Чији "Рођак са села"? Идеолошко читање једног медијског текста

УДК: 791.242:316.75(497.11)”2008”; 791.231:316.42(497.11)”2008”

  • Tijаnа Cvjetićаnin (Bosnia and Herzegovina) Центар за Интердисциплинарне постдипломске студије, Универзитет у Сарајеву
    tijanac@gmail.com

Сажетак

У раду се анализира идеолошка матрица телевизијске серије „Мој рођак са села“ са становишта идеолошке критике, која посматра медијски простор као поприште идеолошких борби. Декодирањем овог медијског текста долази се до етнонационалистичког „идентитетског пројекта“, усмереног на симболичку (ре)афирмацију и рециклирање милитантно националистичке културне парадигме у медијском простору транзицијске Србије. Анализом рецепције публике добија се пун увид у систем вредности на комe се темељи ова парадигма, која настоји да се избори за доминантну позицију у јавном дискурсу и културној концептуализацији актуелног друштвеног и политичког тренутка.


Кључне речи: медијски текст, идеологија, етнонационализам, идентитет, транзиција

Reference

Althusser, Louis. 1971. Ideologija i ideološki aparati države. Proturječja suvremenog obrazovanja.
prir. S. Flere. Zagreb: Radna zajednica republičke konferencije Saveza socijalističke
omladine. 141–186.
Vujović, Sreten. 1997. Grad u senci rata: ogledi o gradu, siromaštvu i sukobima. Novi Sad: Prometej,
Beograd: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta
Ердеи, Илдико. 1995. Опозиција село – град: представе и реалност. ГЕИ САНУ XLIV,
Београд.105–113.
Kelner, Daglas. 2004. Medijska kultura. Beograd: Clio.
Longinović, Tomislav. 2000. Krv i pesma u ratu i miru. Žene, slike izmišljaji. (ur. B. Arsić).
Beograd: Centar za ženske studije. 155–180.
Лукић Крстановић, Мирослава. 2005. Читање популарне културе: музичке сцене у
идеолошком промету. Етнологија и антропологија: Стање и перспективе. Зборник
ЕИ САНУ 21. Београд. 187–199.
Малешевић, Мирослава. 2003. Има ли нација на планети Рибок?. Традиционално и
савремено у култури Србa, Посебна издања Етнографског института САНУ 49. (ур.
Д. Радојичић). Београд. 237–258.
Наумовић, Слободан. 1995. Устај сељо, устај роде: Симболика сељаштва и политичка
комуникација у новијој историји Србије. Годишњак за друштвену историју II/1.
Београд. 39–63.
Радовић, Срђан. 2009. Слике Европе: Истраживање представа о Европи и Србији на
почетку XXI века. Посебна издања ЕИ САНУ 67. Београд.
Savić, Obrad. 2004. Medijska konstrukcija Srbije: raskošni spektakl nacionalne bede. Mediji
kao deo antievropskog fronta. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. 7–14.
Fisk, Džon. 2001. Popularna kultura. Beograd: Clio.
Hall, Stuart. 2003. Kodiranje i dekodiranje u televizijskom diskursu. Hrvatski filmski ljetopis,
god. 9 br. 36. Zagreb: Hrvatski filmski savez. 169–174
Čolović, Ivan. 1993. Bordel ratnika. Beograd: XX vek.
Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(BOSNIA AND HERZEGOVINA), Tijаnа Cvjetićаnin. Чији "Рођак са села"? Идеолошко читање једног медијског текста. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 57-68, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/483>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови