Русаље у светлу савремених антрополошких теорија о опседнутости

  • Jovana Diković (Serbia) Етнографски институт САНУ
    jokileto@eunet.rs

Сажетак

Русаље у светлу савремених антрополошких теорија о опседнутости


Данијел Синани, Русаље, Етнолошка библиотека књига 41, Српски генеалошки центар, Београд 2009, 336 стр.


Русаље су један од најинтересантнијих ритуала српско-влашке народ не кул ту ре о ко јем се сво је вре ме но много говорило, и који је привлачио пажњу не само научних истраживача већ и људи изван науке. „Русаљски ритуал је феномен који са својим драматичним експресивним елементима, ритуалним праксама и за њих везаним веровањима представља (...) јединствен и крајње ’егзотичан’ пример ритуалног понашања у нашој традиционалној култури“ (Синани 2009, 2). Иако се овај ритуал више не практикује од осамдесетих година XX века, и даље остаје доста питања и аспеката које треба поново сагледати кроз призму савремених антрополошких приступа и анализа. Управо је то подухват који је предузео аутор приказиване књиге – Данијел Синани, у жељи да искорачи из оквира устаљених тумачења овог ритуала и дa сопствени допринос обухватнијем и систематичнијем разматрању феномена русаља из перспективе антрополошких теорија о опседнутости. 

Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Jovana Diković. Русаље у светлу савремених антрополошких теорија о опседнутости. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 226-228, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/497>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика