Ни Немци ни Чеси. Исељеници из чешких земаља у румунском Банату у замци етницизма

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2302225P УДК 314.15.044(=162.3)(498) Оригинални научни рад

  • Michal Pavlásek Етнолошки институт, Чешка академија наука, Брно
    pavlasek@eu.cas.cz

Сажетак
Према нашем мишљењу, научни, као и општи приступи опажања емиграната из чешких земаља, заснивају се на методолошком национализму, који поистовећује концепт друштва са модерном националном државом. На основу тога, чешки досељеници који су почетком 19. века формирали неколико насеља на јужној граници Хабсбуршког царства у данашњем румунском Банату, били су дељени у духу етницизма и методолошког национализма на Чехе (Böhmen) и чешке Немце (Deutschböhmen). Насупрот томе, може се применити алтернативна истраживачка перспектива, представљена концептом националне индиферентности. Намера овог рада је да преиспита колективни идентитет емиграната из чешких земаља у односу на њихов национално индиферентни карактер. У раду се даје предлог превазилажења етницистичког оквира истраживања чешких досељеника увођењем приступа који се може назвати инклузивни приступ исељеништву. Рад је заснован на архивским изворима, локалној штампи и етнографским теренским истраживањима (интервјуима) обављаним од 2010. до 2017. године.


Кључне речи: Хабсбуршка империја, Чешке земље, Банат, миграција, етницитет, национализам, национална индиферентност, етницизам
Reference

