Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије

DOI: 10.2298/GEI1301149T УДК: 94(=163.41):572.9 159.922.4

Сажетак

У раду се указује на нове могућности осветљавања етногенезе становништва Србије, са нагласком на српском етносу. Током последњих година, у глобалним оквирима, генетска истраживања порекла, генеалогије, етногенетских и миграционих процеса указала су на низ нових аспеката, упутивши нас на претходно непознате начине сагледавања прошлости различитих народа и етничких група. У тексту је представљен уводни пресек започетих истраживања, уз основне смернице које би требало да доведу до доношења релевантних закључака. На основу наших прелиминарних истраживања и увида може се констатовати да на овај начин српска етнологија добија једно ново, веома моћно оружје у расветљавању етногенетских и миграционих процеса, односно – у анализи представа о пореклу и прошлости (у контексту утврђивања степена њихове истинитости).


Кључне речи: нове могућности, генетска истраживања порекла, Срби и становништво Србије, етногенетски и миграциони процеси, основне смернице, прелиминарна истраживања, степен истинитости представа о пореклу, прецизни закључци.

Reference

Andrejić, Ljubomir. 1996. Prilog bibliografiji o etnogenezi, etničkoj istoriji i etničkom
identitetu stanovništva Srbije. Beograd: Odeljenje za etnologiju i
antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Батаковић, Душан. 2008. „Слике модерне Србије: домети, ограничења,
оспоравања“. У Историја Србије од 19. до 21. века, аутор Хoлм
Зундхаусен, 549-569. Београд: Clio.
Бачко, А., и Максимовић Д. 2010. Родови који славе св. Тому – генетичка и
етнографска истраживања. Београд: Издање аутора.
Belić, Branislava. 2008. „Antigeni HLA sistema u populaciji Vojvodine“. Glasnik
Antropološkog društva Srbije vol. 43: 56-66.
Богдановић, Недељко. 1992а. Изоглосе југоисточне Србије. Ниш: Просвета.
Богдановић, Недељко. 1992б. „Језик и говор“. У Језик, култура и цивилизација,
Културна историја Сврљига II, уредник Сретен Петровић, 305-366.
Ниш: Просвета – Ниш, Народни универзитет – Сврљиг.
Вавић Грос, Загорка. 2011. Презимена су чувари нашег језика. Београд: Прометеј.
Васић, Оливера. 2011. „Игра Руменка – проблеми њеног порекла“. Етнокултуролошки
зборник XV: 115-126.
Veselinovic, I. et all. 2008. „Allele frequencies and population data for 17 Ychromosome
STR loci in a Serbian population sample from Vojvodina
province“. Forensic Science International 176, 05/2008, (2008): 23-28.
DOI: 10.1016/j.forsciint.2007.04.003
Голубовић, Петар. 1992. „Становништво и насеља“. У Језик, култура и
цивилизација, Културна историја Сврљига II, уредник Сретен
Петровић, 173-213. Ниш: Просвета – Ниш, Народни универзитет –
Сврљиг.
Димитријевић, Никола. 2007. „Археогенетика и изучавање порекла становништва
на Балкану“. У Албанци лажни Илири, уредник Весна Пешић, 113-
118. Београд: Пешић и синови.
Екмечић, Милорад. 2000. „Историографија 'само по огртачу' “. У Одговор на
књигу Ноела Малколма „Косово. Кратка историја“, уредник
Славенко Терзић, 11-43. Београд: Историјски институт САНУ.
Јанковић, Ђорђе. 2007. Српско поморје од 7. до 10. столећа. Београд: Српско
археолошко друштво.
Јанковић, Ђорђе. 2010. „Нова археолошка сведочанства о Илирима у доба
далматско-панонског устанка“. Митолошки зборник 23: 213-227.
Јерковић, Синиша. 2012а. http://www.poreklo.rs/wp-content/uploads/2012/09/srpskagenetika-page-001.jpg,
Приступљено 31.1.2013. (Табела на којој су
сабрана сва досадашња генетска истраживања Срба).
Јерковић, Синиша. 2012б. „ДНК истраживање: Божовићи из Ибарског Колашина“.
Приступљено 31.1.2013. http://www.poreklo.rs/2012/05/11/istraživanjebožovići-iz-ibarskog-kolašina

Јерковић, Синиша. 2012в. „Врањешевићи, Кљајићи, Покрајци – генетска веза“.
Приступљено 31.1.2013. http://www.poreklo.rs/2012/05/02/kljajićivranješevići-pokrajci-genetska-veza/

Јерковић Синиша. 2012г. „Крајишки Маринковићи (Хаплогрупа R1a1)“.
Приступљено 31.1.2013. http://www.poreklo.rs/2012/04/27/krajiškimarinkovići-haplogrupa-r1a1/

Јерковић, Синиша. 2012ђ. „Y-ДНК хаплогрупа I најчешћа код Срба“.
Приступљено 31.1.2013. http://www.poreklo.rs/2012/12/17/y-dnkhaplogrupa-i-najčešća-kod-srba

Јерковић, Синиша. 2012е. „Y-ДНК хаплогрупа Е друга најчешћа међу Србима“.
Приступљено 31.1.2013. http://www.poreklo.rs/2012/09/27/y-dnkhaplogrupa-e-druga-najčešća-među-srbima

Јерковић, Синиша. 2012ж. „Y-ДНК стабло људске врсте“. Приступљено 31.1.2013.
http://www.poreklo.rs/2012/08/12/y-dnk-stablo-ljudske-vrste/
Кљосов, Анатолиј. 2010. „Откуд су се појавили Словени и 'Индоевропљани'?
Одговор даје ДНК-генеалогија“. Узданица VII/2: 59-86.
Костић, Михајло. 1973. „Проблематика стариначког становништва у југоисточној
Србији“. Гласник српског географског друштва св. XIII, бр. 1: 31-53.
Лома, Александар. 1993. „Неки славистички аспекти српске етногенезе“. Зборник
Матице српске за славистику 43: 105-126.
Маринковић, Александар. 2012а. „Распрострањеност mt-ДНК хаплогрупа у
југоисточној Европи“. Приступљено 31.1. 2013.
http://www.poreklo.rs/2012/08/22/rasprostranjenost-mt-dnk-haplogrupa-ujugoistočnoj-evropi/

Маринковић, Александар. 2012б. „Истраживање: Срби натполовично вуку корене
из палеолита“. Приступљено 31.1.2013. http://www.poreklo.rs
/2012/09/23/istraživanje-srbi-natpolovično-vuku-korene-iz -paleolita/
Marjanovic, D. et all. 2005. „The Peopling of Modern Bosnia-Herzegovina:Ychromosome
Haplogroups in Three Main Ethnic Groups“. Annals of
Human Genetics, Volume 69, Issue 6, November 2005: 757-763. DOI:
10.1111/j.1529-8817.2005.00190.x
Маслаћ, Божидар. 2011а. „Хрвати и Бошњаци нам после српског језика
„позајмљују“ и гене?“ Приступљено 7.6.2012. http://www.nspm.rs
/kulturna-politika/hrvati-i-bosnjaci-posle-srpskog-jezika-pozajmljuju-igene.html

Маслаћ, Божидар. 2011б. „Одговор Драгану Приморцу, или о (зло)употреби гена“.
Приступљено 7.6.2012. http://www.nspm.rs/polemike/odgovor-draganuprimorcu.html

