Оливера Младеновић и народне игре у контексту српске етнологије

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1801053R УДК 394.3(497.11):929 Младеновић, О.

Сажетак

Оливера Младеновић, рођена је 1914. године у Скопљу, мада јој је цео професионални
и приватни живот био повезан с Београдом и Србијом. Најпре је завршила
југословенску књижевност и српски језик са старим словенским језиком, да би, након
одређеног времена, сматрајући да је то важно за даље проучавање народних игара,
завршила основне студије и касније докторирала на Одељењу за етнологију
Филозофског факултета у Београду. Главни предмет истраживања ове научнице биле
су народне игре, како је терминолошки одредила предмет свог проучавања. Осим што
је из научног аспекта разматрала народне игре, Оливера Младеновић је и практично
доприносила очувању и промовисању овог феномена, организујући различите
семинаре, одржавајући предавања, учествујући у фолклорним фестивалима и, на
крају, оснивајући Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“. У овом раду,
користећи се превасходно архивским изворима, а потом и доступном литературом,
приказаћу како је Оливера Младеновић својим радом на проучавању народних игара
допринела српској етнологији.Кључне речи: Оливера Младеновић, биографија, народне игре, етнологија,
етнокореологија

Reference

Cruickshank, Julie. 1992. „Preface“. In In Life Lived Like a Story: Life Stories of
Three Native Yukon Elders, edited by Julie Cruikshank in collaboration
with Angela Sindney, Kitty Smith and Annie Ned, ix-xii. Lincoln: University
of Nebraska Press.
Cruikshank, Julie. 1992a. „Introduction“.In In Life Lived Like a Story: Life Stories
of Three Native Yukon Elders, edited by Julie Cruikshank in collaboration
with Angela Sindney, Kitty Smith and Annie Ned, 1-20. Lincoln: University
of Nebraska Press.
Giurchescu, A. and L. Torp. 1991. „Theory and methods in dance research: a European
approach to the holistic study of dance.“ Yearbook for Traditional
Music 23: 1–10.
Gorunović, Gordana. 2014. Autobiografija u kontekstu. Ogledi iz etnografske antropologije.
Beograd: Srpski genealoški centar, Odeljenje za etnologiju i
antropologiju Filozofskog fakulteta.
Ilijin, Milica i Olivera Mladenović. 1962. „Narodne igre u okolini Beograda.“ Zbornik
radova SAN 64, Etnografski insitut 4: 166–218.
Ilijin, Milica. 1973. „Razvoj etnokoreologije.“ U Srpska muzika kroz vekove, ur.
Stana Đurić-Klajn, 203–213. Beograd: Galerija SANU.
Janković, Danica i Ljubica. 1934. Narodne igre I. Beograd: Autorsko izdanje.
Kaeppler, Adriene. 1978. „Spontaneous Choreography: Improvisation in Polynesian
Dance.“ Yearbook for Traditional Music 19: 13–22.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 1989. „Authoring Lives.“ Journal of Folklore Research
26 (2): 123–149.
Kovačević, Ivan, Dragana Antonijević i Žarko Trebješanin. 2013. „Metodološki
okvir proučavanja nostalgije i životnih priča.“ Etnoantropološki problemi
8(4): 945–963.
Kovačević, Ivan. 2014. „Dušan Bandić – kontekst, delo, značaj.“ Etnoantropološki
problemi 9 (1): 17–33.
Kovačević, Ivan. 2015. Istorija srpske antropologije. Beograd: Univerzitet,
Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju i Dosije studio.
Kurath, Gertrude Prokosch. 1960. „Panorama of dance ethnology.“ Current Anthropology
1: 233–254.
Lutovac, Barjaktarević. 1964. Izveštaj komisije za odbranu doktorske disertacije.
Arhiv Etnografskog instituta SANU.
Malešević, Miroslava. 2004. Didara: Životna priča jedne Prizrenke. Beograd: Srpski
genealoški centar.
Milenković-Vuković, Biljana. 2014. „Bibliografija dr Olivere Mladenović (1914–
1988) – povodom stogodišnjice rođenja.“ Glasnik Etnografskog instituta
