Космогонијске представе код деце виших разреда основне школе: детињство и свемир

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2202129T УДК 371-053.5:341.229 Оригинални научни рад

Сажетак
Рад доноси истраживање представа о настанку свемира и планете Земље које имају ученици од 5. до 8. разреда основне школе у Београду. Таква саз­нања требало би да нам отворе простор за даљу анализу односа младих људи према науци и свету који она описује. Са њима је могуће стећи бољи увид у темељне представе о стварности које људи уопште граде и усвајају. Полазна хипотеза је да ђаци сами стварају хибридне концепције које ком­бинују знање са наставе, идеје из популарне културе и савремене научне теорије које су им доступне путем различитих медија. Биће анализирано космолошко знање које се ђацима нуди на часовима географије, као што ће бити описан и један популарни дискурс приступачан младим људима. На­покон, биће представљено прелиминарно етнографско истраживање кос­могонијских представа ученика обављено на пробном узорку. Циљ истра­живања је сагледавање фундаменталних знања о реалности, о формирању когнитивног оквира у који ученици уписују сопствене представе о месту Земље и живота у свемиру.


Кључне речи: космологија, поглед на свет, школа, географија, васиона, Велики прасак
Reference

Čapo, Erik. 2008. Teorija mitologije. Beograd: Clio.
Dundes, Alan. 1971. “Folk Ideas as Units of Worldview.” The Journal of American Folklore 84 (331): 93–103.
Eliade, Mircea. 1970. Mit i zbilja. Zagreb: Matica Hrvatska.
Geertz, Clifford. 1957. “Ethos, World­View and the Analysis of Sacred Symbols.” The Antioch Review 17 (4): 421–437.
Gleiser, Marcelo. 2005. The Dancing Universe: From Creation Myths to the Big Bang. Hanover – New Hampshire: Dartmouth College Press.
Grin, Brajan. 2012. Skrivena stvarnost – Paralelni univerzumi i duboki zakoni kosmosa. Smederevo: Heliks.
Hoking, Stiven. 2002. Kratka povest vremena. Beograd: Alnari.
Iwaniszewski, Stanislaw. 2009. “Did I Say Cosmology? On Modern Cosmologies and Ancient World­views.” Cosmology Across Cultures ASP Conference Series. 409: 100–106.
Kaku, Mičio. 2012. Paralelni svetovi – Putovanje kroz postanak, više dimenzije i budućnost kosmosa. Smederevo: Heliks.
Kearney, M. 1975. “World View Theory and Study.” Annual Review of Anthropology (4): 247–270.
Kragh, Helge. S. 2007. Conceptions of Cosmos – From Myths to the Accelerating Universe: A History of Cosmology. Oxford – New York: Oxford University Press.
Leeming. David A. 2010. Creation Myths of the World: An Encyclopedia. Santa Barbara: ABC – CLIO, LLC.
Malinovski, Bronislav. 1971. Magija, nauka i religija i druge studije. Beograd: Prosveta.
Marković, Jelena. 2008. „Je li etično istraživati s djecom? Neka etička pitanja u istraživanju folklorističkih i kulturnoantropoloških aspekata djetinjstva.“ Etnološka tribina 31 (38): 147–165.
Meletinski, E. M. 1983. Poetika mita. Beograd: Nolit.
Tajson, Nil de Gras i Donald Goldsmit. 2005. Nastanci – Četrnaest milijardi godina kosmičke evolucije. Beograd: Laguna.
Tomašević, Milan. 2020. „Popularna kosmologija i mit: osnovni pojmovi.“ Etnoantropološki problemi 15 (4): 1101–1118.
Tomašević, Milan. 2021. Kosmologika: kontekstualizacija popularnog kosmološkog narativa. Beograd: Etnografski institut SANU.

Sources
Joksimović, Marko. 2019. Geografija: Udžbenik za 5. razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos.
Svemir: zvezdani sistemi ­ planete ­ galaksije. 2021. Cologne: Naumann & Göbel Verlag.
Објављено
30.09.2022.
Како цитирати
TOMAŠEVIĆ, Milan. Космогонијске представе код деце виших разреда основне школе: детињство и свемир. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 129-151, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1027>.
Датум приступа: 23 feb. 2024