(Serbia), J. 2018 Aug 17. Метафоре у оквиру политичког дискурса. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 58:1