Поетски чин као чин отпора у феминистичкој пракси Ане Мендијете

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2102289P УДК 141.72:73/75:929 Mendijeta, A. Оригинални научни рад

Сажетак
Између потенцијала to и потенцијала not to, према Агамбену (Giorgio Agamben), постоји процес креативног (поетског) чина, као чина отпора према крају сопственог довршења, у овом контексту посматрано кроз рад феминистичке уметнице Ане Мендијете (Ana Mendieta). Што се тиче (не)потпуности, Мендијетин опус представљасавршен пример да је нестајање њеног уметничког „дела“ начин комуникације који се опире производњи било какве формалне коначности, процес у којем трагови коришћеног медија (њеног тела) такође нестају услед времена и околности које су препуштене природи.Дематеријализација уметничког дела у Мендијетином случају илустровала је један од могућих аспеката излагања чина отпора као остварења квантума потенцијала кроз догађај, појављујући се као поетика иноперативности коју је дефинисао Агамбен, бришући границе између инцептуалности (зачеткa) и перформативности поетског времена, трајања које није ограничено на једно постојање или естетски феномен. У пресеку између раних феминистичких уметничких пракси (заснованих на есенцијализму) и другог таласа који се ослањао на анти-есенцијализам као нову концепцију, Мендијетино дело поставило је сопствену дијалектику између одвојених феминистичких погледа на употребу женског тела као медија.

Кључне речи: потенцијал, чин стварања, чин отпора, догађај, дематеријализација, иноперативност, женско телоReference

Agamben, Giorgio. 2019. Creation and Anarchy: The Work of Art and the Religion of Capitalism, trans. Adam Kotsko. Stanford, California: Stanford Univer- sity Press.
Agamben, Giorgio. 1999a. Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Stanford, California: Stanford University Press.
Agamben, Giorgio. 1999b. The End of the Poem Studies in Poetics. Trans. Daniel Heller – Roazen. Stanford, California: Stanford University Press.
Badiou, Alain. 2005. Being and Event. Trans. Oliver Feltham. London, New York: Continuum.
Blocker, Jane. 1999. Where Is Ana Mendieta?: Identity, Performativity, and Exile. Durham and London: Duke University Press.
Butler, Judith. 1993. Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex. London: Routledge.
Butler, Judith. 1999. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.
Corcoran, Steven, ed. 2015. The Badiou Dictionary. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Deleuze, Gilles. 1990. The Logic of Sense. trans. M. Lester & C. Stivale, ed. C. V. Boundas, London: Athlone Press.
Deleuze, Gilles. 2006 [1987]. “What is the Creative Act?” In Two Regimes of Madness: Texts and Interviews 1975–1995, ed. David Lapoujade, trans. Ames Hodges & Mike Taormina, 312–324. Los Angeles and New York: Semiotext(e).
Derrida, Jacques. 1978. Writing and Difference. Trans. Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press.
Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh & David Joselith. 2016. Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism. London: Thames & Hudson Ltd.
Greimas, Algirdas Julien & Joseph Courtés. 1982. Semiotics and Language: An Analytical Dictionary. Trans. L. Crist, D. Patte, et al. Bloomington: Indiana
University Press.
Garvey, Brian Patrick, ed. 2014. J.L. Austin on Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Heidegger, Martin. 2013. The Event. Trans. Richard Rojcewicz. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Hodder, Ian, ed. 2001. Archeological Theory Today. Cambridge: Polity Press.
Kristeva, Julia. 1984. Revolution in Poetic Language. Trans. Margaret Waller; intro. Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press.
Kristeva, Julia. 1986. The Kristeva Reader. Ed. Toril Moi. New York: Columbia Press University.
Lippard, Lucy. 1997. The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. Berkley – Los Angeles – California: University of California Press.
Meyer, Laura. 2006. “Power and Pleasure: Feminist Art Practice and Theory in the United States and Britain”. In A Companion to Contemporary Art since 1945. Ed. Amelia Jones, 317–342. Malden, MA; Oxford; Carlton, Victoria, Australia: Blackwell Publishing Ltd.
Osbourne, Peter & Lynne Segal. 1994. “Gender as Performative: An Interview with Judith Butler (London October 1993)”. Radical Philosophy 67: 32–39.
Pollock, Griselda. 1988. Vision and Difference: Feminism, Femininity and the His- tories of Art. London: Routledge.
Quinn, Bridget. 2017. Broad Strokes: 15 Women Who Made Art and Made History (in That Order). San Francisco: Chronicle Books.
Rank, Otto. 1989. “The Poetic Art and Its Hero”. In Art and Artist: Creative Urge and Personality Development, 265–297. New York – London: W. W. Norton & Company.
Searle, John R. 1979. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. New York: Cambridge University Press.
Watkin, William. 2014. Agamben and Indifference: A Critical Overview. London – New York: Rowman & Littlefield International, Ltd.
Објављено
24.09.2021.
Како цитирати
RAJČINOVSKA PAVLESKA, Natali. Поетски чин као чин отпора у феминистичкој пракси Ане Мендијете. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 289–302, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/967>.
Датум приступа: 30 nov. 2023