Османско наслеђе: стратегије, топоси и актери

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2101007M УДК 28:39

Сажетак
У првом делу уводног текста представљам теоријски оквир који однос према османском наслеђу смешта у шири друштвено-културолошки контекст. Разликујем две основне стратегије у односу према османском наслеђу у модерним друштвима балканских земаља, а то су: деосманизација (поништавање османских утицаја) и интернализација (посвајање). Даље, указујем на то да су обе стратегије настале под директним утицајем дискурзивне праксе оријентализма, с којим деле реторику и унутрашњу логику. Затим, показујем, на основу неколико примера језичких и културних пракси, како се спроводе обе стратегије у Србији. У другом делу, представљам радове темата и издвајам теме заступљене у њему, а то су: међурелигијски дијалог, преговарање етничке и религијске припадности у свакодневном животу, религијска конверзија, наслеђене институције османског друштва и однос према њима, (ре)презентација историјских фигура и догађаја у књижевним наративима, муслиманске верске организације у прошлости и садашњости. Темат има за циљ да допринесе академском дијалогу у нашој и међународној средини, у коме су стратегије, топоси и актери који се везују за османско наслеђе, муслимане и ислам веома актуелни.


Кључне речи: османско наслеђе, Србија, оријентализам, муслимани, ислам
Reference

Archer, Rory. 2012a. “Assessing Turbofolk Controversies: Popular Music between the Nation and the Balkans”. Southeastern Europe 36: 178–207.
Archer, Rory. 2012b. “Western, eastern and modern: Balkan pop-folk music and (trans)nationalism”. In 1989: Young people and social change after the fall of the Berlin Wall, eds. C. Leccardi et al., 187–204. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Bakic-Hayden, Milica. 1995. “Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugosla- via”. Slavic Review 54 (4): 917–931.
Bakic-Hayden, Milica & Robert M. Hayden. 1992. “Orientalist Variations on the Theme ‘Balkans’: Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Poli- tics”. Slavic Review 51 (1): 1–15.
Buchanan, Donna, ed. 2007. Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene: Music, Image and Regional Political Discourse. Lanham, MD: The Scare- crow Press.Đinđić, Marija. 2013. „Turcizmi u savremenom srpskom književnom jeziku (se- mantičko-derivaciona analiza)“. Doktorska disertacija. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
Đurić-Zamolo, Divna. 1977. Beograd kao orijentalna varoš pod Turcima: 1521– 1867: arhitektonsko-urbanistička studija. Beograd: Muzej grada Beograda.
Koulouri, Christina, ed. 2002. Clio in the Balkans. The Politics of History Educa- tion. Thessaloniki: CDRSEE.
Kuljić, Todor. 2006. Kultura sećanja. Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Be- ograd: Čigoja.
Jansen, Stef. 2001. „Svakodnevni orijentalizam: Doživljaj ‘Balkana’ / ‘Evrope’ u Beogradu i Zagrebu“. Filozofija i društvo XVIII: 33–71.
Jovanović, Miloš. 2009. “Taming the Tavern: Social Space and Government Regu- lation in 19th Century Belgrade”. Godišnjak za društvenu istoriju – Annual of Social History 16 (3): 57–68.
Jovanović, Miloš. 2013. “‛The city in our hands’: urban management and contested modernity in nineteenth-century”. Urban History 40 (1): 32–50.
Mandić, Marija. 2021. “The Serbian proverb Poturica gori od Turčina (A Turk- convert is worse than a Turk). Stigmatizer and Figure of Speech”. In
Mandić, Marija & Jadranka Đorđević Crnobrnja, ur. 2019. „Islam, pojedinac i delatne zajednice u Beogradu nekad i sad“. Antropologija 19 (3).
Mandić, Marija & Jadranka Đorđević Crnobrnja, ur. 2020. „Islam, pojedinac i delatne zajednice: akteri promene, sukoba i saradnje“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVIII (3).
Mandić, Marija & Jadranka Đorđević Crnobrnja. 2020. „Temat: Islam, pojedinac i delatne zajednice: akteri promene, sukoba i saradnje“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVIII (3): 519–532.
Mišković Luković, Mirjana, Mirjana N. Dedaić & Vladimir Polomac. 2015. “The meaning and interpretation of the Serbian discourse marker BRE”. Journal of Pragmatics 87: 18–30.
Prole, Dragan. 2013. „Kultura sećanja na tursku vladavinu u Srbiji“. U Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, knj. 2, ur. Ivana Živančević Sekeruš, 995–1003. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Said, Edward W. Orientalism. (1979) 1994. Vintage Books Edition. New York: Random House.
Sakellariou, Alexandros. 2017. “Fear of Islam in Greece: Migration, Terrorism, and ‛Ghostsʼ from the Past”. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity 45 (4): 511–523.
ining Bosnian Muslims in Central Europe. Representations, Transfers and
Imag-
Exchanges, ed. František Šístek, 170–193. New York: Berghahn Books.
16
М. Мандић, Османско наслеђе: стратегије, топоси и актери
Sollie, Siri Therese. 2012. “The Exhibition of the Ottoman Heritage – from Collec- tive Memory to the Museum Display”. Glasnik Etnografskog muzeja 76: 19–41.
Stojančević, Vladimir. 1983. „Niš 1804–1878“. U Istorija Niša 1. Od najstarijih vremena do oslobođenja od Turaka 1878. godine, ur. Danica Milić, 262– 306. Beograd: Istorijski institut; Niš: Gradina i Prosveta.
Šaljić, Jovana. 2019. „Kako je oživela Bajrakli džamija“. Antropologija 19 (3): 75– 89.
Todorova, Maria. 1997. Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press.
Vukomanović, Milan. 2008. “Images of the Ottomans and Islam in Serbian History Textbooks”. In Images of the Religious Other: Discourse and Distance in the Western Balkans, ed. Christian Moe, 17–38. Novi Sad: CEIR and Kotor Network,
Zirojević Olga. 2018. Istočno-zapadna sofra: Mali kulturnoistorijski i kulinarski leksikon. Beograd: Geopoetika.
Zlatanović, Sanja. 2009. „Književno delo Bore Stankovića i Vranje: identitetske strategije, diskursi i prakse“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LVI (1): 51–69.

Sources
Peeva, Adela. 2003. Chia e tazi pesen? Dokumentarni film. Netflix.
RSANU. Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika I–XXI. Beograd:
Institut za srpski jezik SANU, 1959-.
Vukajlija. Rečnik slenga. www.vukajlija.com (pristupljeno 9. maja 2021).
Објављено
28.05.2021.
Како цитирати
MANDIĆ, Marija. Османско наслеђе: стратегије, топоси и актери. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 7-17, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/945>.
Датум приступа: 03 mar. 2024