SANU LXII (2): 251–286.
Mladenović, Olivera. 1947. Biografija. Zaostavština Olivere Mladenović, Narodna
biblioteka Srbije, Beograd.
Mladenović, Olivera. 1954. „Narodne igre na bele poklade u Velikoj Ivanči.“ Glasnik
Etnografskog muzeja u Beogradui 17: 91–96.
Mladenović, Olivera. 1958. „Prilike i mesta za igranje u Srbiji.“ Treći kongres folklorista
Jugoslavije: 263–280.
Mladenović, Olivera. 1960. „Partizanske i druge narodne igre u oslobodilačkom ratu
i revoluciji.“ Zbornik radov SAN knj. 68: 169–201.
Mladenović, Olivera.1961. Biografija. Arhiv Etnografskog instituta SANU.
Mladenović. 1966. Biografija. Arhiv Etnografskog instituta SANU.
Mladenović, Olivera. 1969. „Neke zakonitosti kretanja narodnih igara u centralnoj
Srbiji posle revolucije.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 15: 47–76.
Mladenović, Olivera. 1973. Kolo u Južnih Slovena. Beograd: Srpska akademija
nauka i umetnosti, Etnografski institut.
Mladenović, Olivera. 1973. „Dobranske ’kraljice’“. Glasnik Etnografskog instituta
SANU 19-20: 121–147.
Mladenović, Olivera. 1977. „Oko rasprave Tihomira Đorđevića ’Srpske narodne
igre’“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 26: 175–189.
Peacock, James and Dorothy Holland. 1993. „The Narrated Self: Life Stories in
Process.“ Ethos 21 (4): 367–383.
Pina-Cabral de Joao. 2008. „History of Anthropology and Personal Biography.“ Anthropology
Today 24(6): 26–27.
Prelić, Mladena. 2017. „Etnografski institut SANU.“ U Mali leksikon srpske kulture
– Etnologija i antropologija 70 izabranih pojmova, ur. Ljiljana Gavrilović
et al., 73–78. Beograd: Službeni glasnik, Etnografski institut SANU.
Rakočević, Selena. 2004. „Šta je to igra?. Etnokoreološki pogled na terminološka i
konceptualna određenja pojma.“ U Dani Vlade Milošević, ur. Dimitrije Golemović,
96–118. Banja Luka i Beograd: Academy of Arts & Vedes.
Rakočević, Selena. 2011. Igre plesnih struktura: Tradicionalna igra i muzika za igru
Srba u Banatu u svetlu uzajamnih uticaja. Beograd: Fakultet muzičke
umetnosti.
Rakočević, Selena. 2014. „Tracing the discipline: Eighty years of ethnochoreology
in Serbia.“ New Sound: International Journal of Music 41 : 58–86.
Rakočević, Selen. 2014a. „Etnokoreološka delatnost Olivere Mladenović.“ Glasnik
Etnografskog instituta SANU LXII (2): 235–250.
Radovanović, Miljana. 1988. „In memoriam: Olivera Mladenović (1914-1988).“
Glasnik Etnografskog instituta SANU 36-37: 197–201.
Radović, Srđan, Miloš Rašić, Milan Tomašević. 2017. „Teorije u srpskoj etnologiji.“
U Mali leksikon srpske kulture – Etnologija i antropologija 70 izabranih
pojmova, ur. Ljiljana Gavrilović et al., 394–399. Beograd: Službeni
glasnik, Etnografski institut SANU.
Tierney, William and Randal Clemens. 2012. “The Uses of Life History”. In Handbook
of Qualitative Research in Education, ed. Sara Delamont, 265-281.
Edward Elgar Publishing.
Vlahović, Petar. 1988. „Uz životno i naučno delo Olivere Mladenović.“ Narodno
stvaralaštvo: organ Saveza udruženja folklorista Jugoslavije 27(1): 96–
100.
Zakić, Mirjana and Selena Rakočević. 2011. „Institutionalizing traditional music
and dance: a case study of post-Yugoslav Serbia.“ In ICTM Study Group
on Music and Dance of Southeastern Europe. Proceedings 2010 Symposium.
Izmir: Ege Universitesi.
Zečević, Slobodan. 1983. Narodne igre. Beograd: Vuk Karadžić.

Примљено / Received: 05. 02. 2018.
Прихваћено / Accepted: 11. 04. 2018.
Објављено
30.05.2018.
Како цитирати
RAŠIĆ (SERBIA), Miloš. Оливера Младеновић и народне игре у контексту српске етнологије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 53-72, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/268>.
Датум приступа: 14 june 2024