Исламска заједница Србије и Исламска заједница у Србији: актуелна ситуација, актери и дешавања

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2101125M УДК 28-7:39(497.11) Оригинални научни рад

  • Sana Migati Kozlica Универзитет у Ерфурту, Хумболтов универзитет у Берлину
    sana.migati@gmail.com

Сажетак
Рад се бави узроцима и последицама непостојања јединствене исламске заједнице у Републици Србији од 2006. године, када је донет Закон о црквама и верским заједницама, до 2012. године. Како бих истражила ово питање, анализирам међусобне односе између двеју доминантних исламских заједница Републике Србије. У аналитичком делу примењена је Бурдијеова теорија друштвених поља. Поред секундарне литературе, анализирам дневне новине које извештавају о овој теми, као и изјаве главних актера из интервјуа које сам с њима обавила. Радом желим да допринесем бољем разумевању положаја исламских заједница у Србији, који је условљен друштвено-политичким односима у исламским заједницама и земљи.


Кључне речи: Закон о црквама и верским заједницама, Исламска заједница Србије, Исламска заједница у Србији [Ријасета Исламске заједнице у БиХ], теренско истраживање, Бурдијеова теорија поља
Reference

Antić, Velizar & Marko Veković. 2012. „Odnos islamske zajednice BiH prema is- lamskim zajednicama u Srbiji“. Godišnjak Fakulteta političkih nauka 7 (I): 103–118.
Albright, James, Deborah Hartman & Jacqueline Widin. 2018. Bourdieu’s Field Theory and the Social Science. Palgrave Macmillan.
Barišić, Srđan. 2008. „Institucionalizacija islamskih zajednica nakon raspada SFR Jugoslavije“. Filozofija i društvo XIX, 2 (36): 117–127.
Barišić, Srđan. 2009. „IZS vs. IZuS – retrospektiva“. Peščanik, 16. 1. 2008. https://pescanik.net/izs-vs-izus-retrospektiva/ (pristupljeno 11. 8. 2020).
Barišić, Srđan. 2013. „Serbia“. In Yearbook of Muslims in Europe, vol. 5, eds. Jørgen Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić & Egdunas Racius, 569– 584. Leiden, Boston: Brill.
Barišić, Srđan. 2018. „Serbia“. In Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires: Legacy, Challenges and Change, eds. Egdūnas Racius & Antonina Zhelyazkova, 179–195. Leiden, Boston: Brill.
Bašić, Goran & Katarina Crnjanski. 2006. Politička participacija i kulturna au- tonomija nacionalnih manjina u Srbiji. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Centar za istraživanje etniciteta.
Birešev, Ana. 2008. „Pierre Bourdieu – Nekоliko elemenata (teorije) političkog pol- ja“. Filozofija i društvo 3: 9–36.
Bourdieu, Pierre. 1986. “The forms of capital”. In Handbook of theory and research for the sociology of education, ed. J. G. Richardson, 241–258. New York: Greenwood Press.
Bourdieu, Pierre. 1987. “Legitimation and Structured Interests in Webers Sociology of Religion”. In Max Weber: Rationality and Modernity, eds. Scott Lash & Sam Whimster, 119–139. London: Routledge.
Bourdieu, P. 1989. “Social Space and Symbolic Power”. Sociological Theory 7 (1): 14–25.
Bourdieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power, ed. John P. Thompson. Pol- ity Press.
Bourdieu, Pierre & Loic J. D.Wacquant. 1992. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
Hadžić, Harun. 2012. „Historijsko-pravne i političke osnove povezanosti Bošnjaka BiH i Sandžaka“. Internet stranica Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 24. 7. 2012. https://www.islamskazajednica.ba/index.php?option=com_content&view=art icle&id=14780:historiј (pristupljeno 20. 2. 2021).
Hilgers, Mathieu & Eric Mangez. 2015. “Introduction to Pierre Bourdieu’s theory of social Fields”. In Bourdieu’s Theory of Social Fields, Concepts and Ap- plications, eds. Mathieu Hilgers & Eric Mangez, 1–35. Routledge.
Karčić, Fikret. 2008. „Disolucija SFRJ i njene posljedice za islamsku zajednicu“. U Organizacija islamskih zajednica u region, ur. Dževad Hodžić, 9–12. Sara- jevo: Udruženje ilmijje IZ-e u BiH.
Lukač-Zoranić, Amela & Jahja Ferhatović. 2016. “Depicting Sandžak in Contem- porary Travel Writing”. In The Balkans in Travel Writing, ed. Marija Krivokapić, 137–154. Cambridge Scholars Publishing.
Mandić, Marija. 2018. „Kako su ljudi dolazili u Berlin? Lične mreže u diskursu mi- granata bošnjačke nacionalnosti“. Glasnik Etnografskog institita SANU 66 (3): 43–65.
Marković, Ksenija & Nevena Milićević. 2014. „Učešće političkih partija nacional- nih manjina na izborima 2014. godine“. U Izbori u Srbiji 2014. godine – politička rokada, ur. Milan Jovanović & Dušan Vučičević, 107–131. Beo- grad: Institut za političke studije.
Migati Kozlica, Sana. 2019. „Beograd i Sarajevo: centri islamske zajednice između dva svetska rata“. U „Islam, pojedinac i delatne zajednice u Beogradu nekad i sad, ur. Marija Mandić & Jadranka Đorđević Crnobrnja. Antropologija 19 (3): 91–111.
Mujadžević, Dino. 2014a. “The Consolidation of the Islamic Community in the Modern Croatia: A Unique Path from Islamophobia to the Acceptance of Islam in a Traditionally Catholic European Country”. Journal of Muslims in Europe 3 (1): 66-93.
Mujadžević, Dino. 2014b. “The Islamic Community in Croatia: Between Ethnic Bosniak and Civic Croatian Identity". Südosteuropa. Journal for Policy and Society 62 (3): 275-304.
Novaković, Dragan. 2007. “Processes of the Internal Organizational Consolidation of the Islam Religious Community in the Socialist Yugoslavia”. In Islam at the Balkans in the Past, Today and Future, eds. Dragoljub Đorđević, Dra- gan Todorović & Ljubiša Mitrović, 67–82. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion.
Pavlović, Vukašin. 2006. „Burdijeov koncept simboličke moći i političkog kapita- la“. U Nasleđe Pjera Burdijea, pouke i nadahnuća, ur. Miloš Nemanjić & Ivana Spasić. Beograd, 91–107. Institut za filozofiju i društvenu nauku, Zavod za proučavanje kulturnog razvoja.
Raković, Aleksandar. 2013. „Turska inicijativa za ujedinjenje Islamske zajednice u Republici Srbiji (2011)“. U Turska regionalna sila?, ur. Miša Đurković & Aleksandar Raković, 233–250. Beograd: Institut za evropske studije IES.
Raković, Aleksandar. 2015. Srbi i religijski intervencionizam 1991–2015. Beograd: Hrišćanski kulturni centar.
Spasić, Ivana. 2004. Sociologija svakodnevnog života. Beograd: Zavod za udžbeni- ke i nastavna sredstva.
Verter, Bradford. 2003. “Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu Against Bourdieu”. Sociological Theory 21: 151–174.
Vukomanović, Milan. 2010. „Diskriminacija sa predumišljajem“. Peščanik, 8. 10. 2010. https://pescanik.net/diskriminacija-s-predumisljajem/ (pristupljeno: 10. 2. 2021).
Čapo Žmegač, Jasna. 2006. „O restituciji etnografskih istraživanja“. U Etnologija bliskoga, Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek, 213–235. Zagreb: Insti- tut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jesenski i Turk.
Šaljić, Jovana. 2013. „Islamska zajednica Srbije: prvih deset godina (1868–1877)“. Istorijski časopis 62: 345–359.

