Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије

DOI: 10.2298/GEI1102151T UDK: 316.37(497.11)"198/..."; 316.34:316.42(497.11)"198/..." ID: 187973388

Сажетак

Постсоцијалистичка трансформација у Србији је, као носилац многобројних и разноврсних промена и новина, утицала и на појаву посебних категорија губитника и добитника транзиције. Параметри на основу којих су ове категорије препознате пружају могућност идентификације припадника овог друштва са једном од њих. У овом раду се представљају аналитички појмови који су погодни за разматрање дате идентификације, као и проблеми који се том приликом могу јавити, а који указују на комплексност овог феномена. Категорије губитника и добитника транзиције постоје онолико дуго колико траје и сам процес друштвене трансформације, што значи да су ефемерне. Ипак, то не значи и да су ирелевантне, с обзиром на то да представљају свест о себи, као и о другоме, у једном временском периоду који карактеришу важна социјална, економска, политичка и културна превирања.


Кључне речи: идентитет, идентификација, транзиција, губитници, добитници

Reference

Allport, Gordon W.1954. The Nature of Prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley
Pub. Co.
Anderson, Benedikt. 1998. Nacija: zamišljena zajednica. Beograd: Plato.
Antonijević, Dragana. 2009. „Povodom Levi-Strosovog koncepta Zaborava:
Struktura poremećene komunikacije i stilovi mišljenja u tranzicijskoj
Srbiji“. U: Strukturalna antropologija danas: tematski zbornik u čast
Kloda Levi-Strosa, ur. Dragana Antonijević, Beograd: Etnološka biblioteka
knj. 40, 246–295.
Braubaker, Rogers, and Cooper, Frederick. 2000. “Beyond Identity”, Theory and
Society Vol. 29, No. 1, 1–47.
Gleason, Philip. 1983. “Identifying Identity: A Semantic History”. The Journal of
American History Vol. 69, No. 4, 910–931.
Golubović, Zagorka. 1999. Ja i Drugi. Antropološka istraživanja individualnog i
kolektivnog identiteta. Beograd: Republika, poglavlje: Identitet kao
problem, http://www.yurope.com/zines/republika/arhiva/99/jaidrugi/
Gofman, Erving. 2000. Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu. Beograd:
Geopoetika.
Dundes, Alan. 1993. Folklore Matters. University of Tennessee Press.
Đurić, Jelena. 2010. „Paradoksi identiteta“. Filozofija i društvo Vol. 21, No. 2, 275–
292.
Klapp, Orrin E. 1962. Heroes, Villains and Fools: The Changing American
Character. Prentice-Hall: Englewood Cliffs.
Koković, Dragan i Žolt, Lazar. 2004. „Društvena tranzicija i promene u sistemu
vrednosti: primer Vojvodine“. Sociološki pregled Vol. XXXVIII, No. 1–2,
249–265.
Kovačević, Ivan. 2006. „Tranziciona legenda o dobitnicima“. Etnoantropološki
problemi god. 1, sv. 2, (n.s), 11–26.
Lazić, Mladen. 1996. „Delatni potencijal društvenih grupa“. Sociologija Vol.
XXXVIII, No. 2: 259–288.
Lazić, Mladen i Cvejić, Slobodan. 2004. „Promene društvene strukture u Srbiji:
slučaj blokirane post-socijalističke transformacije“. U: Društvena
transformacija i strategije društvenih grupa: svakodnevica Srbije na
početku trećeg milenijuma prir. Anđelka Milić, Beograd: Institut za
sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 39–70.
Lazić, Mladen i Cvejić, Slobodan. 2006. „Changes in the Recruitment Patterns of
the Economic and Political Elites in Serbia“. Sociologija Vol. XLVIII, No.
2, 97–112.
Lazić, Mladen i Cvejić, Slobodan. 2008. „Postsocijalistička transformacija i
fragmentacija radničke klase: slučaj Srbije i Hrvatske“. U: Društvo rizika,
promene, nejednakosti i socijalni problemi u današnjoj Srbiji, ur. Sreten
Vujić, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta:
107–133.
Mark, Edmond. 2009. „Identitetska izgradnja pojedinca“. U: Identitet(i): pojedinac,
grupa, društvo, ur. Ketrin Halpern i Žan-Klod Ruano-Borbalan, Beograd:
Clio, 41–50.
Martino, Delfina. 2009. „JA u socijalnoj psihologiji“. U: Identitet(i): pojedinac,
grupa, društvo, ur. Ketrin Halpern i Žan-Klod Ruano-Borbalan, Beograd:
Clio: 51–60.
Mead, George Herbert. 2003. Um, osoba i društvo: sa stajališta socijalnog
biheviorista. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.
Прелић, Младена. 2008. (Н)и овде, (н)и тамо: етнички идентитет Срба у
Мађарској на крају XX века. Београд: Етнографски институт САНУ,
Академска издања.
Trifunović, Vesna. 2009. „Konceptualizacija gubitnika i dobitnika tranzicije u
popularnoj kulturi“. Etnoantropološki problemi Vol. 4, No. 1, 107–121.
Foote, Nelson N. 1951. “Identification as the Basis for a Theory of Motivation”.
American Sociological Review Vol. 16, No. 1, 14–21.
Halpern, Ketrin, i Ruano-Borbalan, Žan-Klod. 2009. Identitet(i): pojedinac, grupa,
društvo. Beograd: Clio.
Објављено
28.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Vesna Trifunović. Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 149-159, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/436>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови