Зашто се први мачићи у воду бацају? Иконичност лексема мачка и кот (I)

УДК: 811.16/.17’373.7 ; 392(=16)

Сажетак

У раду се испитује порекло изреке Први мачићи се у воду бацају па ралелно са улогом мачке у словенској митологији и иконичношћу лексема мачка и кот.


Кључне речи: мачка, кот, Мара, словенска митологија, лексичка иконичност, фразеологија, жртвовање прворођенчади.

Reference

БАРТМИНЬСКИЙ 2005: Ежи Бартминьский, Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике,
Москва 2005.
БРИЛ 1993, Жак Брил, Лилит или мрачна мајка, Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
Сремски Карловци – Нови Сад, 2003
ВРАЖИНОВСКИ 2000: Танас Вражиновски, Речник на народната митологија на Македонците,
Матица македонскa, Скопје 2000.
ВУК 1985 : Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, Просвета–Нолит, Београд 1985.
ВУК 19851
: Вук Стефановић Караџић, Српске народне пословице, Просвета–Нолит, Београд
1985.
ЕЛИЈАДЕ 1999: Мирча Елијаде, Слике и симболи, Оглед о магијско-религијској симболици,
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад 1999.
ЭССЯ 1984: Этимологический словарь славянских язиков, Выспук 11, Издательство „Наука“,
Москва 1984.
ИВАНОВ 1986/7: Вјачеслав В. Иванов, Змај или крилата змија, Градац, Чачак, 1986/87, 83–
86.
ИВИЋ 2003 : Павле Ивић, Марен, Balcanica XXXII–XXXIII, Beograd 2003, 99–95.
КАРАНОВИЋ 2008: Зоја Карановић, Песма о овчару чије су срце изјеле вештице, текст и
обредно-митски контекст песме, Зборник Матице српске за славистику 73, Нови
Сад, 2008, 153–165.
КЕРЕЊИ 1994; Карољ Керењи, Кћери сунца, Градац, Чачак, 1994.
КЛЕБЕР 1986/87: Жан Пол Клебер, Из речника анималне симболике, О зверима и људима,
Градац, Чачак, 1986/87, 37–61.
МАХОВ А. Е. Hostis antiquus: Категории и образы средневековой христианской демонологии.
Опыт словаря. – М: Интрада, 2006, с. 228–230.
МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ 2008: Драгана Мршевић-Радовић, Фразеологија и национална култура,
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2008.
РСАНУ 1978: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига X, Српска академија
наука и уметности, Институт за српскохрватски језик, Београд 1978.
РСАНУ 1984: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига X, Српска академија
наука и уметности, Институт за српскохрватски језик, Београд 1984.
СИКИМИЋ, 1997: Биљана Сикимић, Појела маца, Кодови словенских култура 2, Клио, Београд
1997, 129–137.
СИКИМИЋ 1998: Биљана Сикимић, Неука млада, Кодови словенских кутлура 3, Клио, Београд
1998, 163–186.
СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ 2002: Славянская мифология, энциклопедический словар а-я, Российская
академия наук, Институт Славяноведения, Москва 2002.
СМ 2001: Словенска митологија, енциклопедијски речник, Светлана М. Толстој, Љубинко
Раденковић (ред.), Zepter Book World, Београд 2001.
СТАНИШИЋ 2003: Вања Станишић, О табуизацији назива миша на централном Балкану,
Balcanica XXXII–XXXIII, Beograd 2003, 155–175.
ТОЛСТОЙ 1995: Н. И. Толстой, Яазык и народная культура, Очерки по славянской мифологии
и этнолингвистике, „Индрик“, Москва 1995.
ТОПОРОВ 1992: В. Н.Топоров Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. Т. 2, М., 1992.
ФРЕЗЕР 1992, Џемс Џ. Фрезер, Златна грана, проучавање магије и религије, Алфа, Драганић,
Земун, 1992.
BELAJ 2007: Vitomir Belaj, Hod kroz godinu, Pokušaj rekonstrukcije prahrvatskog mitskoga
svejtonazora, Golden marketing–Tehnička knjiga, Zagreb 2007.
BUCK 1965: Carl Darling Buck, A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European
Languages, The University of Chicago Press 1965.
CHEVALIER /GHEERBRANT 1983: J. Chevalier /A. Gheerbrant, Rječnik simbola, Nakladni zavod
MH, Zagreb 1983.
ENGLESKO-SRPSKI FRAZEOLOSKI REČNIK 2001: Margot Vilijams-Milosavljevic, Bosko Milosavljevic,
Englesko-srpski frazeoloski rečnik, Istočnik, Beograd 2001.
JUNG 2005: Karl Gustav Jung, Simboli preobražaja, Analiza predigre za shizofreniju, Atos, Beograd
2005.
KATIČIĆ 2008: Radoslav Katičić, Božanski boj: Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske
starine, Ibis grafika, Zagreb 2008.
MALLORY / ADAMS 1997: J. P. Mallory and D.Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European culture,
Fitzroy Deaborn, Chicago 1997.
SKOK II 1972: Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1972.
MORIN 2005: Edgar Morin, Čovjek i smrt, Scarabeus-naklada, Zagreb 2005.
VASUNG 2009: Ana Vasung, Frazemi sa sastavnicama pas i mačka u bugarskom i hrvatskom jeziku
(semantička analiza), Philological Studies (2009 http://philologicalstudies. org/ dokumenti/2009/vol2/3/39.pdf
Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivana Bašić. Зашто се први мачићи у воду бацају? Иконичност лексема мачка и кот (I). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 69-83, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/484>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови