Метафоре у оквиру политичког дискурса

УДК: 821.163.41:7.079]:316.75(497.11)”1987/2005”; 821.163.41’773.612.2:32(497.11)”1987/2005”

  • Jovana Diković (Serbia) Етнографски институт САНУ
    jokileto@eunet.rs

Сажетак

У овом раду посматрам употребу метафора у оквиру ангажованих политичких говора, у периоду од 1987. до 2005. године у Србији, на примеру Вукових сабора. У политичком дискурсу, њихова функција је неретко усмерена ка остваривању политичких циљева и обликовању политичког мишљења, што се приказује кроз два периода – од 1987. до 2000. године, и од 2001. до 2005. године. Метафоре су, према томе, анализиране као идеолошки ресурси за промовисање и концептуализацију одређених интереса, који имају важан утицај на кључне вредности и ставове. Поред метафора, такви ресурси могу бити и симболи, па се у за кључном делу упућује на размишљање о њиховом узајамном односу и паралелној употреби у политичком дискурсу.


Кључне речи: метафоре, политички дискурс, политичка реторика, Вукови сабори

Reference

Антонијевић, Драгана. 2007. Карађорђе и Милош – Мит и политика. Београд: Етнолошка
библиотека књига 33.
Beck, E. F. Brenda. 1978. „The Metaphor as a Mediator Between Semantic and Analogic Modes
of Thought“. In: Current Anthropology, Vol. 19, No. 1. The University of Chicago Press.
Диковић, Јована. 2009. „Политичка инструментализација Вукових сабора од 1987. до 2005.
године“. У: Спомен места, историја, сећања. Београд: Етнографски институт СА НУ.
Ђерић, Гордана. 2005. Пр(а)во лице множине – Колективно самопоимање и представљање: митови, карактери, менталне мапе и стереотипи. Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију.
Ђинђић, Зоран. 2004. Метафоре др Зорана Ђинђића. Београд: Европски покрет пријатељства.
Ђорђевић, Јелена. 1993. „Симболи“, У: Енциклопедија политичке културе. Београд: Савремена администрација.
Ђорђевић, Јелена. 1997. Политичке светковине и ритуали. Београд: Досије Сигнатуре.
Живковић, Драгиша (ур.). 1992. Речник књижевних термина, Београд: Нолит.
Ивас, Иван. 1988. Идеологија у говору. Загреб: Библиотека Филозофска истраживања.
Јанићијевић, Јасна. 2000. Комуникација и култура са уводом у семиотичка истраживања. Нови Сад: Издавачка књижница Зорана Стојановића.
Јовановић, Мирослав. 2002. Језик и друштвена историја. Београд: Стубови културе.
Јовановић, А. Ана. 2008. „Кохерентни аспекти политичких метафора и целовита мета форичка структура“, У: Токови у савременој романистици. Београд: Филолошки факултет : Друштво за културну сарадњу Србија-Француска.
Керцер, И. Дејвид. 2002. „Моћ обр да“, У: Политичка антропологија. Београд: Факултет
политичких наука Универзитета у Београ ду и Чигоја штампа.
Кликовац, Душка. 2004. Метафоре у мишљењу и језику. Београд: Библиотека XX век.
Naumović, Slobodan. 2005. „The social origins and political uses of popular narratives on Serbian
disunity”. U Filozofija i društvo 1/XXVI. Beograd.
Ogden, KayCharles and Richards, Ivor Armstrong. 1985. The meaning of meaning: a study of
the influence of language upon thought and the science of symbolism. London.
Павићевић, Ђорђе и Ђуровић, Срђан. 2008. „Односи Црне Горе и Србије од 1991. до 2006.
године – Анализа медијског дискурса“. У: Гордана Ђерић (ур.), Интима јавности.
Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију : Фабрика књига.
Петрановић, Бранко. 1994. „Модернизација у условима национално нестабилног друштва
(Jугословенско и српско искуство)“, У: Србија у модернизацијским процесима. Београд: Институт за новију историју Србије.
Holy, Ladislav. 1994. „Metaphors of the Natural and the Artificial in Czech Political Discourse“, In: Man, New Series, Vol. 29, No. 4, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.
Charteris-Black, Jonathan. 2005. Politicians and Rhetoric: The Persuasive Power of Metaphor.
Palgrave.
Чоловић, Иван. 2000. Политика симбола. Београд: Библиотека XX век.
Schlesinger, Mark and Lau, R. Richard. 2000. „The Meaning and Measure of Policy Metaphors“. In: The American Political Science Review, Vol. 94, No. 3, American Political Science Association.

Периодика

Крсмановић, Велиша. 1990. Без унутрашње слободе нема спољашње одбране. Борба. 17.
септембар.
Танјуг. 1991. Духовно сабирање српства. Борба. 16. септембар.
Вукашиновић, Д. 1988. Народ се пренуо. Вечерње новости. 19. септембар.
Влајић, М. и Вукашиновић, Д. 1990. Вук-име народа. Вечерње новости, 17. септембар.
Вукашиновић, Д. 1995. Перо уместо пушке. Вечерње новости. 18. септембар.
Лучић, М. и Пејак, Д. 1987. Данас бисмо морали поновити вуковски подвиг. Политика.
21. септембар.
Пејак, Душан. 1988. Народ своје добро не тражи у туђем злу. Политика. 19. септембар.
Пејак, Душан. 1989. Поглед у историју и будућност. Политика. 18. септембар.
Пејак, Душан. 1991. Од духа до језика. Политика.16. септембар.
Пејак, Душан. 1992. Непогрешиво осећање историје. Политика. 20. септембар.
Пејак, Душан. 1992. Српско питање не може се решити без Срба. Политика. 21. септембар.
Пејак, Душан. 1999. Вук је одавно постао мит. Политика. 14. септембар.
Пејак, Душан. 1999. Несреће и непријатељи подмукло ударају. Политика. 20. септембар.
Пејак, Душан. 2001. Бити модеран значи поштовати свој корен. Политика. 11. септембар.
Пејак, Мирјана. 2002. Велико наслеђе српске културе. Политика. 16. септембар.
Пејак, Мирјана. 2003. Језик је хранитељ народа. Политика. 15. септембар
Тањуг. 2004. Једини прави вожд који није био кнез. Политика експрес. 20. септембар.
Лекић, Јасмина. 1992. У Србији ништа ново. Нин. 18. септембар.
Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Jovana Diković. Метафоре у оквиру политичког дискурса. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 141-155, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/489>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови