Сведочанство времена – афоризам

DOI: 10.2298/GEI1102173I UDK: 821.163.41.09-84"19/20" ID: 187974412

Сажетак

Kраткa књижевнa формa, препознатљива као афоризам ослањала се у почецима свога развоја на пословицу. У афоризму је сажето опште искуство, филозофија живота, место човека у свету, друштвенополитички и историјски парадокси, и сл. Афоризам се, осим као критика друштва, може посматрати и као сведочанство времена у коме настаје. У раду се указује на једно, у приличној мери запостављено, поље у истраживању – на афоризам као вид ауторског исказивања односа према друштву и друштвеној реалности.


Кључне речи: афоризам, изрека, сатира, Србија

Reference

Baljak, Aleksandar. 1987. Istorija afokalipse. Beograd: Filip Višnjić.
Božović, Ratko. Ur. 2007. Od Stradije do Stradije. Novi Sad: Stylos.
Вујаклија, Милан. 1977. Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета.
Dangubić, Radivoje. 1986. Made in Glava. Novi Sad.
Damnjanović, Srđan. 2011. Prolagomena za jednu srpsku paradoskologiju.
http://polja.eunet.rs/polja467/467-23.pdf
МПЕ 1986: Мала енциклопедија I. 1986. Београд: Просвета.
Marković, Predrag. 1987. „Lek i otrov – od moralizma ka nihilizmu“. У:
Aleksandar Baljak. Istorija afokalipse. Beograd: Filip Višnjić. 175–183.
Матицки, Миодраг. 2008. „Значај пословица за фолклористику“. У: Словенски
фолклор и фолклористика. Посебна издања Балканолошког института
101. Београд: Балканолошки институт САНУ. 315–322.
Милинчевић, Васо. 2004. „Прилог проучавању афоризма у српској
књижевности деветнаестог века“. Летопис Матице српске, књ. 474,
св. 6 (децембар). Нови Сад: Матица српска. 885–899.
Mihailovich, Vasa D. 1988. “Aphorism in Contemporary Serbian Literature”. Slavic
Review, Vol. 47, No. 4 (Winter, 1988). The American Association for the
Advancement of Slavic Studies. 702–708.
http://www.jstor.org/stable/2498189 (фебруар 2011)
Оташевић, Ђорђе. 2005. Енциклопедија афоризама 3, Београд: Алма.
Пуача, Душан. 1986. Прометеј је побегао. Београд: Виша електротехничка
школа.
RKT 1985: Rečnik književnih termina. 1985. Beograd: Nolit.
RSKJ 1967: Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. 1967. Knjiga prva. A–E.
Novi Sad: Matica srpska – Zagreb: Matica hrvatska.
Teofilović, Vitomir. 1992. „Aforizam kao književna vrsta“. У: Književni rodovi i
vrste – teorija i istorija IV. Teorijska istraživanja 8. Beograd: Institut za
književnost i umetnost. 73–83.
Теофиловић, Теофиловић. 2000. „Афоризам као књижевна врста“. У: Враг и
шала. Београд: Гутенбергова галаксија. 585–605.
Теофиловић, Витомир. 2000а. „Афоризам у српској књижевности XIX и XX
века“. У: Развој прозних врста у српској књижевности, Научни
састанак слависта у Вукове дане, бр. 29/2. Београд – Нови Сад: МСЦ.
111–115.
Теофиловић, Витомир. 2006. Срби и остатак света. Београд: ГЕА.
Škreb, Zdenko. Mikrostrukture stila i književne forme. У: Zdenko Škreb / Ante
Stamać. Uvod u književnost: teorija, metodologija. Zagreb : Globus. 253–
282.
www.aforizmi.org
Објављено
28.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Milina Ivanović-Barišić. Сведочанство времена – афоризам. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 171-179, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/437>.
Датум приступа: 25 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови