Унутрашња мобилност становништва Србије у другој половини XX и на почетку XXI века

DOI: 10.2298/GEI151019005K; UDC: 314.7(497.11)"195/20"

  • Vlasta Kokotović Kanazir (Serbia) Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
    v.kokotovic@gi.sanu.ac.rs
  • Marko Filipović (Serbia) Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
    m.filipovic@gi.sanu.ac.rs
  • Ivana Magdalenić (Serbia) Географски факултет у Београду, катедра за демографију
    in.magdalenic@gmail.com

Сажетак

Рад третира просторну покретљивост становништва унутар Републике Србије према подацима пописа становништва од 1981. до 2011. године и годишњим подацима Републичког завода за статистику у периоду од 2002–2013. године. Циљ рада је да се утврде основне карактеристике унутрашње мобилности становништва и да се укаже на регионалне неједнакости. Анализом је утврђено да се, на простору Србије, међу општинама одвија дефинитивна и привремена миграција, као и да се током времена њени правци и интезитет мењају. Појачана покретљивост становништва изражена је ка региону Београда, као и већим регионалним центрима Новом Саду, Крагујевцу, Нишу. Може се закључити да је Србија у касној транзиционој етапи просторне мобилности становништва са израженим дневним миграцијама у већим градским подручјима, посебно у региону Београда.


Кључне речи: просторна покретљивост, пописи становништва, миграција, општине, Република Србија

Reference

Grupa autora. 1995. Razvitak stanovništva Srbije 1950–1991. Beograd: Centar za
demografska istraživanja - Institut društvenih nauka.
Grupa autora. 2006. Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2001. Beograd: Republički zavod za statistiku, Centar za demografska istraživanja -
Institut društvenih nauka.
Knežević, Aleksandar. 2005. “Stanovništvo Srbije prema nacionalnoj pripadnosti
po rezultatima popisa 2002. godine.” Glasnik srpskog geografskog društva
85(1): 103-110.
Kokotović, Vlasta i Marko Filipović. 2013. „Refugees in Serbia – twenty years later.” Journal of the Geographical institute“Jovan Cvijic” SASA 63(2): 21–
33.
Republički zavod za statistiku. 1995. Stanovništvo i domaćinstva Republike Srbije
prema popisu 1991. Beograd.
Republički zavod za statistiku. 2012. Popis stanovništva, domaćinstva i stanova
2011, knjiga br.2. Beograd.
Republički zavod za statistiku. 2012. Popis stanovništva, domaćinstva i stanova
2011, knjiga br.14. Beograd.
Republički zavod za statistiku. 2012. Popis stanovništva, domaćinstva i stanova
2011, knjiga br.15. Beograd.
Republički zavod za statistiku. 2014. Unutrašnje migracije u Srbiji, baza podataka,
Beograd.
Vojković, Gordana. 2007. Stanovništvo kao element regionalizacije Srbije.
Beograd: Srpsko geografsko društvo.
Vojković, Gordana i Vera Gligorijević. 2016. Politika scenarija – Demografski i
migracioni trendovi u budućnosti (primer Šumadije i Pomoravlja).
Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.
Објављено
01.12.2016.
Како цитирати
KOKOTOVIĆ KANAZIR (SERBIA), Vlasta; FILIPOVIĆ (SERBIA), Marko; MAGDALENIĆ (SERBIA), Ivana. Унутрашња мобилност становништва Србије у другој половини XX и на почетку XXI века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 553-567, dec. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/113>.
Датум приступа: 22 july 2024
Секција
Тема броја