Политике и контраполитике идентитета и простора: случајеви са београдских улица након 2000. године

DOI: 10.2298/GEI1102101R UDK: 316.75(497.11)"2000/..."; 316.75:711.432(497.11)"2000/..." ID: 187972620

Сажетак

Са политичким преокретом 2000. године у Србији отпочео је истовемено и процес идеолошког преобликовања јавних простора. Међу најпроминентнијим видовима оваквог деловања је именовање или преименовање урбаног простора, првенствено улица и тргова, те бављење постојећим споменицима и меморијалима, као и градња и планирање нових. Овакви су случајеви посебно били уочљиви у Београду. Њима су се у неколико наврата супротставиле одређене политичке партије, те неполитичке групе које су организовале уличне акције 'против-именовања' београдских улица, те кампање против новопланираних јавних споменика. Односи моћи и идентитетске политике у овим случајевима биће коментарисани у овом раду. Пропратиће се праксе неколико уметничких и политичких скупина које су спровеле акције и перформансе незваничног преименовања улица, или су пак дискутовале и противиле се подизању новопредложених споменика. (Пре)именовањем одређених градских простора, хегемонске политичке коалиције покушавају да конституишу сигнификантна симболичка места, док, са друге стране, опозиционе противакције покушавају да преузму та иста места и да их реинтерпретирају. У овом ће се раду покушати да прикажу и анализирају поједине идеолошке политике и званични дискурси сећања, те поједине уметничке и политичке контраполитике и опозиционе праксе алтернативне комеморације. 


Кључне речи: идентитет, култура сећања, називи улица, споменици, Београд

Reference

Alderman, Derek. 2000. “A Street Fit for a King: Naming Places and Commemoration
in the American South.” The Professional Geographer 52, 672 –684.
Azaryahu, Maoz. 1986. “Street Names and Political Identity: The Case of East Berlin.”
Journal of Contemporary History 21/4, 581–604.
Azaryahu, Maoz. 1997. “German Reunification and The Politics of Street Names:
The Case of East Berlin.” Political Geography 16/6, 479-493.
Bejtić, Alija. 1973. Ulice i trgovi Sarajeva. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva.
Byford, Jovan. 2009. “Semlin Judenlager in Serbian Public Memory”,
приступљено страници у јануару 2010, http://www.semlin.info.
De Soto, Hermine. 1996. “ (Re)Inventing Berlin: Dialectics of Power, Symbols and
Past, 1990–1995.” City and Society 8/1, 24–49.
Khazanov, Anatoly. 1998. “Post-Communist Moscow: Re-Building the ‘Third
Rome’ in the Country of Missed Opportunities.” City and Society 10/1:
269–314.
Lebow, Katherine. 1999. “Revising the Politicized Landscape: Nowa Huta, 1949 –
1957.” City and Society 1/1–2, 165–187.
Light, Duncan, et al. 2002. “Toponymy and the Communist City: Street Names in
Bucharest, 1948–1965.” GeoJournal 56, 135–144.
Малешевић, Мирослава. 2008. „Насиље идентитета.“ У Културне паралеле:
свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, ур. Зорица
Дивац, 11–34. Београд: Етнографски институт САНУ.
Ože, Mark. 2005. Nemesta: uvod u antropologiju nadmodernosti. Beograd: XX vek.
Radović, Srdjan. 2008. “From Center to Periphery and Vice Versa: The Politics of
Toponyms in the Transtional Capital.” Гласник Етнографског
института САНУ 56/2, 53–74.
Stojanović, Dubravka. 2009. „Godina okupacije: slika ‘1945’ u srpskim
udžbenicima istorije.“ U Kultura sjećanja: 1945, ur. Sulejman Bosto, Tihomir
Cipek, 265–274. Zagreb: Disput.
Tuan, Yi Fu. 1977. Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis:
University of Minnesota Press.
Young, James. 1992. “The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany
Today.” Critical Inquiry 18/2: 267–296.
Објављено
28.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Srđan Radović. Политике и контраполитике идентитета и простора: случајеви са београдских улица након 2000. године. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 99-111, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/434>.
Датум приступа: 25 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови