„Гајрет“ о садржају школских уџбеника и утицају на муслиманску омладину: прилог проучавању међурелигијског дијалога у Краљевини СХС / Југославији

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2003725K УДК 28-47:37(497.11)"1918/1940" Оригинални научни рад

  • Irena Kolaj Ristanović Филолошки факултет Универзитета у Београду
    irena.sekerleme@gmail.com

Сажетак

Културно-просвјетно друштво „Гајрет“, чији је задатак био „национално буђење и освешћивање, те образовање и културно просвећивање муслимана“, основано је 1903. године са седиштем у Сарајеву. Делатност друштва протезала се на читаву Краљевину СХС (Југославију), с представништвом и у Београду. Овај рад се бави настојањем Друштва да утиче на садржај уџбеника за основну и средњу школу 1932–1935, који су обухватали елементе из области исповедања вере хришћана, те тиме, према мишљењу чланова Друштва, доводили у „забуну муслиманску омладину“, која је исповедала исламску веру. Истовремено, рад истиче спремност Министарства просвете Краљевине Југославије да уклони спорне садржаје из уџбеника, чији списак достављамо у Табели. У истраживању је примењен интердисциплинарни приступ, а коришћени су примарни историјски извори, Кур’ан и релевантна литература.
Кључне речи: Гајрет, муслиман, Министарство просвете, ислам, школски уџбеници, Краљевина Југославија

Reference

Grol, Milan. 1928. „Prosveta, školstvo i nauka“. Jubilarni zbornik života i rada Srba, Hrvata i Slovenaca 1918–1928. Beograd: Institut društvenih nauka.
Dacić, Nadir. 2015. „Beogradski Gajret – Osman Đikić“. Doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
Dimić, Ljubodrag. 1997. Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918–1941. II. Beograd: Stubovi kulture.
Isić, Momčilo. 2005. Osnovno školstvo u Srbiji 1918–1941. II. Beograd: Institut za savremenu istoriju.
Karčić, Fikret. 2009. Šerijatsko pravo – reformizam i izazovi modernosti. Sarajevo: Adalet.
Kolaj Ristanović, Irena. 2018. „Zbornici fetvi na osmanskom jeziku: Opšti pregled“. Pravni zapisi IX (1): 127–140.
Kolaj Ristanović, Irena. 2019. „O ustanovi vakufa i vakufskim dobrima u Kneževini Srbiji 1830–1878: Pravno-istorijski okvir“. Pravni zapisi X (I): 201–220.
Korkut, Hasan. 2015. „Bosna-Hersek’te İslami Kurumlar Din Eğitimi ve Medreseler“. 100. Yılında İmam Hatip Liseleri. İstanbul: Dem Yayınları.
Migati Kozlica, Sana. 2019. „Beograd i Sarajevo: centri islamske zajednice između dva svetska rata“. Antropologija 19 (3): 91–111.
Muftić, Teufik. 1997. Arapsko-bosanski rječnik. Sarajevo: El-Kalem.
Mulalić, Mustafa. 1936. Orijent na Zapadu: savremeni kulturni i socijalni problemi muslimana jugoslovena. Beograd: Grafički institut.
Novaković, Dragan. 2003. „Organizacija i položaj islamske verske zajednice u Kraljevini Jugoslaviji“. Teme 27 (3): 451–474.
Novaković, Dragan. 2004. Školstvo islamske zajednice. Niš: Junir.
Tanasković, Darko. 2010. Islam: dogma i život. Beograd: Srpska književna zadruga.
Taşkın, Ünal. 2008. „Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları“. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) I (3). İstanbul.
Tešić, Vladeta M. 1980. Sto godina Prosvetnog saveta Srbije 1880–1980. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.

Sources
AJа. Архив Југославије, фонд Министарства просвете Краљевине Југославије.
АЈб. Архив Југославије, фонд Министарства вера Краљевине Југославије.
HAS. Historijski arhiv Sarajevo.
Kur’an. 1991. Prev. Besim Korkut. Medina: Kompleks Hadimu-l-Haremejni-šŠerifejni-l-Melik Fahd za štampanje Mushafi Šerifa.
Објављено
20.01.2021.
Како цитирати
KOLAJ RISTANOVIĆ, Irena. „Гајрет“ о садржају школских уџбеника и утицају на муслиманску омладину: прилог проучавању међурелигијског дијалога у Краљевини СХС / Југославији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 3, p. 725–748, jan. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/935>.
Датум приступа: 21 apr. 2024