За сликарским потезом: границе женског тела на Акту (1956/1957) Зоре Петровић

DOI: 10.2298/GEI1402155J УДК: 75.041.3(497.11)

Сажетак

Рад испитује третман женског тела на Акту (1956/57) Зоре Петровић, који је обележен поигравањем са социјалним конструкцијама тела и рода и померањем границе тела, при чему оно постаје носилац субјективитета и тачка на којој се преламају и преплићу лични и полни идетнитет, културни и друштвени стереотипи, те односи моћи и доминације. Ова слика стога представља својеврсно уметничко преиспитивање позиције женског тела у патријархалном поретку, са елементима фантазматских пројекција у трагању за сопственим женским и уметничким идентитетом, али и интуитивни сликарски наговештај потоњих феминистичких теорија и њихово истовремено проблематизовање.


Kључне речи: акт, концепти тела, родни идентитети, ужитак гледања, моћ и сексуалност, Зора Петровић.

Reference

Bal, Mike. 1997. “Oko njegovog gospodara”. Rod i prikazivanje. Ženske studije 7.
Beograd: Centar za ženske studije. http://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/
elektronska-izdanja/casopis-zenske-studije/zenske-studije-br-7/224-okonjegovog-gospodara.
приступљено 15.1. 2014.
Башић, Ивана. 2013. „‘Омотач’ и ‘целина’: иконичност лексема тело и пут“.
Гласник Етнографског института САНУ 61 (1):75–89.
Брил, Жак. 2003. Лилит или мрачна мајка. Сремски Карловци–Нови Сад:
Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Brodsky, Džojs. 1986. „Delacroix’s ‘Le Lever’, Cezanne’s ‘Interior with Nude’,
Picasso’s ‘Demoiselles d’ Avignon’ and the Genre of the Erotic Nude“. Atribus
et Historiae, Vol. 7, No 13: 128−151.
Butler, Judith. 1993. Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “sex”. New
York: Routledge.
Grab, Tamara. 1997. „Rod i predstava“. Rod i prikazivanje. Ženske studije 7.
Beograd: Centar za ženske studije. http://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/
elektronska-izdanja/casopis-zenske-studije/zenske-studije-br-7/223-rod-ipredstava-uvod
приступљено 15.1. 2014.
Ђорђевић, Драгослав. 1978. „Сведочења о Зори Петровић“. Ретроспективна
изложба слика, Зора Петровић 1894–1962, Београд: Музеј савремене
уметности.
Ivanović, Zorica, Šarčević, Predrag. 2003. „O statusu tela u antropologiji“.Uvod u
Antropologija tela. Kultura 105/106: 9–24. Beograd: Zavod za proučavanje
kulturnog razvitka,.
Марковић, Маја. 2012. „Женски акт у опусу Зоре Петровић“. СИНТЕЗИС IV/1:
175–190.
Мршевић, Зорица. 1999. Речник основних феминистичких појмова. Београд: ИП
„Жарко Албуљ“.
Mulvey, Laura. 1975. Visual Pleasure and Narrative Cinema - Originally Published
- Screen 16.3 Autumn 1975 pp. 6–18. http://www.jahsonic.com/VPNC.html,
приступљено 15.1. 2014.
Polok, Grizelda. 1997. „Modernost i prostori ženskosti“. Rod i prikazivanje. Ženske
studije 7. Beograd: Centar za ženske studije. http://www.zenskestudie.edu.
rs/izdavastvo/elektronska-izdanja/casopis-zenske-studije/zenske-studije-br7/225-modernost-i-prostori-zenskosti,
приступљено 15.1. 2014.
Срдић, Анђа. 2008. „Тело и телесност у антрополошкој перспективи“. Гласник
Етнографског музеја у Београду 72: 93–105.
Стевановић, Момчило. 1952. Сликарство Зоре Петровић, Београд: Књижевне
новине. у: Трифуновић, Лазар. 1967. Српска ликовна критика: 491−495.
Београд: Српска књижевна задруга.
Трифуновић, Лазар. 1973. Српско сликарство 1900−1950. Београд: Нолит.
Foucault, Michel. 1978. The History of Sexuality. Volume I: An Introduction. New
York: Pantheon Books.
Foucault, Michel. 2009. Manet and the Object of Painting. London: Tate Publishing.
Фуко, Мишел. 1997. Надзирати и кажњавати. Сремски Карловци–Нови Сад:
Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Frojd, Sigmund. 1984. „Tri rasprave o seksualnoj teoriji“. O seksualnoj teoriji. Totem
i tabu. Odabrana dela Sigmunda Frojda IV. Novi Sad: Matica srpska.
Čubrilo, Jasmina.2011. Zora Petrović. Beograd: TOPY.

Новински чланци:
Михаиловић, Миливоје. 1959. „Зашто баш овако? Зора Петровић“. Младост, 7.
јануар.
Трифуновић, Лазар. 1962. „Од таме до светлости. Уметнички пут Зоре
Петровић“. НИН.

Филмови:
Kechiche, Abdellatif. 2013. Blue Is the Warmest Color /La vie d’Adèle - Chapitres
1 et 2
Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Petrija Jovičić; (SERBIA), Ivana Bašić. За сликарским потезом: границе женског тела на Акту (1956/1957) Зоре Петровић. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 155-168, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/314>.
Датум приступа: 23 july 2024