Функционално сагледавање обредног окретања на витлу у Срба

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1702421T УДК 398.34(497.11)

Сажетак

На основу етнографске грађе прикупљене на српском етничком простору, сагледавају
се специфичности обредних радњи витлања и љуљања, а с циљем да се укаже на
функционалну различитост обредног окретања на витлу у односу на љуљање (с којим
је до сада поистовећивано у функционалном смислу). У намери да се сагледа
унутрашња логика ових радњи, подаци су анализирани у контексту њихових
годишњих календара, пропратних елемената, начинa израде справа за витлање и
љуљање, као и сличних пракси у другим светским традицијама. Указује се на
непоклапања у годишњим календарима њиховог практиковања, а као заједнички
периоди издвајају се Божић и Бела недеља, током које је пракса витлања и љуљања
била најинтензивнија и вршила се симултано на истом месту. Ипак, ни тада њихове
обредне функције нису биле синонимне, већ комплементарне. Иако су обе радње
вршене ради подстицања плодности, оне почивају на различитим обредним логикама:
док се окретањем на витлу симулирало покретање новог космогонијског процеса,
љуљање је за циљ имало општи биокосмички препород, оствариван, примарно,
лустративно-аграрнoм функцијом љуљања.Кључне речи: витлање, љуљање, обред, српска традиција.

Reference

Izvori:
Antonijević, Dragoslav. 1971. „Aleksinačko Pomoravlje“. SEZb 83: Život i običaji narodni, knj. 35.
Begović, Nikola. 1887. Život i običaji Srba graničara. Zagreb: Tiskarski zavod
„Narodnih novinah“.
Bosić, Mila. 1996. Godišnji običaji Srba u Vojvodini. Novi Sad ‒ Sremska
Mitrovica: grupa izdavača.
Debeljković, Dena. 1907. „Običaji srpskog naroda na Kosovu Polju“. SEZb 7:
Običaji naroda srpskog, knj. 1: 172−332.
Dimitrijević, Sofija. 1958. „Običaji o praznicima preko godine“. U Banatske Here,
ur. Milenko S. Filipović, 296‒313. Novi Sad: Vojvođanski muzej.
Djordjević, Dragutin M. 1958. „Život i običaji u Leskovačkoj Moravi“. SEZb 70:
Život i običaji narodni, knj. 31.
Erdeljanović, Jovan. 1951. „Etnološka građa o Šumadincima“. SEZb 64. Rasprave i
građa, knj. 2.
Filipović, Milenko S. 1939. „Običaji i verovanja u Skopskoj kotlini“. SEZb 54:
Život i običaji, knj. 24: 277‒583.
Filipović, Milenko. 1949. „Život i običaji narodni u Visočkoj nahiji“. SEZb 61.
Život i običaji, knj. 27.
Filipović, Milenko i Persida Tomić. 1955. „Gornja Pčinja“. SEZb 68. Rasprave i
građa, knj. 3.
Filipović, Milenko. 1962. Prilozi i građa. Novi Sad: Vojvođanski muzej.
Frejzer, Džejms Džordž. 1977 [1922]. Zlatna grana. Proučavanje magije i religije.
Prev. Živojim V. Simić. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
Vol. 1.
González Bonilla, Luis Arturo. 1939. “Los Huastecos.” Revista Mexicana de Sociología
1(2): 29‒56.
González Bonilla, Luis Arturo.1942. “Los Totonacos.” Revista Mexicana de Sociología
4(3): 81‒101.
Grbić, Savatije M. 1909. „Srpski narodni običaji iz Sreza Boljevačkog“. SEZb 14:
Život i običaji narodni, knj. 2: 1‒357.
Ivanović-Barišić, Milina. 2007. Kalendarski praznici i običaji u podavalskim
selima. Beograd: Etnografski institut SANU.
Janković, Ljubica i Danica. 1948. Narodne igre. Knj. IV. Beograd: Prosveta.
Janković, Ljubica i Danica. 1949. Narodne igre. Knj. V. Beograd: Prosveta.
Janković, Ljubica i Danica. 1957. Prilog proučavanju ostataka orskih obrednih
igara u Jugoslaviji. Posebna izdanja Srpske akademija nauka, knj. 271.
Etnografski institut, knj. 8. Beograd: Izdavačka ustanova SAN.
Kostić, Petar. 1969. „Godišnji običaji u Negotinskoj krajini“. GEM 31‒32
(1968‒1969): 363‒396.
Kostić, Petar. 1975. „Godišnji običaji u okolini Bora“. GEM 38: 171‒194.
Mićović, Ljubo. 1952. „Život i običaji Popovaca“. SEZb 65 (1952): Život i običaji
narodni, knj. 29.
Mijatović M., Stanoje. 1907. „Običaji srpskog naroda iz Levča i Temnića“. SEZb 7:
Običaji naroda srpskog, knj. 1: 1‒169.
Milićević, Milan Dj. 1894. „Život Srba seljaka“. SEZb 1. Beograd: Srpska
kraljevska akademija.
Milosavljević, Sava M. 1914. „Srpski narodni običaji iz Sreza Homoljskog“. SEZb
19 (1913), Običaji naroda srpskog, knj. 3: 1−442.
Nikolić, Vladimir N. 1910. „Etnološka građa i rasprave iz Lužnice i Nišave“. SEZb
16.
Obradović, Milica. 1953. „Društvene igre sa područja Kupresa i sreza Jajce“. Bilten
Instituta za proučavanje folklora 2: 239‒278.
Pavlović, Jeremija M. 1921. „Život i običaji narodni u kragujevačkoj Jasenici u
Šumadiji“. SEZb 22: Život i običaji narodni, knj. 12.
Petrović, Atanasije. 1907. „Narodni život i običaji u Skopskoj Crnoj Gori“. SEZb 7:
Običaji naroda srpskog, knj. 1: 333−529.
Petrović, Petar Ž. 1948. „Život i običaji naroda u Gruži“. SEZb 58: Život i običaji
narodni, knj. 26.
Rusić, Branislav. 1963. „Pesme sa pevanjem uz ljuljanje kod Makedonaca i
susednih južnoslovenskih i neslovenskih naroda.“ Rad IX kongresa Saveza
folklorista Jugoslavije (Mostar i Trebinje, 1962), 333−355. Sarajevo:
Obod-Cetinje.
Stanojević, Marinko. 1929. „Običaji i verovanja na Timoku“. GEM 4/4: 42‒54.
Škarić, Miloš Dj. 1939. „Život i običaji ’Planinaca’ pod Fruškom Gorom“. SEZb
54: Život i običaji, knj. 24: 1‒274.
Vasiljević, Miodrag. A. 1960. Narodne melodije leskovakog kraja. Posebna izdanja
SANU, knj. 130, Muzikološki institut, knj. 11. Beograd: SANU.
Vasić, Olivera. 2007. Narodne igre jugozapadne Srbije. Knj. 1. Beograd: Art
Grafik.
Vrčević, Vuk. 1889. Srpske narodne igre koje se zabave radi po sastancima igraju.
Knj. II. Dubrovnik: Naknada knjižare Dragutina Pretnera.
Vukanović, Tatomir. 1975. Srpske narodne lirske pesme. Vranje: Radnički
univerzitet u Vranju.
Vukanović, Tatomir. 2001. Enciklopedija narodnog života, običaja i verovanja u
Srba na Kosovu i Metohiji: VI vek ‒ početak XX veka. Beograd:
Vojnoizdavački zavod.
Vukmanović, Jovan. 1963. „Prolјećni običaji“. U Rad IX Kongresa Saveza
folklorista Jugoslavije u Mostaru i Trebinju 0d 16. avgusta do 23.
septembra 1962, 259−270. Sarajevo: SFJ.

