Име и знак: лично име као симбол етничког идентитета војвођанских Немаца

DOI: 10.2298/GEI1402113K УДК: 811.112.2’373.231/2(497.113):39

Сажетак

Истражујући одлике етничког идентитета војвођанских Немаца, у овом раду бавимо се њиховом антропонимијом на почетку 21. века. Антропонимију, односно праксу избора и употребе личних имена припадника немачке националне мањине у Војводини посматрамо у контексту њиховог настојања да исцртају симболичке границе своје етничке заједнице у односу на друге који се налазе у њиховом окружењу. Ова тежња војвођанских Немаца посебно је уочљива на самом крају 20. и у првој деценији 21. века, када су се услед промене политичких и друштвених околности припадници ове заједнице определили за одбацивање сопствене етничке мимикрије, односно - за напуштање стратегије свесног привременог и / или трајног одбацивања немства и за стратегију слободне манифестације симбола сопственог етничког идентитета. У том контексту, избор и употреба личних имена, поред јавне употребе немачког језика, чини један од два кључна симбола етничког идентитета војвођанских Немаца и обнове немства у време вршења истраживања на чијим се емпиријским подацима темељи овај рад. Антропонимију посматрамо као облик друштвене праксе који је снажно одређен бројним друштвеним и културним факторима, а резултати приказани у овом чланку сугеришу закључак да на њу знатно већи утицај врше макрофактори као што су прихваћене друштвене и културне вредности, него ли микрофактори, попут утицаја породичног наслеђа.


Кључне речи: Немци, Војводина, етнички идентитет, антропонимија, лична имена

Reference

Bart, F. 1997. Etničke grupe i njihove granice, u: Putinja F. i Stref–Fenar Ž. Teorije o
etnicitetu,Beograd: Biblioteka XX vek.
Благојевић, Г. 2005. Срби у Калифорнији. Обредно-религијска пракса и
етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији.
Посебна издања, 54. Београд: Етнографски институт САНУ.
Благојевић, Г. 2006. Колонија Срба у Солуну – лична имена и етничко обележје
према матичним књигама (1896-1945). У: LIV, Гласник Етнографског
института САНУ, ур. Драгана Радојичић, Београд: Етнографски
институт .
Drljača, D. 1988. Lično ime kao oznaka etničkog identiteta, Etnološke sveske, IX,
(допунити библиографску јединицу)
Eriksen, T.H. 2004. Etnicitet i nacionalizam. Beograd: Biblioteka XX vek.
Nedeljković, S. 2007. Čast, krv i suze - ogledi iz antropologije etniciteta inacionalizma.
Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Крел, А. 2006. Промене стратегије етничког идентитета Немаца у Суботици у
другој половини 20. века. У: LIV, Гласник етнографског института САНУ,
ур. Драгана Радојичић, Београд: Етнографски институт САНУ, 319–
332;
Крел, А. 2007. Положај немачке националне мањине у Војводини на примеру
Немаца у Суботици. У: књига 30, Положај националних мањина у Србији,
ур. Војислав Становчић. Београд: Одељење друштвених наука САНU.
Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских
права, 435-445.
Крел, А. 2014. Ми смо Немци. Етнички идентитет припадника немачке
националне мањине у Војводини на почетку 21. века. Посебна издања, 80.
Београд: Етнографски институт САНU.
Лукић-Крстановић, М. 1992. Срби у Канади. Живот и симболи идентитета.
Посебна издања, 36. Београд: Етнографски институт САНУ.
Marković, P. J. 2012. Trajnost i promena. Društvena istorija socijalističke i
postsocijalističke svakodnevice u Jugoslaviji i Srbiji, ur. Slobodan Gavrilović,
Beograd: Službeni glasnik
Павловић, М. 1990. Срби у Чикагу. Проблем етничког идентитета. Посебна
издања, 32. Београд: Етнографски институт САНУ.
Прелић, М. 2008. (Н)и овде (н)и тамо, етнички идентитет Срба у Мађарској на
крају XX века. Посебна издања, 64, Београд: Етнографски институт САНУ.
Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandar Krel; (SERBIA), Jаdrаnkа Đorđević-Crnobrnjа. Име и знак: лично име као симбол етничког идентитета војвођанских Немаца. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 113-122, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/311>.
Датум приступа: 14 june 2024