Мултидисциплинарно проучавање значајнијих миграција на примеру територије Војводине (Србија) у 20. веку

DOI: 10.2298/GEI151019002B; UDC: 314.742(497.113)"19"

Сажетак

Миграције становништва на неком одређеном простору и/или у одређеном времену представљају феномен глобалних размера. Као такве,захтевају и комплексан (мултидисциплинаран) приступ истраживању. Најчешћа питања која се постављају у појединачним, али и мултидисциплинарним научним дисциплинама јесу: Ко се креће? Где иду? Зашто иду? Који су природни, а који економски услови миграција? Зашто се миграције јављају и како су се одржале током времена? Мултидисциплинарно истраживање миграција је веома важно због што потпунијег разумевања тог процеса, пре свега са просторног, историјског, економског етнографског, антрополошког, правног, политиколошког, социолошког, као и других аспеката. Циљ рада је да се приказом појединих значајнијих миграција у Војводини у 20. веку истакне значај мултидисциплинарног истраживања. Као предмет истраживања у раду су издвојене: колонизација (досељавање) становништва 1919-1930., године, 1945-1948. године (јер код њих постоје и одређене сличности (депопулација, нове друштвено-политичке прилике и правна регулатива, тешко привикавање на нове начине живота, мешање фолклора и обичаја са домицилним становништвом). Рад обухвата и исељавање (емиграцију) немачког становништва из Војводине, 1944-1950. године, као дела једне од највећих (е)миграција у Европи у 20. веку. Ова миграција, посматрана са правног, економског, историјског и политичког аспекта има своје последице и данас, током приступа Србије Европској Унији.


Кључне речи: мултидисциплинарност, миграције, 20. век, Војводина, Србија

Објављено
01.12.2016.
Како цитирати
BJELJAC (SRBIJA), Željko; RADOVANOVIĆ, Milan. Мултидисциплинарно проучавање значајнијих миграција на примеру територије Војводине (Србија) у 20. веку. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 493-507, dec. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/109>.
Датум приступа: 25 may 2024
Секција
Тема броја