Literatura
Agapkina, Tatiana. 1995. „Kačeli“. U Slavяnskie drevnosti. Эtnolingvističeskij
slovar pod redakciej N. I. Tolstogo. T. 2, 480‒483. Moskva:
Meždunarodnye otnošenia,
Agapkina, Tatiana. 1997. „Mitologia i simvolika na narodnite razvlečenia: lûlkite v
tradicionnata kultura na Slavianite“. Blgarska etnologia XXIII/1‒2: 81‒95.
Caillois, Roger. 2001 [1958]. Man, Play and Games. Urbana ‒ Chicago: University
of Illinois Press.
Čajkanović, Veselin. 1994. Sabrana dela iz srpske religije i mitologije. Pr. Vojislav
Đurić. Beograd: grupa izdavača.
Čausidis, Nikos. 2011. „Ljuljaška i ljuljanje između obreda, igre i umetnosti“. U
Tradicionalna estetska kultura: igra, 35‒63. Niš: Centar za naučna
istraživawa SANU i Univerziteta u Nišu.
Elijade, Mirča. 2011 [1949]. Rasprava o istoriji religija. (Predgovor: Žorž
Dimezil). Prev. Dušan Janić. Novi Sad: Akademska knjiga.
Gerbran, Alen i Žan Ševalije, prir. 2013 [1982]. Rečnik simbola. Novi Sad: Stylos
Art ‒ IK Kiša.
Gipson, Rosemary. 1970. „Los Voladores, The Flyers of Mexico.“ Western Folklore
30(4): 269‒278.
Ilijin, Milica. 1963. „Obredno ljuljanje u proleće.“ Rad IX kongresa Saveza
folklorista Jugoslavije (Mostar i Trebinje, 1962), 273−286. Sarajevo:
Obod-Cetinje.
Marjanović, Vesna. 2005. Tradicionalne dečje igre u Vojvodini. Novi Sad: Matica
srpska.
Marjanović, Vesna. 2011. „Igra kao koncept inverzne realnosti u obredima Srbije“.
U Tradicionalna estetska kultura: igra, 83‒93. Niš: Centar za naučna
istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu.
Milošević-Jankovski, Anka. 1955. „Ljuljanje kao katartična akcija“. Živa antika 5:
156‒160.
Nedeljković, Mile. 1990. Godišnji običaji u Srba. Beograd: Vuk Karadžić.
Petrović, Petar Ž. 1998. „Bela nedelja“, „Vito“ i „Ljuljanje“, „Vreteno“. U Kulišić
Špiro, Petar P. Petrović, Nikola Pantelić. Srpski mitološki rečnik. Beograd:
Etnografski institut SANU.
Spyridakis, Georgios. 1973. „Sur le balancement printanier chez les Grecs et autres
peuples de la peninsule balkanique“. Makedonski folklor 12: 117‒123.
Tornjanski Brašnjović, Svetlana. 2015. Koledarske božićne pesme u kontekstu
zimskih kalendarskih obreda. Doktorska disertacija pod mentorstvom dr
Zoje Karanović.
Zakić, Mirjana. 2009. Obredne pesme zimskog polugođa. Sistemi zvučnih znakova u
tradiciji jugoistočne Srbije. Beograd: FMU ‒ Katedra za etnomuzikologiju.

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 08. 2017.
Објављено
20.12.2017.
Како цитирати
TRUBARAC MATIĆ (SERBIA), Đorđina. Функционално сагледавање обредног окретања на витлу у Срба. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 2, p. 421-436, dec. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/174>.
Датум приступа: 26 may 2024