Антрополошки концепт спектакла у мрежи ритуала, светковина и догађаја

УДК 316.7:392/394 316.776:659

Сажетак

Феномен спектакла није целовитије разматран у антрополошкој науци. Спектакл је остајао на научној маргини, јер се његов симболички карактер тешко могао позиционирати у друштвеним и културним стварностима. На основу досадашњих теоријских смерница, феномен спектакла може се деконципирати у антрополошки истраживачки проблем. То подразумева успостављање нове дискурзивне опције на релацији ритул – светковина – догађај, који чине основне матрице спектакла. На овај начин, проширује се видокруг комуникативне мреже и разноврсне интерактивне опције у процесима визуелизације и репрезентације културних и друштвених појава.


Кључне речи: антропологија, спектакл, ритуал, светковина, догађај.

Објављено
30.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Miroslava Lukić-Krstanović. Антрополошки концепт спектакла у мрежи ритуала, светковина и догађаја. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 1, p. 141-155, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/643>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови