O којој интеграцији је реч? Поводом књиге Рахеле Јурковић Интеграција азиланата у хрватско друштво: културноантрополошка студија

Сажетак
Истраживања миграција чији смо сведоци у другој деценији 21. века, конкретно оних које се одвијају на тзв. Балканској мигрантској рути и које се у одређеним правним оквирима дефинишу као нерегуларне, у фокусу су већине хуманистичких и друштвених научних дисциплина у државама региона. У оквире тих истраживања се могу уврстити и питања у вези са правним статусом оних миграната који су према важећој законској регулативи уврштени у категорију избеглица, као и оних који су тражиоци азила, односно азиланти (в. Stojić Mitrović 2016). Истраживања миграција и избеглица које долазе са Блиског истока и подручја Африке на просторе Западног Балкана и Европске уније не представљају посебност у оквиру културне антропологије у Хрватској. Управо супротно, културни антрополози из Хрватске се баве врло актуелним питањима која се тичу поменутих миграција, о чему између осталог сведоче конференције међународног карактера, студије и зборници радова (в. Rajković Iveta, Kelemen & Župarić-Iljić 2018).
Reference

Bužinkić, Emina & Marijana Hameršak. 2017. Kamp, koridor, granica: studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Centar za mirovne studije – Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija.
Čapo Žmegač, Jasna. 2003. „Dva lokaliteta, dvije države, dva doma: transmigracija hrvatskih ekonomskih migranata u Münchenu.” Narodna umjetnost 40 (2): 117–131.
Đorđević Crnobrnja, Jadranka. 2020. Nismo prekidali sa Gorom. Etnicitet, zajednica i transmigracije Goranaca u Beogradu. Beograd: Etnografski institut SANU, Posebna izdanja 93.
Goodall, Jr. H. L. (Bud). 2009. Writing the new ethnography. Walnut Creek: AltaMira Press.
Gregurović, Margareta. 2016. „Međunarodna znanstvena konferencija ̔Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe’.“ Migracijske i etničke teme 32 (3): 379–382. https://doi.org/10.11567/met.32.3.5; https://hrcak.srce.hr/177009 (pristupljeno 25. juna 2021).
Hameršak, Marijana & Iva Pleše. 2017. „Zimski prihvatno-tranzitni centar Republike Hrvatske: etnografsko istraživanje u slavonskobrodskom kampu za izbjeglice“. U Kamp, koridor, granica: studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu, ur. Emina Bužinkić & Marijana Hameršak, 101–132. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Centar za mirovne studije – Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija.
Hameršak, Marijana & Iva Pleše. 2018. “In the Shadow of the Transit Spectacle”. In Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe, eds. Marijeta Rajković Iveta Marijeta, Petra Kelemen & Drago Župarić-Iljić, 145– 159. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Jovanović Ajzenhamer, Nataša. 2020. „Narativi verskih humanitarnih organizacija o edukaciji migranata u Srbiji nakon zatvaranja formalizovanog migracijskog koridora 2016. godine.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVIII (3): 749–771.
Jurković, Rahela & Marijeta Rajković Iveta. 2016. „ ̔Okus doma’: integracija azilanata protkana transnacionalnim procesima i promicanjem kulinarskih tradicija.“ Studia Ethnologica Croatica 28 (1): 147–178.
Jurković, Rahela. 2018. “The Integration of Refugees into Croatian Society. Ethnographies of Exercising Rights.” Etnološka tribina: godišnjak Hrvatskog etnološkog društva 48 (41): 102–121.
Jurković, Rahela. 2019. „Migranti i sport: nogomet kao prostor integracije izbjeglica u Hrvatskoj.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVI (3): 477–491.
Jurković, Rahela. 2021. Integracija azilanata u hrvatsko društvo: Kulturnoantropološka studija. Zagreb: Asesor 2021.
Penninx, Rinus & Blanca, Garces-Mascarenas. 2016. Integration processes and policies in Europe: contexts, levels and actors. IMISCOE Research Series UvA-DARE (Digital Academic Repository) DOI: 10.1007/978-3-319-21674-4 (pristupljeno 20. februara 2019).
Petrović, Duško. 2016. Izbjeglištvo u suvremenom svijetu: od političkoteorijskih utemeljenja do biopolitičkih ishoda. Zagreb: Naklada Ljevak.
Potkonjak, Sanja. 2014. Teren za etnologe početnike. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju.
Rajković Iveta, Marijeta, Kelemen Petra & Drago Župarić-Iljić, eds. 2018. Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. Zagreb, FF-Press.
Spencer, Sarah & Katharine Charsley. 2021. “Reframing ‘integration’: acknowledging and addressing five core critiques.” Comparative Migration Studies 9. https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-021- 00226-4 (pristupljeno 10. maja 2021).
Stojić Mitrović, Marta. 2016. Azil i neregularne migracije u Srbiji na početku XXI veka: kulturne paradigme. Doktorska disertacija. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Stojić Mitrović, Marta & Aleksandra Đurić Milovanović. 2019. „Narativi verskih humanitarnih organizacija o edukaciji migranata u Srbiji nakon zatvaranja formalizovanog migracijskog koridora 2016. godine.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVII (3): 573–587. DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1903573S
Škrbić Alempijević, Nevena, Potkonjak Sanja & Tihana Rubić. 2016. Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju i Hrvatsko etnološko društvo.
Објављено
24.09.2021.
Како цитирати
ĐORĐEVIĆ CRNOBRNJA, Jadranka. O којој интеграцији је реч? Поводом књиге Рахеле Јурковић Интеграција азиланата у хрватско друштво: културноантрополошка студија. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 496–502, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/983>.
Датум приступа: 28 feb. 2024
Секција
Научна критика и полемика