Ружно и грдно: концепт ружног у српском језику

DOI: 10.2298/GEI1601151B ; UDC: 811.163.41'373

Сажетак

У раду се разматра концепт ружног у српском језику посредством анализе лексема ружно, грдно и гадно. Долази се до закључка да је концепт ружног у вези са имагинацијом земаљске материје, те да је формиран и у вези са опозицијама божанско–људско–животињско. Лексема ружно (<*ṷreng- „савијати”, који се налази и у режати), која је преузела и семантичке компоненте лексеме грдно, одређена је опозицијом људско–нељудско, а њена иконичност садржи представу животињског, изопаченог понашања, недостојног човека. Појам грдног (<*gъrdъ <*gher- „трти”, односно, *ghreu „оштар”) одређен је пак сликом неправилне, грубе, за обликовање неподесне материје. Естетске и етичке категорије у првобитном, али и у доцнијем, појмовном мишљењу мећусобно су повезане – зло и ружно стоје насупрот лепом и добром, али су и одређене њима.

Кључне речи: концепт ружног, лексичка иконичност, ружно, грдно, гадно.

Reference

Bašić, Ivana. 2014. Koncept lepote u srpskom jeziku. Ikoničnost leksema lepo i
krasno. Južnoslovenski filolog LXX. Beograd: Institut za srpski jezik
SANU, 174–187.
Crnjanski, Miloš, Lirika Itake, http://www.ask.rs/
Dragićević, Rajna. 1999. O mogućim interpretacijama semantičkog odnosa prideva
grd i gord, Južnoslovenski filolog LV, Beograd: Institut za srpski jezik
SANU 31–36.
Eko, Umberto. 2004. Istorija lepote. Beograd: Plato.
Eko, Umberto. 2007. Istorija ružnoće. Beograd: Plato.
Etimologicheskiy slovar slavyanskih yazikov, 1974-2003. Moskva: Izdatelstvo
„Nauka“.
Králik, Ľubor. 2000. Urslawisch *g"rd" und seine baltischen Parallelen. Studia
etymologica Brunensia 1. Praha: Semaziologický a etymologický výklad,
305-310.
Plat. Symp.: Platon. 1979. Ijon, Gozba, Fedar. Beograd: BIGZ.
Popa, Vasko, Kora. http://www.ask.rs/
Popović Bogdan. Antologija novije srpske lirike. http://www.ask.rs/
Rečnik književnih termina. 1992. Beograd: Nolit.
Rečnik srpskoga jezika. 2007. Matica srpska, Novi Sad.
Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. 1959 – Beograd: Srpska
akademija nauka i umetnosti, Institut za srpski jezik.
Skok, Petar. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (I-IV), Zagreb,
1971–1988.
Stefanović Venclović, Gavril. Crni bivo u srcu;
http://www.ask.rs/ASK_sr_projekat.aspx
Stefanović Karadžić, Vuk. 1845. Srpske narodne pjesme.
http://www.rastko.rs/knjizevnost/vuk/vkaradzic-pesme_II.html
Stefanović Karadžić, Vuk. 1853. Srpske narodne pripovijetke.
http://www.rastko.rs/knjizevnost/vuk/vkaradzic-price_2.html
Stefanović Karadžić, Vuk. 1870. Srpske narodne pripovijetke.
http://www.rastko.rs/knjizevnost/vuk/vkaradzic-price_3.html
Tatarkjevič, Vladislav. 1980. Istorija šest pojmova. Beograd: Nolit.
Uzelac, Milan. 1999. Estetika. Novi Sad : Akademija umetnosti.
Објављено
01.07.2016.
Како цитирати
BAŠIĆ (SERBIA), Ivana S.. Ружно и грдно: концепт ружног у српском језику. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 1, p. 151-162, july 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/156>.
Датум приступа: 14 june 2024