Плесна традиција македонске дијаспоре у Србији (по примерима истраживања етнокoреолога Mихаила Димовског у Глогоњу и Јабуци)

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1801207K UDC 394.3(497.11)(=163.3)

  • Stojanche Kostov (FYR Macedonia) Institute of Folklore "Marko Cepenkov" – University "Ss. Cyril and Methodius” in Skopje
    stole_kostov88@yahoo.com

Сажетак

Македонска мањина у Србији је одувек привлачила велику пажњу македонских
истраживача, а нарочито током седамдесетих и осамдесетих година XX века.
Интересовање, поред оног за историјски, културни, филолошки и етнолошки план,
било је присутно и у погледу плесне традиције. У овом чланку ћемо се фокусирати на
пренос, чување и одржавање играчке традиције Македонаца у Глогоњу и Јабуци, на
примерима истраживања етнокореолога Михаила Димовског. Димовски се бавио
македонском мањином 1973. године, када је сакупио обиман теренски материјал.
Његови записи налазе се у архиви Института за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопље,
а још увек нису објављени у целости. Дакле, текст је покушај да се покаже његово
знање плесне традиције македонске дијаспоре у Србији у наведеном периоду.Кључне речи: народни плесови, македонски емигранти, етнокореолошка истраживања,
архивски материјали

Reference

Dimovski, Mihailo. 1978. “Sostojbata na Makedonskite doselenici vo selata Jabuka
i Glogonj – SAP Vojvodina.” In Rad XX kongresa SUFJ u Novom Sadu
1973 godine, 263-267. Beograd: SUFJ.
Gjorgiev, Gjorgi. 1978. “Pesnite na Makedoncite od selata Jabuka i Glogonj vo
SAP – Vojvodina.” In Rad XX kongresa SUFJ u Novom Sadu 1973 godine,
257-261. Beograd: SUFJ.
Koviloski, S. 2012. Makedonija i balkanskite vojni. Skopje: Sovremenost - Urban
institute.
Kostov, Stojanche. 2017. “Komparativna analiza na oroto Dunje ranke vo Srbija i
vo Makedonija.” In Tradicija i sovremenost vo Makedonija i Srbija -
Zbornik na trudovi, 212-216. Skopje: Institut za folklor “Marko Cepenkov”.
Lekić, Bogdan. 1997. Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945 -1948.
Beograd: Arhiv Srbije.
Petrović, Dragoljub. 2000. “Tradicionalen život i nadvor od tatkovinata.”
Makedonsko sonce br.334: 35.
Rašić, Miloš. 2017. “Nematerijalno kulturno nasleđe Makedonaca u Kačarevu
između folklora i folklorizma.” In Tradicija i sovremenost vo Makedonija i
Srbija - Zbornik na trudovi, 191-199. Skopje: Institut za folklor “Marko
Cepenkov”..
Svetieva, Aneta. 1992. “Sovremenata sostojba na Šopskata etnička zaednica vo
Kratovo i Krivopalanečko.” Zbornik na Muzejot na Makedonija, Etnologija,
n.s., br.1: 9-18.
Svetieva, Aneta. 2000. “Migracii – prašanja na identitetot.” Etnolog, br.9, god. VI:
25 -33.
Sokolovska, V. 2006. “Etnički identitet Makedonaca u Vojvodini.” In Zbornik Multikulturna
Vojvodina u evropskim integracijama, ed. Milan Tripković. Novi
Sad: Filozofski fakultet - Odeljenje za sociologiju.
Trifunovski, Jovan. 1958. O posleratnom naseljavanju stanovništva iz NR Makedonije
u tri banatska naselja – Jabuka, Kačarevo i Glogonj. Novi Sad:
Matica srpska.

Примљено / Received: 05. 02. 2018.
Прихваћено / Accepted: 11. 04. 2018.
Објављено
20.05.2030.
Како цитирати
KOSTOV (FYR MACEDONIA), Stojanche. Плесна традиција македонске дијаспоре у Србији (по примерима истраживања етнокoреолога Mихаила Димовског у Глогоњу и Јабуци). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 207-216, may 2030. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/277>.
Датум приступа: 28 feb. 2024