Наследноправни положај усвојеника и усвојиоца – на примеру из Врања

УДК: 347.63-058.85/.86(497.11)"19"

Сажетак

Наследноправни однос између усвојеника и усвојиоца неретко бива идентичан односу који постоји између родитеља и њихове биолошке деце. У том погледу се као посебно занимљиво поставља питање наследних права усвојеника наспрам његових биолошких родитеља и крвних сродника, са једне стране и родитеља по усвојењу и осталих грађанских сродника, са друге стране. Адопција је са етнолошког становишта интересантна између осталог и због тога што се тиче односа између крвног и грађанског сродства. Поменути однос долази до изражаја у пуној мери управо код наслеђивања. У раду се анализира наследноправни положај усвојеника и усвојиоца у врањском крају, у другој половини двадесетог века.


Кључне речи: потпуна адопција, непотпуна адопција, грађанско сродство, крвно сродство

Објављено
20.10.2009.
Како цитирати
(SERBIA), Jadranka Đorđević Crnobrnja. Наследноправни положај усвојеника и усвојиоца – на примеру из Врања. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 56, n. 1, p. 167-179, oct. 2009. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/604>.
Датум приступа: 13 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови