To sem čuła na vlastní oči… Tradiční vyprávění na nedašovskěm Závrší

Сажетак

To sem čuła na vlastní oči…


Јана Поспишилова (Jana Pospíšilová), заменица директора Етнолошког института Академије наука Чешке Републике и управница Одељења тог институ- та у Брну, добро је позната међу нашим етнолозима, фолклористима и балканоло- зима, с којима интензивно сарађује последњих десетак година. Њена најновија књига има наслов који у преводу гласи: „То сам осетила властитим очима... Тра- диционално приповедање на Недашовском Завршју. Приредила Јана Поспишило- ва“. За наслов књиге узет је, како сама ауторка наглашава, цитат из дијалекатског исказа једне њене саговорнице у коме се огледа приповедачка снага и лични однос приповедача према теми о којој говори на основу свога личног искуства. А главни садржај књиге чине транскрипти магнетофонских записа које је Ј. Поспи- шилова (тада с девојачким презименом Томанцова [Tomancová]), у овиру припре- ме свог дипломског рада из области етнологије и фолклористике, снимила пре четири деценије на подручју микрорегиона Недашовско Завршје (Nedašovské Závrší). Реч је, заправо, о субрегиону у саставу ширег региона Валашско (Valaš- sko) на истоку Моравске области у Чешкој Републици, уз границу са Словачком. О том подручју Ј. Поспишилова је иначе писала у свом прилогу за зборник Етно- лошког института САНУ Културна прожимања: антрополошке перспективе / Cultural Permeations: Anthropological Perspectives (Београд, 2013). Недашовско Завршје састоји се од атара три села: Навојна (Navójná), Недашов (Nedašov) и Недашова Лхота (Nedašova Lhota), а окружују га врхови Белих Карпата, чинећи га релативно затвореном георафском целином. То подручје Ј. Поспишилова посећује редовно од студентских дана, тако да јој је веома познато и блиско, а за његове житеље каже да се се сматрају заједницом с микрорегионалним идентитетом, која је задржала континуитет месне патријархалне културе, разгранате сродничке односе и приврженост традиционалним вредностима католичке вероисповести.

Објављено
27.05.2018.
Како цитирати
LUKOVIĆ, Miloš. To sem čuła na vlastní oči… Tradiční vyprávění na nedašovskěm Závrší. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 481-484, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/260>.
Датум приступа: 08 dec. 2022
Секција
Научна критика и полемика