Владе Дивац – недовршена транзициона бајка

УДК 316.773.4:070(497.11)"199/..." 316.648:316.7(497.11)"199/..." 796.323:929 Дивац В.

Сажетак

У овом раду настојим да утврдим, анализирајући написе о кошаркашу Владе Дивцу, на који начин спортска штампа представља поједине истакнуте спортске личности, као и стратегије помоћу којих медији репрезентују, али и социјално конструишу одређене идентификационе праксе, пре свега везане за концепт националног идентитета. Покушаћу да покажем да медијска прича о познатом кошаркашу има структуру транзиционе бајке, у којој Дивац игра улогу „хероја“ још увек недовршене транзиције у Србији.


Кључне речи: спорт, национални идентитет, патриотизам, Владе Дивац, транзициона бајка.

Објављено
30.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivan Đorđević. Владе Дивац – недовршена транзициона бајка. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 1, p. 61-75, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/635>.
Датум приступа: 01 mar. 2024
Број часописа
Секција
Научни радови