Sources
Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Donet 26. 11. 1997. https://static.islamskazajednica.ba/component/content/article?id=43:ustav- islamske- (pristupljeno 24.5.2020).
Zakon o crkvama i verskim zajednicama. Donet: 27. 4. 2006. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ skupstina/zakon/2006/36/1/reg (pristupljeno 24. 5. 2020).

Internet sources
Аljazeera, Intervju „Niški muftija Aščerić: Srbija priznala islam 50 godina prije Hrvatske“. Razgovarao Fahrudin Samilović. 6. 05. 2016. https://balkans.aljazeera.net/teme/2016/5/6/niski-muftija-asceric-srbija- priznala-islam-50-godina-prije-hrvatske (pristupljeno 18. 02. 2021).
B92, „Osnovan novi mešihat IZ Sandžaka“, 3. 10. 2007. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2007&mm=10&dd=03&na v_category=11&nav_id=266286 (pristupljeno 10. 02. 2021).
Islamska zajednica Srbije, „Istorijat Islamske zajednice Srbije“. https://www.rijaset.rs/index.php/izs (pristupljeno 10. 02. 2021).
Radio-televizija Srbije, „Nije teško biti srpski patriota“, 25. 10. 2012. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/1198988/nije-tesko-biti- srpski-patriota.html (pristupljeno 24. 05. 2020).
Sandžakpres, „6 godina od kada je Ugljanin osnovao drugu islamsku zajednicu i razbio jedinstvo muslimana u Sandžaku“, 23. 10. 2013.
https://sandzakpress.net/sest-godina-od-kada-je-ugljanin-osnovao-drugu- islamsku-zajednicu-i-razbio-jedinstvo-muslimana-u-sandzaku (pristupljeno 10. 02. 2021).
Politika, В. S. Bakračević & M. Pešić, „Zilkić novi reis-ul-ulema“, 4. 10. 2007. http://www.politika.rs/sr/clanak/5128 (pristupljeno 10. 02. 2021).
Објављено
28.05.2021.
Како цитирати
MIGATI KOZLICA, Sana. Исламска заједница Србије и Исламска заједница у Србији: актуелна ситуација, актери и дешавања. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 125–148, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/951>.
Датум приступа: 27 feb. 2024