Auerhan, Jan. 1920. “Úvodní slovo”. Naše zahraničí 1 (2): 2–4.
Bjork, James, E. 2008. Neither German nor Pole: Catholicism and National Indifference in a Central European Borderland. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Botík, Jan. 2016. Slováci vo Vojvodine. Novi Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Bryant, Chad. 2002. “Either German or Czech: Fixing Nationality in Bohemia and Moravia, 1939-1946”. Slavic Review 61 (2): 683–706.
Brubaker, Rogers. 1996. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: University Press.
Brubaker, Rogers. 1998. “Migrations of Ethnic Unmixing in the “New Europe””. International Migration Review 32 (4): 1047–1065.
Brubaker, Rogers. 2002. “Ethnicity without Groups”. Archives européennes de sociologie XLIII (2): 163–189.
Brubaker, Rogers & Frederick Cooper. 2000. “Beyond identity”. Theory and Society 29 (1): 1–47.
Cole, Laurence. 2007. “Introduction: Re-examining National Identity in 19th Century Central Europe and Italy”. In Different paths to the nation: regional and national identities in Central Europe and Italy, ed. Laurence Cole, 1–15. Houndsmills: Palgrave Macmillan.
Czoernig, Karl von. 1855: Ethnographie de Oesterreichischen Monarchie, III. band. Wien: Militärgeograph.
Čapo Žmegač, Jasna. 2010. “Introduction: Co-Ethnic Migrations Compared”. In Co-Ethnic Migrations Compared: Central and Eastern European Contexts, eds. Jasna Čapo Žmegač, Christian Voß & Karl Roth, 9–36. München: Otto Sagner.
Chernilo, Daniel. 2011. “The critique of methodological nationalism”. Theory and history. Thesis Eleven 106 (1): 98–117.
Douglas, Mary. 1966. Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. New York: Praeger.
Folprecht, Josef. 1940. Naši krajané v cizině. Praha: Václav Petr.
Grassl, Peter. 1904. Geschichte der deutsch-bömischen Ansiedlung im Banat. Beiträge zur deutsch-bömischen Volkskunde. Prag.
Ginderachter, Maarten van & Jon Fox. 2019. “Introduction”. In National indifference and the history of nationalism in modern Europe, eds. Maarten van Ginderachter & Jon Fox, 1–14. London: Routledge.
Glajar, Valentina. 1997. “Banat-Swabian, Romanian, and German: Conflicting Identities in Herta Müllerʼs “Herztier” Monatshefte”. Banat-Swabian 89 (4): 521–540.
Hroch, Miroslav. 1996. “From national movement to the fully-formed nation: The nation-building process in Europe”. In Becoming national: A reader, eds.
Geoff Eley & Ron Grigor Suny, 60–77. New York: Oxford University Press.
Hříbek, Josef. 1940. “České osady na srbských a rumunských hranicích” In II. výroční zpráva c.k. státní vyšší reálky v Telči vydaná na konci školního roku 1913–14. (Without paging). Telč.
Jakoubek, Marek. 2010. “From believers to compatriots. The case of Vojvodovo – ́Czech ́ village in Bulgaria”. Nations and Nationalism 16 (4): 675–695.
Janjetović, Zoran. 2009. Nemci u Vojvodini. Beograd: INIS.
Jech, Jaromír, Milena Secká, Vladimír Scheufler & Olga Skalníková. 1996. České vesnice v rumunském Banátě. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR.
Judson, Pieter M. 2006. Guardians of the Nation. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kandert, Josef. 2002. “Poznámky k dějinám národopisu/etnografie v českých zemích: soupeření „etnografie“ s „etnologií” “. In Česká etnologie 2000, eds. Markéta Holubová, Lydia Petráňová & Jiří Woitsch,157–178. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
King, Jeremy. 2001. ‘The nationalization of east Central Europe: ethnicism, ethnicity, and beyond’. In Staging the Past, eds. Nancy M. Wingfield & Maria Bucur, 112–152. West Lafayette: Purdue University Press.
Kladiwa, Pavel. 2015. “Národ jako jediné hodnotící kritérium? České země v Předlitavsku a (stále) etnicistní česká historiografie”. Český časopis historický 113 (4): 989–1008.
Klaube, Manfred. 1972. “Die vier deutschböhmischen Gemeinden Wolfsberg, Weidenthal, Lindenfeld und Alt-Sadova im rumänischen Banat”. Bohemia 13 (1): 276–305.
Klaube, Manfred. 1984. Deutschböhmische Siedlung im Karpatenraum. Marburg: WissBeitrGeschLdk Ostmitteleur.
Krel, Aleksandar. 2014. Mi smo Nemci: etnicki identitet nemacke nacionalne manjine u Vojvodini na pocetku 21. veka. Belgrade: Institute of Ethnography SASA.
Křen, Jan. 1990. Konfliktní společenství 1780-1918. Praha: Academia.
Kuhn, Walter. 1934. Deutsche Sprachinsel-Forschung. Geschichte, Aufgaben, Verfahren. Plauen: Wolff.
Lieberman, Benjamin. 2020. “From Nationalism to National Indifference: Binary Logic and Sense of Time”. Nationalities Papers 49 (5): 1–18.
Lozoviuk, Petr. 1998. “Němečtí vystěhovalci z českých zemí a jejich jazykové ostrovy v jihozápadní Evropě”. In Češi v cizině 10, 39–87. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR.
Miller, Alexei. 2019. “National Indifference” as a Political Strategy?” Criticism. Explorations in Russian and Eurasian History 20 (1): 63–72.
Milleker, Felix. 1926. Die Besiedelung der Banater Militärgrenze. Bela Crkva: Banater. Bücherei.
Neumann, Victor. 2015. Die Interkulturalität des Banats. Berlin: Frank & Timme Verlag.
Pavlásek, Michal. 2011. “Meziválečná krajanská péče jako „záchranná akce“. K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě”. Český lid 98 (2) 113–134.
Pavlásek, Michal. 2013. “Cross-Border Nationalism and Religious Fellowship. A Case Study of the Czech Protestant Community in Serbia”. In Cultural Permeations: Anthropological Perspectives. Colleciton of papers of Ethnographic Institute, Vol. 28, ed. Srdjan Radović, 195–207. Belgrade: Institute of Ethnography SASA.
Secká, Milena. 1995. Češi v rumunském Banátu. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR.
Scheffel, David & Josef Kandert. 2002. “Politika a kultura v české etnografii”. In Česká etnologie 2000, eds. Markéta Holubová, Lydia Petráňová & Jiří Woitsch, 213–228. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Schmidt, Josef. 2003 [1938]. Die Deutschböhmen im Banat. Ein Heimatbuch um die Jahrhundertwende. Reschitza: Deutsche Buch.
Štěpánek, Václav. 2002. “K historii české kolonizace banátské vojenské hranice”. In Studia balcanica bohemo-slovaca, 27-36. Brno: Masarykova univerzita.
Štěpánek, Václav. 2005. “Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátského hraničářského pluku”. In Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století, eds. Ladislav Hladký, Václav Štěpánek, Bronislav Chocholáč & Libor Jan , 65-91. Brno: Matica moravská in cooperation with Matica srbska.
Toshkov, Alexei. 2010. “The Phantom Subject of “National Indifference” (Response to Tara Zahra, “Imagined Noncommunities: National Indifference as a Category of Analysis”). Slavic Review 69 (1): 94.
Weber, Max. 1922. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Mohr Siebeck.
Wimmer, Andreas & Nina Glick Schiller. 2003. “Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology”. The International Migration Review 37 (2): 576–610.
Zahra, Tara. 2010. „Imagined Noncommunities: National Indifference as a Category of Analysis”. Slavic Review 69 (1): 93–119.

Sources:
The National Regional Archives in Timisoara (TNRAT, fond Comandamentul General Banatean).
Unzeitig, František Pavel. 1853. Historia Domus. Gedenk-Buch der Pfaerre Weitzenried im K. K. Illirisch-Banater Grenz-Regiments-Bezirke No. 14. Timişoara.
Објављено
30.09.2023.
Како цитирати
PAVLÁSEK, Michal. Ни Немци ни Чеси. Исељеници из чешких земаља у румунском Банату у замци етницизма. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 225–250, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1077>.
Датум приступа: 29 may 2024