Tрагови османске културе у урбаној инфраструктури и живој заједници обреновићевског Ниша (1878–1903)

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2401133R UDC: УДК: 72"1878/1903"(497.11)::7"14/18"(560) Прегледни рад

  • Milan Ranđelović Иновациони центар, Универзитет у Нишу
    istok81@gmail.com

Сажетак
Иако је европеизација Ниша под Обреновићима (1878–1903) следила ве­стернификацији, коју су у касном Танзимату (1856–1878) Османлије у Нишу спровели, она није била само наставак усвајања напредних теко­вина европске културе и друштва. У Нишу под Обреновићима радило се и на уклањању свега што је спадало под културу и наслеђе Османлија, и мењало српским, како би овај град изгледом и начином живота људи ко­ји су у њему живели сустигао друге развијене градове Кнежевине Србије. Колико су корени османског утицаја били дубоки у Нишу током влада­вине последњих Обреновића, у овом раду сагледано је кроз највидљиви­је карактеристике његовог урбаног уређења и свакодневног живота њего­вих становника (навике, језик, одевање). Пошто сачувана архивска грађа писана језиком администрације махом не садржи податке о поменутим аспектима свакодневице, у истраживању су коришћени наративни запи­си ауторâ који су у овом периоду боравили у Нишу и оставили своја за­пажања о њему.


Кључне речи: Ниш, Османлије, Обреновић, култура, модернизација
Reference

Amedoski, Dragana & Jovana, Šaljić. 2008. „Most na Nišavi u osmansko doba.“ Zbornik Narodnog muzeja u Nišu 16­17: 145–154.
Andrejević, Borislav. 1977. „Hamam u niškoj tvrđavi.“ Niški zbornik 3: 125–129.
Andrejević, Borislav. 1984. „Bibliotekarstvo.“ U Istorija Niša 2, gl. ured. Danica Milić, 167–178. Niš: Gradina–Prosveta.
Andrejević, Borislav. 1985. „Arabadžijska kompanija.“ U Enciklopedija Niša – istorija, gl. ured. Dragoljub Simonović, 10. Niš: Gradina.
Andrejević, Borislav. 2001. Spomenici Niša: zaštićena kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja. Niš: Prosveta.
Askew, Alice & Claude Askew. 1916. The stricken land. Serbia, as we saw it. London: E. Nash.
Ćirić, Jovan. 1997. „Iščezli urbani sadržaji Niša.“ Niški zbornik 4: 75–86.
Demirci, Süleyman. 2007. „Rise of Nationalism in the Ottoman Empire: How Did Ottoman Government Respond to the Bulgarian National Movement 1839–1870?“ Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (22): 417–438.
Dimitrijević, Jelena. J. 1897. Pisma iz Niša o haremima. Beograd: Parna radikalna štamparija.
Đenić Nebojša, Slaviša Ćirić, Slavica Popović­Filipović. 2008. „Povodom 130 godina postojanja Vojne bolnice u Nišu: januar 1878 – januar 2008.“ Vojnosanitetski pregled 65 (1): 69–80.
Hahn, Johann Georg von. 1868. Reise von Belgrad nach Salonik. Wien: Tendler & comp.
Jovanović, Milorad. 2005. „Dimitrije C. Đorđević. Uspomene na prve dane u oslobođenom Nišu.“ Peščanik 3: 109–118.
Kaleshi, Hasan & Hans­Jurgen Kornrumpf. 1967. „Das Wilajet Prizren: Beitrag zur Geschichte der türkischen Staatsreform auf dem Balkan im 19. Jahrhundert.“ Südost-Forschungen: internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas XXVI, 176–238.
Lazić, Branislav. 2016. Stari vakat, pripovetke iz starog Niša. Niš: Narodna biblioteka „Stevan Sremac“ Niš.
Milićević, Milan Đ. 1884. Кraljevina Srbija. Beograd: Štamparija Napredne stranke.
Milovanović, Мiroslav. 1984. „Školstvo Niša i okoline.“ U Istorija Niša 2, gl. ured. Danica Milić, 119–141. Niš: Gradina–Prosveta.
Mišić, Živojin. 1985. Moje uspomene. Beograd: BIGZ Beograd.
Paligorić, Mihailo T. 1937. Ekonomsko-kulturna istorija Niša. Prvi deo: Niš do Svetskog rata. Niš: Štamparija Gutenberg.
Ranđelović, Milan. 2014. Zapisi o Nišu (1877–1914). Beograd: Magelan Pres.
Ranđelović, Milan. 2022. Osmanski upravnici Niša u XIX veku (1799–1878). Niš: Scero print.
Stojančević, Vladimir. 1884. Tradicionalna kultura u periodu slobodnog nacionalnog razvoja do početka XIX veka, U Istorija Niša 2, gl. ured. Danica Milić, 31–39. Niš: Gradina–Prosveta.
Trubecki, Grigorij N. 1994. Rat na Balkanu 1914–1917. i ruska diplomatija. Beograd: Prosveta.
Živanović, Živan. 1928. Memoari Stefana Stevče Mihailovića. Beograd: Srpska kraljevska akademija.
Živanović, Živan. 2004. Niš i niške znamenitosti. Niš: Prosveta.

Sources

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Irade Dahiliye (BOA, I. DH)
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Plan, Proje, Krokiler (BOA, PLK)
Častni raboti.“ 1869. Dunav, 12. januar.
„Častni raboti.“ 1869. Dunav, 30. april.
„Častni raboti.“ 1872. Dunav, 15. oktobar.
„Častni raboti.“ 1873. Dunav, 23. septembar
Објављено
31.05.2024.
Како цитирати
RANĐELOVIĆ, Milan. Tрагови османске културе у урбаној инфраструктури и живој заједници обреновићевског Ниша (1878–1903). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 72, n. 1, p. 133-154, may 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1116>.
Датум приступа: 15 june 2024