannová, 95-100, Olomouc: Okresní
úřad.
Pachtová, Mare. 1995. “Rozvoj folklórní činnosti ve Vyškově od roku 1945 do
současnosti“ [The Development of Foklore Activity i Vyškov from 1945 to
Date]. In Lidová kultura na Hané, ed. Miloslava Hošková, 27-30. Olomouc:
Vlastivědné muzeum.
Pachtová, Marie. 1999. “Jak obnovovat tradiční zvyky a obyčeje“ [How to Revitalize
Traditional Customs and Habits]. In Lidové obyčeje na Hané a jejich
slovní, hudební a taneční projevy, ed. Markéta Mikysková, 206-209.
Vyškov: Muzeum Vyškovska.
Pachtová, Marie, Pavel Procházka. 2006. Svatební koláč a zalikování svatby na
Vyškovsku [The Wedding Cake and Stopping the Wedding Parade in the Vyškov Area]. Vyškov: nákladem vlastním. Rkp. v knihovně Ústavu
evropské etnologie FF MU Brno.
Petrům Eduard. 1985. Copak to ale za mozeka hraje? Hanácké zpěvohry 18. Století
[What a Music is Playing? 18th Century Singspiels from Haná ]. Ostrava:
Profil.
Pawlikowa, Andrea, ed. 2016. Pruhi, kruhi, třiróžki/Sonnenrad und Wolfszähne.
Pisane serbske jutrowne jejka/Verzierte Ostereier aus de Lausitz.
Budyšin/Bautzen: Serbski muzej/Sorbisches Muzeum. Katalog výstavy.
Radojičić, Dragana and Lukić Krstanović, Miroslava. 2015. “Vytváření
nehmotného kulturního dědictví v Srbsku [Creation of Intangible Cultural
Heritage in Serbia].“ Národopisná revue 25 (3): 297-306.
Šimša, Martin. 2004. “Nositelé tradice lidových řemesel – státní ocenění
současných tvůrců tradičního řemesla.“ [Bearers of Folk Craft Traditions –
governmental awards or contemporary creators of traditional crafts].
Národopisný věstník 21 (63): 30-45.
Šimša, Martin. 2007, 2009. Nositelé tradice lidových řemesel I, II [Bearers of Folk
Craft Traditions – I, II]. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Šťastná, Jarmila and Ludmila Prachařová. 1988. Lidové pečivo v Čechách a na Moravě
[Folk Baked Goods in Bohemia and Moravia]. Praha: ULUV.
Thiessová, Anne-Marie. 2007. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20.
století [Formation of National Identities in Europe in the 18th through 20th
Centuries]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Václavík, Antonín. 1959. Výroční obyčeje a lidové umění [Annual Customs and
Folk Art]. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959.
Válka, Miroslav. 1997. “Pachtová, Marie (roz. Surková).“ [Pachtová, Marie (born
Surková). In Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě
a ve Slezsku, ed. Martina Pavlicová and Lucie Uhlíková, 86. Strážnice:
Ústav lidové kultury.
Válka, Miroslav. 2011. Sociokulturní přeměny vesnice. Moravský venkov na prahu
třetího tisíciletí [Social and Cultural Transformations of the Village. Moravian
Countryside at the Outset of the Third Millenium]. Brno: Masarykova
univerzita.
Válka, Miroslav. 2015. “Podíl Národopisné výstavy českoslovanské 1895 na
formování scénického folklorismu.“ [Part of the 1895 Czechoslavic Ethnographic
Exhibition in the Formation of Stage Folklorism] Etnologické
rozpravy 22 (2): 9-21.
Večerková, Eva, 2003. Kraslice na Moravě [Easter Egg in Moravia]. Brno: Moravské
zemské muzeum.
Zíbrt, Čeněk, 1910. Králové a královničky. Veselé chvíle v životě lidu českého 4
[Kings and Queens. Funny Moments in the Life of the Czech People]. Praha:
F. Šimáček.
Žákavec, František. 1923. Dílo Josefa Mánesa II [Output by Josef Mánes II]. Lid
československý. Praha: Jan Štenc.

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 08. 2017
Објављено
20.12.2017.
Како цитирати
VÁLKA (CZECH REPUBLIC), Miroslav. Улога личности у преношењу културних форми. Пример носиоца регионалних традиција у централној Моравској (етнографска област Хана). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 2, p. 273-288, dec. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/165>.
Датум приступа: 03 mar. 2024