Mirabal, S. et all. 2010. „Human Y-Chromosome Short Tandem Repeats: A Tale of
Acculturation and Migrations as Mechanisms for the Difusionog
Agriculture in the Balkan Peninsula“. American Journal of Physical
Anthropology 142(3): 380-390. DOI: 10.1002/ajpa.21235
Нишкановић, Мирослав. 2004. Српска презимена. Београд: Српски генеалошки
центар.
Nordtvedt, Kenneth. 2008. „More Realistic TMRCA Calculations“. Journal og Genetic
Genealogy, 4(2): 96-103.
Нордведт, Кен. 2009. „Свыше 20.000 лет истории гаплогрупы I1B1 (P37.2+)“. The
Russian Journal of Genetic Genealogy (Русская версия): том 1, N 1: 30-
33. (http://ru.rjgg.org)
Nordtvedt, K. 2011. „Comments about Haplogroup I Three and Conjectured Spread
Map“. http://knordtvedt.home.bresnan.net/Tree and Map for Hg I.pdf
Peričić, M. et all. 2005. „High-resolution phylogenetic analysis of southeastern Europe
traces major episodes of paternal gene flow among Slavic populations“.
Molecular Biology and Evolution 22(10): 1964-1975.
http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/content/full/22/10/1964; DOI:
10.1093/molbev/msi185
Петровић, Сретен. 2000. Митологија, магија и обичаји. Српска митологија – књ.
V. Ниш: Просвета – Ниш.
Пипер, Предраг. 2008. Увод у славистику 1. Београд: Завод за уџбенике.
Плотникова, А. А. 2004. Этнолингвистическая география Южной Славии.
Индрик: Москва.
Ракић, Р., и Станисављевић-Ракић В. 2005. Српске породице и презимена. Београд:
„Алтер-етно“ центар, Мрљеш.
Regueiro, M. et all. 2012. „High levels of Paleolithic Y-chromosome lineages
characterize Serbia“. Gene 498(1/2012): 59-67. DOI:
10.1016/j.gene.2012.01.030
Ridli, Met. 2001. Genom – autobiografija vrste u 23 poglavlja. Beograd: Plato.
Роуз, Серафим. 2008. Постање, стварање и рани човек (интернет издање).
Београд: Svetosavlje. org
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Apologetika/SerafimRouzTumacenj
ePostanja/ SerafimRouzTumacenjePostanja.htm)
Станојевић, Бобан. 2010. „Генетика, историја, језик“. Митолошки зборник 23: 273-
295.
Терзић, Славенко. 2000. „Стара Србија у очима „Милосрдног анђела“: феномен
историчареве деструктивности“. У Одговор на књигу Ноела
Малколма „Косово. Кратка историја“, уредник Славенко Терзић,
85-105. Београд: Историјски институт САНУ.
Тодоровић, Ивица. 2005. Митска истина Срба. Београд: Звоник.
Тодоровић, Ивица. 2011. „Источна Србија као савремени истраживачки изазов“.
Етно-културолошки зборник XV: 25-36.
Толстов, С. П. 1948. „ 'Нарцы' и 'Волхи' на Дунае“. Советская этнография 2: 8-38.
Трубачов, Олег. 2005. Етногенеза и култура древних Словена. Београд: Пешић и
синови.
Трубачов, Олег. 2006. Етногенеза и култура древних Словена, други део. Београд:
Пешић и синови.
Tucić N., и Matić G. 2005. O genima i ljudima. Beograd: Centar za primenjenu
psihologiju.
Cavalli-Sforza, Luigi Luca. 2008. Geni, narodi i jezici. Zagreb: Algoritam.
Цвијић, Јован. 1966. Балканско полуострво и јужнословенске земље. Београд:
Завод за издавање уџбеника.
Челиковић, Борисав. 2011а. „Уз едицију 'Корени' “. У Насеља српских земаља,
прир. Борисав Челиковић, 7-9. Београд: Службени гласник, САНУ.
Челиковић, Борисав. 2011б. „Библиографија Српског етнографског зборника“. У
Насеља српских земаља, прир. Борисав Челиковић, 775-796. Београд:
Службени гласник, САНУ.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna.aktuelno.290.html:384521-dnk-otkriva-ko-sunam-preci,
Приступљено 31.1.2013.
http://www.dnk.rs/, Приступљено 25.5.2012.
http://www.imgge.bg.ac.rs/?p=lhmgprojekti, Приступљено 11.2.2013.
http://www.freewebs.com/genetska_istrazivanja/alavantic-reakcije.htm, Приступљено
31.1.2013.
http://www.forum.hr/showthread.php?t=456904, Приступљено 31.1.2013.
http://www.tportal.hr/scitech/znanost/145718/Primorcevo-otkrice-nije-ni-za-diplomskiizgenetike.
html, Приступљено 25.5.2012.
http://www.familytreedna.com/faq/answers, Приступљено 31.1.2013.
http://poreklo.rs/srpski-dnk-projekat/. Приступљено 31.1.2013.
http://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_by_ethnic_group, Приступљено
31.1.2013.
http://www.poreklo.rs/2012/09/23/istraživanje-genetska-slika-srba/. Приступљено
31.1.2013.
http://www.vojinovici.eu/srpski/DNKrezultati.html, Приступљено 25.5.2012.
http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml, Приступљено
27.7.2012.
http://www.eupedia.com/europe/european_mtdna_haplogroups_frequency.html,Присту
пљено 31.1.2013.
http://sr.wikipedia.org/sr/Haplogrupa, Приступљено 2.2.2013.
http://www.haplogroups.com, Приступљено 2.2.2013.
http://sr.wikipedia.org/sr/ДНК_хаплогрупе_људског_Y-хромозома, Приступљено
2.2.2013.
http://www.isogg.org/tree/, Приступљено 31.1.2013.
http://sr.wikipedia.org/wiki/Haplotip, Приступљено 2.2.2013.
http://www.mymcgee.com/tools/yutility.html?mode=ftdna_mode, Приступљено
31.1.2013.
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivica Todorović. Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 149-158, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/386>.
Датум приступа: 27 june 2022
Секција
Varia