Značaj „dvostruke ukorenjenosti“ (Potencijal iseljenika u međunarodnim interakcijama i kreiranju imidža država)

DOI:10.2298/GEI1501177P; UDC: 39:314.745

  • Branislav Pantović (Serbia) Етнографски институт САНУ
    mr.pantovic@gmail.com
  • Ivana Bašić (Serbia) Етнографски институт САНУ
    xeliot@gmail.com

Сажетак

U radu se, imajući u vidu prethodna etnoantropološka, sociološka, politikološka i komunikološka istraživanja, razmatra uticaj transmigranata na stvaranje i razvoj interakcija između zemlje porekla i zemlje destinacije. Istražuje se potencijal iseljenika u aktivnostima posredovanja između različitih država, društava i kultura, te u formiranju imidža državâ. Cilj rada je podsticanje istraživanjâ i diskusijâ o odnosu između iseljenika, matice i zemlje prijema, dijaspori kao potencijalu za razvoj međunarodnih odnosa, te primene naučnih zaključaka na kreiranje državne strategije u pogledu definisanja međunarodnih odnosa i identitetske politike.


Ključne reči: migracije, transmigranti, imidž države, međunarodne interakcije, Srbija

Reference

Anderson, Benedikt. Nacija: zamišljena zajednica. Beograd: Plato, 1998.

Anholt, Simon. Competitive identity: the new brand management for nations, cities and regions. London: Palgrave Macmillan, 2007.

Blagojević, Gordana. “Recent Turkish Migrants in Serbia and the Role of the Serbian-Turkish Friendship Association”. GEI SANU, 2008: 149-157.

Bokova, Irina. “Address by Ms Irina Bokova in Milan, Italy”. UNESCO. 7 October 2010. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001896/189621e.pdf (pristup 30. januara 2013. godine).

Chait, Jonathan. The USC Center on Public Diplomacy (CPD). 30 de May de 2014. http://uscpublicdiplomacy.org/blog/diaspora-artists-and-their-potential- within-national-public-diplomacy-strategy (poslednji pristup 4. septembra 2014. godine).

Deardorff, Alan, / Robert. Stern. “What you should know about globalization and the world trade organization”. Review of international economic, 2001.

Fabijeti, Ugo, / Maligeti, Roberto, / Matera, Vinčenco. Uvod u antropologiju. Od lokalnog doglobalnog. Beograd: Clio, 2002.

Ionescu, Dina. Engaging Diasporas as Development Partners for Home and Destination Countries: Challenges for Policymakers. Workshop discussion paper, Geneva: International Organization for Migration, 2005.

Koinova, Maria. “Four Types of Diaspora Mobilization: Albanian Diaspora Activism For Kosovo Independence in the US and the UK”. Foreign Policy Analysis Volume 9, Issue 4, 2013: 433–453.

Kotler, Philip, Donald H Haider, / Irving Rein. Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. New York: The free press, 1993.

Kovačević, Ivan, / Marija Krstić. „Između istorije i savremenosti: antropološko proučavanje gastarbajtera u 21. veku.“ Etnoantropološki problemi, 2011: 969-982.

Langer, Roy. Place images and place marketing. Working Paper, Copenhagen: Copenhagen Business School: Department of Intercultural Communication and Management, 2001.

Predojević-Despić, Jelena. „Mogućnosti za povezivanje i saradnju sa Srbijom - stavovi novije srpske dijaspore u Kanadi i Sjedinjenim američkim državama“. Zbornik Matice srpske za društvene nauke br. 131, 2010: 443-453.

Rogač, Ljiljana. „Kulturna dijagnostika identiteta i imidža Srbije u evropskom kontekstu“. Kultura, 2009: 120-140.

Skinner, S. J. Marketing. Boston: Houghton Miffling Company, 1990.

Stepić, M.P. „O srpskom geopolitičkom identitetu.“ Srpska politička misao (2), 2012: 11-40.

Tijes, An-Mari. „Kulturna proizvodnja evropskih nacija“. U Identitet(i). Pojedinac, grupa, društvo, Katrin Halpern / Žan Klod Ruano-Borbalan (ed.), 332 –344. Beograd: Clio, 2009.

* * *

Blagojević, Gordana. „Odliv mozgova iz Srbije od devedesetih godina 20. veka do danas: jedan pogled iznutra“. Tematski zbornik ‘Srbi - narod koji nestaje’, 2011: 359-368.

Bobić, Mirjana. „Dijaspora kao ekonomski i socijalni kapital Srbije“. Sociološki pregled vol. XLIII, no. 3, 2009: 361–377.

Lukić-Krstanović, Miroslava. Srbi u Kanadi – život i simboli identiteta. Beograd: EI SANU, 1992.

M.S. „‘Njujork tajms’ : Nekonvencionalni put Beogradske filharmonije“. Politika, 10 oktobar 2014: 12.

Pavlović, Milivoje. Odnosi sa javnošću. Beograd: Megatrend univerzitet, 2004.

Pavlović, Mirjana. Srbi u Čikagu – problem etničkog identiteta. Beograd: EI SANU, 1990.

Pantović, Branislav. „Prepoznatljivost kao dobrobit u globalizaciji“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LIX(1), 2011: 143–164.

Pešić, Milena. „Nacionalni identitet u diskurzivnoj praksi“. Politička revija, 2012: 1–26.

Prvulović, Vladimir, / Vladimir Vučković. „Investicioni kapital srpske dijaspore za ulaganja u našu privredu - realnost ili iluzija“. Srpska politička misao br. 3, 2010: 289–304.

Predojević-Despić, Jelena. „Migrantske mreže: nezaobilazna perspektiva u proučavanju savremenih međunarodnih migracija“. Sociološki pregled vol. XLIII, no. 2, 2009: 209–229.

Predojević-Despić, Jelena. „Naši stručnjaci u inostranstvu i veze sa Srbijom – između povratka i saradnje ‘na daljinu’“. Socijalna misao, 2011: 61–78.

Prelić, Mladena. Ni ovde ni tamo: etnički identitet Srba u Mađarskoj na kraju HH veka. Beograd: Etnografski Institu SANU, 2008.

Radović, Srđan. Slike Evrope. Beograd: Etnografski institut SANU, 2009.

Radojević, Predrag D. „Analiza osnovnih dimenzija imidža Srbije“. Nacionalni interes, 2011: 171–222.

Radojević, Predrag D. „Važnost novih dimenzija moći za unapređenje imidža države: slučaj Srbije“. Srpska politička misao broj 4/2010, 2010: 77–104.

Radojičić, Dragana. Dijalozi za trpezom: antropološka monografija o kulturi ishrane. Beograd: Etnografski institut SANU i JP Službeni glasnik, 2012.

Rogač Mijatović, Ljiljana. Kulturna diplomatija i identitet Srbije. Beograd: Klio, 2014.

Stefanović-Banović, Milesa, Branislav Pantović. „Nastava Jugoslovenskih učitelja u Argentini 1939–1944“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 62(1), 2014: 227-243.

Stefanović-Banović, Milesa, / Branislav: Pantović. „Naša dijaspora u Argentini“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI(1), 2013: 119–131.

Crnić-Pejović, Marija. „Iseljavanje Bokelja do Drugog svjetskog rata“. Boka, Zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti, 27., 2007: 165–201
Објављено
05.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Branislav Pantović; (SERBIA), Ivana Bašić. Značaj „dvostruke ukorenjenosti“ (Potencijal iseljenika u međunarodnim interakcijama i kreiranju imidža država). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 1, p. 177-192, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/293>.
Датум приступа: 02 oct. 2023