Promene аntropoloških pаrаdigmi u zemljаmа jugoistočne Evrope – izаzovi, prаvci i predlozi rаzvojа jedne nаuke

Сажетак

Промене антрополошких парадигми у земљама југоисточне Европе – изазови, правци и предлози развоја једне науке.


Деведесете године XX века су начелно у земљама југоисточне Европе познате као постсоцијалистички, транзицијски период у коме није дошло само до корени- тих политичко-економских промена, већ је процес трансформације захватио и социо-културну супстанцу, покренувши значајне промене на институционалном и културолошком плану. Антропологија је међу првим друштвеним наукама „прис- тигла на место овог дешавањаˮ и помогла разумевању датог процеса уочавањем и анализом нових социо-културних појава, неразмрсиво повезаних са измењеним друштвеним, економским и политичким контекстом. Упоредо са овим истражива- чким замахом текла је модернизација и трансформација саме ове науке у земљама југоисточне Европе, коју су нативни представници дисциплине спорадично доку- ментовали у појединачним радовима.

Објављено
20.05.2027.
Како цитирати
(SERBIA), Vesna Trifunović. Promene аntropoloških pаrаdigmi u zemljаmа jugoistočne Evrope – izаzovi, prаvci i predlozi rаzvojа jedne nаuke. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 495-497, may 2027. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/264>.
Датум приступа: 28 feb. 2024
Секција
Научна критика и полемика