Дневник о цунамију

УДК 316.774:654.197(497.11)"2004/2005" 32.019.5:654.197(497.11)"2004/2005"

Сажетак

Инициран питањем како су медији утицали на реакцију наше јавности на ефекте цунамија, рад посматра електронске медије као битан канал комуницирања знања о глобалном окружењу, и уважавајући њихов дискурзивни и културно-сазнајни значај, узима Дневник као парадигматичан медијски текст чијом се анализом покушава лоцирати место света у медијској репрезентацији стварности. Анализа указује на маргинализацију светских збивања на телевизији и интровертиран медијски дискурс који код аудиторијума могу утицати на културна схватања о стварности ван нашег друштва.


Кључне речи: медији, телевизија, Дневник, цунами, свет, репрезентација

Објављено
07.12.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Srđan Radović. Дневник о цунамију. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 53, p. 277-291, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/711>.
Датум приступа: 26 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови