Трудноћа у обичајима Рађевине

DOI: 10.2298/GEI1201107P УДК: 392.11/.12(497.11) ID: 190802956

Сажетак

Циљ овог истраживања био је да се забалеже и од заборава сачувају обичаји и лексика у вези са трудноћом у Рађевини. 1 Грађа за овај рад сакупљана је, с прекидима, у периоду од 2003. до 2009. године. До података се дошло кроз разговор са информаторима на задату тему. Место истраживања било је једно рађевско село, Бела Црква, а контролни пунктови били су: Белотић, Ставе, Мојковић, Толисавац и Врбић. Сам рад подељен је на пет целина: о трудноћи пре трудноће, забране током трудноће, откривање пола будућег детета, закључак и појмовни речник.


Кључне речи: трудноћа, Рађевина, обичаји, дијалекатска лексика

Reference

Бандић, Душан. 2004. Народна религија Срба у 100 појмова. Београд.
Бјелетић, Марта. 1999. „Кост кости (делови тела као ознаке сродства).“
Кодови словенских култура 4: 48–67.
Ђорђевић, Тихомир. 2002.Животни круг. Рођење, свадба и смрт у
веровањима и обичајима нашег народа. Ниш.
Jovanović, Bojan. 1993. Magija srpskih obreda. Novi Sad: Svetovi.
Петровић, Мирјана. 2003. „Лексика магијског лечења и Рађевини.“ Прилози
проучавању језика 34: 197–217.
Петровић, Сретен. 2004. Српска митологија у веровањима, обичајима и
ритуалу. Београд.
Петровић-Савић, Мирјана. 2009. Лексика свадбених обичаја у Рађевини.
Београд: Институт за српски језик САНУ. Монографије 7.
Плотникова, Ана А. 1998 „Ребенок в свадебном обряде Южных Славян.“
Кодови словенских култура 3: 27–41.
Skok, Petar. 1971–1974. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV.
Zagreb.
Објављено
22.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Mirjаnа Petrović-Sаvić. Трудноћа у обичајима Рађевине. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 107-119, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/423>.
Датум приступа: 29 feb. 2024
Број часописа
Секција
Научни радови