Материјална култура из новог угла. Данијела Велимировић, Кибле, баклаве и фистани: традиционална материјална култура Срба у XIX и почетком XX века

Сажетак
Материјална култура из новог угла


Данијела Велимировић,


Кибле, баклаве и фистани: традиционална материјална култура Срба у XIX и почетком XX века
Српски генеалошки центар, Београд 2021, 321 стр.


Живимо у времену када је традиционални начин живота, па самим тим и материјално стварање које га је карактерисало, готово у потпу­ности потиснуто не само из свакодневног живота, него већим делом и из обредно­обичајне праксе. Из тих разлога сваки рад који се бави проблематиком материјалне културе од изузетног је значаја јер до­приноси бољем упознавању не само прошлости народа који ју је ства­рао, већ је истовремено подсећање на ту исту прошлост. У том смислу се може посматрати и монографска студија Кибле, баклаве и фиста­ни: традиционална материјална култура Срба у XIX и почетком XX века. Монографију чини неколико целина: 1. Кибле, баклаве и фис­тани: истраживање традиционалне материјалне културе у срп­ској етнологији и антропологији; 2. Сеоска и градска вернакуларна архитектура код Срба у XIX и почетком XX века; 3. Папула и проја: исхрана код Срба у XIX и почетком XX века; 4. Сеоска и градска одећа код Срба у XIX и почетком XX века. Свако од поменутих поглавља по­дељено је на потпоглавља која тематски обједињује ауторска прича о материјалној култури – градитељству, исхрани и одевању у другој половини XIX и почетком XX века.
Објављено
30.09.2022.
Како цитирати
IVANOVIĆ BARIŠIĆ, Milina. Материјална култура из новог угла. Данијела Велимировић, Кибле, баклаве и фистани: традиционална материјална култура Срба у XIX и почетком XX века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 275-278, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1034>.
Датум приступа: 26 may 2024