Миграције становништва као детерминанта развитка и размештаја становништва Србије у последњих пола века

DOI: 10.2298/GEI151019006S; UDC: 314.7(497.11)"195/20

Сажетак

Транзицију миграционих феномена у Србији карактерише прелаз од доминације локалних миграција до 60-их година, ка доминацији регионалних преселјавања и миграција на релацији град–град од 80-их година, до принудних миграција 90-их година XX века. Ови трендови одвијали су се истовремено, уз интензивирање емиграционих кретања међународног карактера из Србије. То су, уз методолошке разлике у пописивању мигрантског становништва, важне детерминанте промена у просторном размештају популационих потенцијала у Србији. У раду је праћена миграциона компонента у раздоблју од 1961. до 2011. године, односно у последњих пола века, преко сагледавања њеног утицаја на скуп градских населја и општинских центара, на једној, и осталих населја, на другој страни, односно на руралном и урбаном простору Србије. Управо су транзициони трендови у односима природног прираштаја и миграционог салда формирали савремени размештај и концентрацију укупног становништва и појединих његових сегмената. При томе су емиграциони и имиграциони трендови битније одредили преразмештај градског становништва, мигрантског становништва, становништва са вишим образовним нивоом и становништва у терцијарном и квартарном сектору делатности на почетку XXИ века. И коначно, приказ густине и концентрације мигрантског становништва у савременом периоду упућује и на значење економских, социјалних и осталих детерминанти просторног развоја у транзицији миграционих феномена у Србији.


Кључне речи: миграције, просторни размештај, концентрација, становништво, Србија.

Reference

Javor, Vanja. 2014. „Tipovi kretanja stanovništva Srbije“, master rad, Univerzitet u
Beogradu - Geografski fakultet.
Spasovski, Milena, i Jovan Ilić. 1989. „Problemi demografskog razvoja i
depopulacije ruralnih prostora u SR Srbiji“. Zbornik radova Geografskog
fakulteta sv. 36: 133-147.
Spasovski, Milena. 1996. „Glavni trendovi u prostornom razmeštaju stanovništva u
Srbiji.“ Regionalni razvoj i demografski tokovi u SR Jugoslaviji 1.
Spasovski, Milena, i Danica Šantić. 2004. „Migrantsko stanovništvo Srbije“, 2002.
Pregled Srbija i Crna Gora XLVIII (4): 5-15.
Spasovski, Milena, i Danica Šantić. 2012. „Trendovi u razmeštaju i koncentraciji
stanovništva Srbije – prvorazredni demografski izazov na početku XXI
veka“. U Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave.
Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.
Šantić, Danica. 2006. „Migracije stanovništva Beograda – demografska analiza“,
magistarski rad, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.
Šantić, Danica. 2013. “Razmeštaj stanovništva Srbije u kontekstu teorije o
populacionom optimumu“, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu –
Geografski fakultet.
Republički zavod za statistiku, Knjiga 8: “Stanovništvo prema migracionim
obeležjima – podaci po naseljima“. 2004, Beograd.
Republički zavod za statistiku, Knjiga 9: „Migracije, podaci po opštinama I
gradovima“. 2013, Beograd.
Објављено
01.12.2016.
Како цитирати
SPASOVSKI (SERBIA), Milena; ŠANTIĆ (SERBIA), Danica. Миграције становништва као детерминанта развитка и размештаја становништва Србије у последњих пола века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 453-467, dec. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/107>.
Датум приступа: 25 may 2024
Секција
Тема броја