Андрићева докторска дисертација у светлу односа Истока и Запада

УДК: 930.85(497.6)”14/18” ; 821.163.41.09 Андрић И.

Сажетак

У овом раду пажња је посвећена докторској дисертацији И. Андрића, у којој је експлицитно исказан ауторов став према историјском сусрету Запада и Истока на тлу Босне, посебно након турске окупације. Рад прати и поједине рефлексије Андрићевог научног дела на његов књижевни опус.


Кључне речи: Иво Андрић, докторска дисертација, историја, књижевност, култура, Исток, Запад.

Reference

Андрић 1924: Иво Андрић, Приповетке, Српска књижевна задруга, Београд.
Андрић 1982: Иво Андрић, Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине,
Свеске Задужбине Иве Андрића, БИГЗ, Београд.
Вучковић 1974: Радован Вучковић, Велика синтеза, Сарајево, 155–171.
Вучковић 1995: Радован Вучковић, Значај дисертације за генезу Андрићевог књижевног
дела. Поговор: Иво Андрић, Развој духовног живота у Босни под утицајем турске
владавине, превео Зоран Константиновић, Просвета, Београд.
Ким 2000: Ким Ђихјанг, ’На Дрини ћуприја’ или Андрићев сан о мостовима, Зборник Матице
српске за књижевност и језик, 2–3, Нови Сад, 277–290.
Kim / Radić 2009: Kim Djihyang, Prvoslav Radić, The Balkans in the novel ’The bridge on the
Drina’, Славистика, XIII, Београд, 464–470.
Палавестра 1992: Предраг Палавестра, Књига о Андрићу, БИГЗ – СКЗ, Београд 1992.
Hammer 1815: J. V. Hammer, Das Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung,
II Bde, Wien, 1815, pp. 183–186.
Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SOUTH KOREA), Kim Djihyang. Андрићева докторска дисертација у светлу односа Истока и Запада. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 27-37, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/481>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научни радови