Род у природи, граматици и друштву

УДК: 811.163.41’366.52 ; 305–055.1/.2

  • Jovanka Radić (Serbia) Институт за српски језик САНУ, Београд
    jovanka.radic@gmail.com

Сажетак

У раду се разматра ресемантизација и десемантизација класификационог појма род у српском језику. Истраживање се претежно заснива на грађи из два српска речника: једног из средине XIX века (Српски рјечник В. С. Караџића), и другог заснованог на изворима насталим од половине XIX до половине XX века (Речник српско хрватскога књижевног језика МС). Трага се за основним смислом појма род у српском језику, као и за смислом његовог грчког еквивалента (γένος) у Аристотеловим логичко-граматичкимсписима. Показује се да је данашња замена политичко-правног израза равноправност полова изразом родна равноправност повезана са проблемима у представљању рода у савременој граматици, са чим су повезане и феминистичке интервенције у савременом српском језику.


Кључне речи: род, класификација, граматика, логика, „родна равноправност“, феминизам, хомосексуалност, антропоцентризам, Аристотел.

Reference

Бахтин 1980: Михаил Бахтин, Марксизам и филозофија језика, Нолит, Београд.
Белић 1958: Александар Белић, О језичкој природи и језичком развитку, I књига: у
Изабрана дела Александра Белића, том I, Београд 1998: 181.
Горски / Мајнарић 1976: Oton Gorski, Niko Majnarić, Grčko-hrvatski ili srpski rječnik, Školska
knjiga, Zagreb.
ГРЈ: Русская грамматика, том I, Академия наук СССР – Институт русского языка,
Москва 1980.
Дукат 2003: Zdeslav Dukat, Gramatika grčkoga jezika, Školska knjiga, Zagreb.
Ђорђевић 1886: Јован Ђорђевић, Латинско-српски речник, Београд 2004 (репринт).
Ивић 1989: Милка Ивић, Нека запажања о броју и роду у српскохрватском језику,
Јужнословенски филолог XLV, Институт за српски језик, Београд, 27–44.
Караџић 1852: Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник, Нолит, Београд 1975 (репринт).
Клајн / Шипка 2008: Иван Клајн, Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад.
Коплстон 1999: Frederik Koplston, Istorija filozofije, Tom I, Grčka i Rim, BIGZ, Beograd.
Пјанка 2002: Волоѓимјеж Пјанка, Потеклото и развојот на граматичката категорија
род во словенските јазици, Македонски јазик XIII, Институт за македонски јазик
„Крсте Мисирков“, Скопје, 27–53.
Платон 1998: Платон, О мушкарцима, ИП „Жарко Албуљ“, Београд 1998 (Изводи из Гозбе
и Федра, приредила Вера Албуљ).
Пор-Ројал: PORT-ROYAL, Opća i obrazložena gramatika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb 2000.
Радић 2007а: Јованка Радић, Аристотелово учење о појму, речи и категоријама, Зборник
Матице српске за филологију и лингвистику L, Н. Сад, 715–731.
Радић 2007б: Јованка Радић, Пол и категоријална припадност назива за лица у српском
језику, Зборник радова Института за српски језик САНУ, Београд, 381–400.
Радић 2008: Јованка Радић, Пароним – од логичког до лингвистичког термина, Зборник
Института за српски језик САНУ, Београд, 459–770.
Радић 2009: Јованка Радић, Заменички систем и заменица себе, се, Српски језик у
употреби, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 213–226.
Станојчић/Поповић 2008: Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српскога
језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
Стевановић 1975: Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик I, Научна књига,
Београд.
Риз 2004: Viljem Riz, Rečnik. Filozofija i religija (istočna i zapadna misao), Dereta, Beograd.
РМС: Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови Сад 1967–1976,
1–6.
РСАНУ: Речник српкохрватског књижевног и народног језика, Институт за српски
(/српскохрватски) језик – САНУ, Београд, 1–16.
РСЈ: Речник српскога језика, Матица српска, Нови Сад 2007.
Симеон 1969: Rikard Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, Matica hrvatska,
Zagreb.
Анал. I: Aristotel, „Analitika I“, у: Aristotel, Analitika I-II, Kategorije, O izrazu, Paideia, Beograd,
2008, 5–74 (превод, коментари и напомене С. Благојевић).
Гозба: Platon, „Gozba“, u: Ijon, Gozba, Fedar, Kultura, Beograd 1970, 30–101 (превод и
напомене М. Ђурић).
Држава: Platon, Država, Dereta, Beograd (превод и напомене А. Вилхар и Б. Павловић).
Кат.1954: Aristotel, Kategorije, Kultura, Beograd (превод М. Марковић).
Мет.1988: Aristotel, Metafizika, Globus, Zagreb (превод и седмојезични тумач, Т. Ладан).
Мет.2007: Aristotel, Metafizika, Paideia, Beograd (превод, коментари и напомене С.
Благојевић).
Поетика: Aristotel, O pesničkoj umetnosti, Dereta, Beograd 2002 (превод и напомене М.
Ђурић).
Ретор.: Aristotel, Retorika, Beograd 1987 (превод и коментари М. Вишић).
Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Jovanka Radić. Род у природи, граматици и друштву. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 113-127, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/487>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови