Сребрица Кнежевић: оквир научног и наставног бављења етнологијом и антропологијом

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1801073M УДК 39:371(497.11):929 Кнежевић, С.

  • Katarina M. Mitrović (Serbia) Филозофски факултет, Универзитет у Београду
    kmmitrovic@gmail.com

Сажетак

У раду ће се разматрати живот и дело Сребрице Кнежевић (1930–2012), са циљем
представљања њене каријере, достигнућа и темaтских области којима је допринела.
Посебна пажња биће посвећена важности њене улоге у пионирским истраживањима
народне медицине, исхране и етнологије света, као и схватања значаја
интердисциплинарости у домаћој науци. Такође, рад ће приказати Сребрицу Кнежевић
као истраживача верног терену, те указати на компромисе које је морала да прави због
честих путовања и истраживања. Напослетку, о Сребрици Кнежевић говорићу као о
предавачу и професорки која је своје импресије прилагођавала потребама предавања и
студентима током четири деценије рада на Одељењу за етнологију и антропологију,
Филозофског факултета у Београду. Својом предавачким даром и иновацијама које је
унела у наставу остала је запамћена као маштовита, енергична и посвећена
професорка, која је на предавањима оживљавала далеке теме и терене. Живот и дело
Сребрице Кнежевић представљени су и анализирани на основу литературе и разговора
са сарадницима, студентима, пријатељима и породицом.Кључне речи: Сребрица Кнежевић, етнологија, народна медицина, исхрана, етнологија
света

Reference

Gorunović, Gordana. 2013. „Sećanje na profesorku Srebricu Knežević (1930–
2012)“. Antropologija 13 (1): 157–171.
Knežević, Srebrica. 1956. „Etnografski muzej u Rimu“. Glasnik Etnografskog
muzeja 19: 315–318.
Knežević, Srebrica. 1964. „Ishrana“. Glasnik Etnografskog muzeja 27: 275–302.
Knežević, Srebrica. 1964. „Zdravstvena kultura i problemi narodne medicine u
Jadru“. Glasnik Etnografskog muzeja 27: 459–502.
Knežević, Srebrica. 1966a. „Mikluho Maklaj i njegov doprinos antropološkoetnološkim
proučavanjima“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije 2–
3: 135–140.
Knežević, Srebrica. 1966b. „Primena anketne metode u istraživanjima narodne
medicine“. Jugoslovensko društvo za istoriju medicine, farmacije i
veterinarstva 6: 49–57.
Knežević, Srebrica. 1977. „Margaret Mid, naučni i muzejski radnik“. Glasnik
Etnografskog muzeja 41: 211–220.
Knežević, Srebrica. 1979a. „Akademik, profesor dr Jovan Tucakov (1905–1978)“.
Glasnik Etnografskog muzeja 43: 317–323.
Knežević, Srebrica. 1979b. „Dvestogodišnjica pogibije velikog istraživača Džemsa
Kuka“. Glasnik Etnografskog muzeja 43: 267–272.
Knežević, Srebrica. 1980. „Teorijsko metodološki pristup proučavanju ishrane“.
Etnološke sveske 3: 3–17.
Knežević, Srebrica. 1982a. „Američki Indijanci u naučnom delu prof. Dr Božidara
Škerlja“. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije 19: 87–93.
Knežević, Srebrica. 1982b. „Zvučno i filmsko registrovanje u etnološkim
istraživanjima“. Etnološke sveske 4: 109–125.
Knežević, Srebrica. 1985. „Predstavljanje knjige Petra Vlahovića ’Narodi i etničke
zajednice sveta’“. Prikaz knjige Narodi i etničke zajednice sveta Petra
Vlahovića. Glasnik Etnografskog muzeja 49: 194–195.
Knežević, Srebrica. 1996. Etnologija Novog sveta Knj. 1. Beograd: Univerzitet u
Beogradu.
Knežević, Srebrica. 2004. „Osnivanje Sekcije za istoriju medicine SLD“. Timočki
Medicinski Glasnik 29 (1): 17–23.
Kovač, Senka. 2009. „In memoriam: Edit Petrović (1959–2009)“. Glasnik
Etnografskog muzeja 73: 423–424.
Naumović, Slobodan. 1988. „Primena vizuelnih materijala i video tehnologije u
Etnologiji Jugoslavije – socijalnoj kulturi“. Diplomski rad, Filozofski
fakultet Univerziteta u Beogradu.
Naumović, Slobodan. 2014. „Pogled na pređeni put: razgovor o životu posvećenom
istraživanjima u pravnoj i socijalnoj etnologiji“. U Studije i ogledi iz
pravne etnologije, prir. Nikola Pavković, 349–396. Beograd: Srpski
genealoški centar.
Pajić, Gordana. 2012. „Nemam više vremena“. Prizor, časopis za kulturnu istoriju
Jadra: 59–76.
Pavković, Nikola F. 1998. „Odeljenje za etnologiju i antropologiju“. U Filozofski
fakultet 1838–1998: period 1838–1998, prir. Rade Mihaljčić, 479–493.
Beograd: Filozofski fakultet.
Petković, Sreten, prir. 1995. Bibliografija nastavnika i saradnika Filozofskog
fakulteta u Beogradu, Knj.1. Beograd: Filozofski fakultet.
Pišev, Marko. 2011. „Intervju sa Nikolom Pavkovićem“. Antropologija 11 (3): 97–
114.
Vlahović, Petar, prir. 1996. „Bibliografija radova Srebrice Knežević“. Glasnik
Еtnografskog muzeja 60: 189–200.
Извори
Arhiv Filozofskog fakulteta, fototeka.
https://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.ICAE
S (pristupljeno 27. maja 2017.)
Srebrica Knežević, pismo Senki Kovač, 13. decembra 1981.

Примљено / Received: 05. 02. 2018.
Прихваћено / Accepted: 11. 04. 2018.
Објављено
20.05.2030.
Како цитирати
MITROVIĆ (SERBIA), Katarina M.. Сребрица Кнежевић: оквир научног и наставног бављења етнологијом и антропологијом. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 73-88, may 2030. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/269>.
Датум приступа: 07 dec. 2022